Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Administrátor projektu
Platnost standardu: Od 1.2.2013 do 13.9.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 13.7.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v klíčových principech řízení projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Definovat důvod vzniku, cíl a přínos konkrétního projektu a vysvětlit rozdíl mezi cílem a přínosem Písemné ověření
c Definovat pojem trojimperativ projektu Písemné ověření
d Definovat a na konkrétním příkladu aplikovat životní cyklus projektu Praktické předvedení
e Na konkrétním příkladu aplikovat metodu logického rámce projektu Praktické předvedení
f Popsat postup při řízení realizace projektu (cyklus řízení projektu) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Administrace rozsahu projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Definovat pojem hranice (rozsah) projektu Písemné ověření
c Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat Work Breakdown Structure (hierarchickou strukturu produktů/výstupů projektu) Praktické předvedení
d Popsat způsoby kontroly rozpracovanosti věcných výstupů projektu Písemné ověření
e Popsat způsoby akceptace věcných výstupů projektu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Administrace časového rámce projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Popsat způsoby dokumentace časového průběhu projektu Písemné ověření
c Zpracovat plán činností/úkolů pro konkrétní část projektu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Asistence při finančním řízení projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Popsat způsoby dokumentace finančního řízení projektu Písemné ověření
c Popsat způsoby sledování plnění finančního plánu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Administrace jakosti projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Popsat rozdíl mezi jakostí produktu a jakostí procesu Písemné ověření
c Popsat postup zajištění kvality v rámci projektu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Administrace rizik projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Popsat postup identifikace a kvantifikace rizik projektu Písemné ověření
c Uvést možnosti ošetření rizik projektu Písemné ověření
d Popsat způsoby monitorování rizik v průběhu projektu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Administrace změn v projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Charakterizovat principy a postupy řízení změn v projektu Písemné ověření
c Popsat způsoby dokumentace řízení změn Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Koordinace zdrojů projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Charakterizovat principy a postupy řízení zdrojů projektu Písemné ověření
c Charakterizovat principy a postupy obstarávání zdrojů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Administrace informací a dokumentace v projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Charakterizovat principy zacházení s informacemi v rámci projektu Písemné ověření
c Popsat rozdíl mezi dokumentací projektu a dokumentací řízení projektu Písemné ověření
d Charakterizovat principy a uvést výhody, možnosti a omezení softwarové podpory pro řízení projektu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Písemný test může být použit pouze u kritérií a) všech kompetencí. U ostatních kritérií ověřovaných písemně musí být použita forma otevřených otázek.

V případě, že si autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování kompetencí formu testu, platí níže uvedená pravidla pro aplikaci písemných testů. Písemný test však nemůže být jediným způsobem ověřování odborných kompetencí v rámci profesní kvalifikace.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující dvě podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor 10 případových studií, které je nutno použít pro praktické ověření kompetencí „Orientace v klíčových principech řízení projektu“ a „Administrace časového rámce projektu“. Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 30 až 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společnost pro projektové řízení, o. s.

MBP Consulting, s. r. o.

PM Consulting, s. r. o.

Shine Consulting, s. r. o.