Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Manažer projektu
Platnost standardu: Od 1.2.2013 do 13.9.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 13.7.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení integrace projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Definovat důvod vzniku, cíl a přínos konkrétního projektu a vysvětlit rozdíl mezi cílem a přínosem Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat trojimperativ projektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat životní cyklus projektu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat metodu logického rámce projektu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat řízení zainteresovaných stran v projektu Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit postup a na konkrétním příkladu aplikovat plán projektu Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat principy tvorby organizační struktury projektu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení rozsahu projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Vysvětlit pojem hranice (rozsah) projektu Ústní ověření
c Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat Work Breakdown Structure (hierarchickou strukturu produktů/výstupů projektu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby kontroly rozpracovanosti věcných výstupů projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
e Popsat způsoby akceptace věcných výstupů projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení časového rámce projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat plán činností/úkolů projektu, event. jeho části Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat časový harmonogram projektu, event. jeho části Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby sledování časového průběhu projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Finanční řízení projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat analýzu návratnosti investic do projektu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat rozpočet projektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby řízení finančních aspektů projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení jakosti projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat věcný rámec pro řízení jakosti projektu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat rozdíl mezi jakostí produktu a jakostí procesu Písemné ověření nebo ústní ověření
d Popsat postup zajištění kvality v rámci projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení rizik projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Vysvětlit princip a pro konkrétní příklad zpracovat identifikaci a kvantifikaci rizik projektu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit princip a pro konkrétní příklad zpracovat návrh opatření na ošetření rizik projektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby monitorování rizik v průběhu projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení změn v projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat principy řízení změn v projektu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Řízení zdrojů projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Vysvětlit principy řízení zdrojů projektu, aplikovat na konkrétním příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit principy obstarávání zdrojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení informací a dokumentace v projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
b Popsat principy zacházení s informacemi v rámci projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
c Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat komunikační plán projektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi dokumentací projektu a dokumentací řízení projektu Ústní ověření
e Popsat principy, výhody, možnosti a omezení softwarové podpory pro řízení projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Písemné ověření probíhá formou písemného testu, tj. výběrem z možností odpovědí, otevřených otázek nebo jejich kombinací. Test vytváří autorizovaná osoba.

 

V případě, že si autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování kompetencí formu testu, platí níže uvedená pravidla pro aplikaci písemných testů. Písemný test však nemůže být jediným způsobem ověřování odborných kompetencí v rámci profesní kvalifikace.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující dvě podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor 10 případových studií, které je nutno použít pro praktické ověření všech kompetencí. Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a odprezentuje. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 90 až 120 minut.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

 

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společnost pro projektové řízení, o. s.

MBP Consulting, s. r. o.

PM Consulting, s. r. o.

Shine Consulting, s. r. o.