Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Řezník a uzenář , Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách
Platnost standardu: Od 27.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přeprava drůbeže na porážku a přísun k lince na zpracování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Manipulovat s přepravními prostředky a přepravními klecemi pro drůbež podle platných předpisů pro přepravu jatečných zvířat a zacházení s jatečnými zvířaty Praktické předvedení
b Zajišťovat požadavky na pohodu zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Manipulovat s přepravními prostředky v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Navěšování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navěsit drůbež na linku Praktické předvedení
b Provést základní selekci zvířat (poranění, úhyn) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Omračování a vykrvování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat účinnost omračování a vykrvování drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
b Sledovat správnou funkci zařízení na omračování a vykrvování, při nedokonalém podříznutí drůbeže provést ruční podříznutí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Přeprava králíků na porážku a přísun k lince na zpracování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Manipulovat s přepravními prostředky a přepravními klecemi pro králíky podle platných předpisů pro přepravu jatečných zvířat a zacházení s jatečnými zvířaty Praktické předvedení
b Zajišťovat požadavky na pohodu zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Manipulovat s přepravními prostředky v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Omračování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní selekci zvířat (poranění, úhyn) Praktické předvedení
b Omráčit králíky a zkontrolovat správnost omračování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Navěšování a vykrvování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navěsit králíky na linku Praktické předvedení
b Vykrvit králíky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Dohled nad chováním zvířat, prevencí utrpení zvířat, vědomím a citlivostí, prevencí stresu malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat zdravotní stav zvířat a provést základní (prvotní) identifikaci
onemocnění a poranění
Praktické předvedení a ústní ověření
b Sledovat chování, vědomí a citlivost zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout postupy předcházející strádání a bolestivým stavům zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Dohlížet na šetrné zacházení se zvířaty před omráčením a vykrvením Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dohled nad správnou manipulací s malými zvířaty a jejich znehybňováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohlížet na ustájení zvířat na jatkách Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit podmínky zacházení se zvířaty, stanovit vhodná opatření a určit zvířata se specifickými potřebami Praktické předvedení a ústní ověření
c Dohlížet na plnění požadavků na vykládku zvířat, přehánění zvířat a péči o zvířata na jatkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Dohlížet na plnění požadavků na fixaci zvířat před omráčením, poražením nebo usmrcením Praktické předvedení a ústní ověření
e Zaznamenat opatření přijatá za účelem zlepšení zacházení se zvířaty na jatkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dohled nad dodržováním metod omračování, splněním předepsaných parametrů různých metod omračování a znalostí pokynů od výrobců pro používané druhy omračovacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohlížet na omráčení zvířat v souladu s předepsanými postupy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat nastavení parametrů omračovacích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit práci vybraného zaměstnance jatek v oblasti správných postupů při omračování zvířat a pokynů výrobců pro používané druhy omračovacích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dohled nad základní údržbou a čištěním omračovacích nebo usmrcovacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat správnou funkci a základní údržbu omračovacích nebo usmrcovacích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat čištění omračovacích nebo usmrcovacích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dohled nad vhodným používáním a údržbou vykrvovacích zařízení a nožů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat správné používání a údržbu vykrvovacích zařízení a nožů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Prověřování dostupnosti náhradních metod omračování nebo usmrcování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití náhradních metod omračování nebo usmrcování Ústní ověření
b Prověřit znalost vybraného zaměstnance o použití náhradních metod omračování nebo usmrcování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prověřování účinnosti omráčení, správnosti vykrvení a nepřítomnosti známek života malých zvířat po vykrvení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit účinnost omráčení vybraných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohlížet na správné postupy vykrvení zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit nepřítomnost známek života vybraných zvířat po vykrvení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
d Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
e Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při porážce jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-radne-zacha-05e1#zdravotni-zpusobilost).

 

Pracovní oděv a obuv si uchazeč přinese vlastní.

Ověřování probíhá v návaznosti na činnosti vedoucí k porážce a konečné úpravě těl malých jatečných zvířat s využitím technologických postupů, zajištěním požadavků na pohodu zvířat a hygienických zásad zacházení s jatečnými zvířaty, masem a droby.

Ověřování probíhá na jatkách, kde při zkoušce uchazeč po ověření kritérií s praktickým předvedením následně sleduje a posuzuje práci zaměstnanců u jednotlivých technologických operací.

Dohledové činnosti jsou důležitou činností pracovníka, který na jatkách ručí za správné zacházení s jatečnými zvířaty a jsou ověřovány v níže uvedených kompetencích a kritériích:

  • Dohled nad chováním zvířat, prevencí utrpení zvířat, vědomím a citlivostí, prevencí stresu malých zvířat, kritérium d)

  • Dohled nad správnou manipulací s malými zvířaty a jejich znehybňováním, kritéria a), c), d)

  • Dohled nad dodržováním metod omračování, splněním předepsaných parametrů různých metod omračování a znalostí pokynů od výrobců pro používané druhy omračovacích zařízení, kritéria a), c)

  • Dohled nad základní údržbou a čištěním omračovacích nebo usmrcovacích zařízení, kritéria a), b)

  • Dohled nad vhodným používáním a údržbou vykrvovacích zařízení a nožů, kritérium a)

K posouzení práce a prověření znalosti vybraného zaměstnance v oblasti správných postupů při omračování zvířat a pokynů výrobců pro používané druhy omračovacích zařízení a o použití náhradních metod omračování nebo usmrcování malých jatečných zvířat může AOs využít buď zaměstnance jatek, nebo kritérium zkoušet modelově (zaměstnance zastoupí zkoušející).

Pro ověření účinnosti omráčení vybraných zvířat a ověření nepřítomnosti známek života vybraných zvířat po vykrvení vybere zkoušející 3 kusy drůbeže a 3 kusy králíků.

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, hodnotitel sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, zajišťování pohody zvířat a dodržování zásad bezpečnosti práce, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při ověřovaných činnostech, dodržování časového harmonogramu a organizaci práce. Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí. Ověřuje se, zda jsou plněny požadavky, které stanovuje nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování a také standardní operační postupy daných jatek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení drůbežářských podniků

Český svaz zpracovatelů masa

VOŠ ekonomických studií, SPŠ potravinářských technologií a SOŠ přírodovědná a veterinární, Podskalská

Jatky Český Brod, a. s.