Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Projektový manažer
Platnost standardu: Od 13.7.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení integrace projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v terminologii související s řízením integrace projektu Písemné ověření
b Definovat důvod vzniku, cíl a přínos konkrétního projektu a vysvětlit rozdíl mezi cílem a přínosem Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat trojimperativ projektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pojem životní cyklus projektu Písemné ověření
e Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat metodu logického rámce projektu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat řízení zainteresovaných stran v projektu Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit pojem směrný plán projektu Ústní ověření
h Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat principy tvorby organizační struktury projektu Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat cost - benefit analýzu (analýzu nákladů a přínosů) Praktické předvedení a ústní ověření
j Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat lessons learned (zkušenosti z projektu) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení rozsahu projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v terminologii související s řízením rozsahu projektu Písemné ověření
b Vysvětlit pojem hranice (rozsah) projektu Ústní ověření
c Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat Work Breakdown Structure (hierarchickou strukturu produktů/výstupů projektu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby kontroly rozpracovanosti věcných výstupů projektu Písemné ověření
e Popsat způsoby akceptace věcných výstupů projektu Ústní ověření
f Vysvětlit pojem vývojový diagram produktu a uvést jeho rozdíl oproti Work Breakdown Structure Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení časového rámce projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v terminologii související s řízením časového rámce projektu Písemné ověření
b Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat plán činností/úkolů projektu, event. jeho části Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat časový harmonogram projektu, event. jeho části Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby sledování časového průběhu projektu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Finanční řízení projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v terminologii související s finančním řízením projektu Písemné ověření
b Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat analýzu návratnosti investic do projektu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat rozpočet projektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby řízení finančních aspektů projektu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení jakosti projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v terminologii související s řízením jakosti projektu Písemné ověření
b Vysvětlit věcný rámec pro řízení jakosti projektu Ústní ověření
c Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat nastavení a zajištění jakosti produktu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postup zajištění kvality v rámci projektu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení rizik projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v terminologii související s řízením rizik projektu Písemné ověření
b Vysvětlit princip a pro konkrétní příklad zpracovat identifikaci a kvantifikaci rizik projektu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit princip a pro konkrétní příklad zpracovat návrh opatření na ošetření rizik projektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby monitorování rizik v průběhu projektu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení změn v projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v terminologii související s řízením změn v projektu Písemné ověření
b Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat principy řízení změn v projektu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Řízení zdrojů projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v terminologii související s řízením zdrojů projektu Písemné ověření
b Vysvětlit principy řízení zdrojů projektu, aplikovat na konkrétním příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit principy obstarávání zdrojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení informací a dokumentace v projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v terminologii související s řízením informací a dokumentace v projektu Písemné ověření
b Popsat principy zacházení s informacemi v rámci projektu Písemné ověření
c Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat komunikační plán projektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi dokumentací projektu a dokumentací řízení projektu Ústní ověření
e Popsat principy, výhody, možnosti a omezení softwarové podpory pro řízení projektu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Agilní řízení projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v terminologii související s principem agilního řízení projektu Písemné ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi klasickým (vodopádovým) a agilním řízením projektů Ústní ověření
c Vysvětlit a na konkrétním případu aplikovat agilní řízení projektu nebo jeho části Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška se skládá ze tří částí:

 • písemná zkouška - viz pravidla pro písemné ověření

 • praktická zkouška - viz pravidla pro praktické předvedení (vypracování případové studie)

 • ústní zkouška - viz pravidla pro ústní ověření (včetně obhajoby případové studie)

 

Pravidla pro písemné ověření:

 

Písemné ověření se provádí v listinné nebo elektronické podobě.

 

Písemný test musí být použit pouze u kritérií a) všech kompetencí.

U ostatních kritérií ověřovaných písemně musí být použita forma otevřených otázek.

 

Pravidla pro ověření jednotlivého uchazeče formou testu:

 • testem se ověřují jenom kritéria a) všech kompetencí

 • soubor otázek pro testy musí mít minimálně 60 otázek - minimálně 6 otázek pro každé kritérium a)

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

 

Test pro jednotlivého uchazeče

 • musí mít 20 otázek (každé kritérium musí být ověřeno alespoň 2 otázkami)

 • za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 • uchazeč má na vypracování testu 30 minut.

 

Pravidla pro písemné ověření jednotlivého uchazeče formou otevřených otázek:

 • písemné ověření formou otevřených otázek musí mít 12 otázek

 • každé kritérium musí být ověřeno alespoň 2 otázkami

 • pro úspěšné splnění musí být pro každé kritérium správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek

 • uchazeč má na vypracování odpovědí 45 minut.

 

Pravidla pro praktické předvedení:

 • autorizovaná osoba připraví pro zkoušku soubor minimálně 10 případových studií

 • případová studie musí pokrývat všechna kritéria, která jsou ověřována způsobem praktického předvedení (v kombinaci s ústním ověřením)

 • uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a v rámci ústní zkoušky před komisí obhájí

 • řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky

 • čas na samotné řešení případové studie je 120 minut

 

Pravidla pro ústní ověření:

 

Zkoušející vede s uchazečem rozhovor, v jehož rámci zjišťuje formou otevřených otázek všechna kritéria, která se ověřují způsobem ústního ověření (i v kombinaci s praktickým předvedením).

Je na úvaze zkoušejícího, zda jednou otázkou chce pokrýt jedno, nebo více předepsaných kritérií.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Specialist Service

Společnost pro projektové řízení, z. s.

RPIC - ViP