Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Chůva pro dětské koutky
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů v dětském koutku Ústní ověření
b Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (modelová situace např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh, rozsah poranění či poškození a způsoby řešení Ústní ověření
b Předvést rozhovor při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte ve vybrané věkové kategorii a uvést rozdíly v postupech neodkladné resuscitace v různých věkových kategoriích Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech dítěte ve všech věkových kategoriích tj. např. úrazy hlavy, popálení, opaření, pády, dušení, ošetření krvácení, zlomenin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit ukázku individuálních a kolektivních aktivit tvořivých nebo pohybových nebo didaktických a vysvětlit jejich principy v souvislosti s hlídáním dětí v dětském koutku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit principy výběru vhodné hračky podle věku dítěte, uvést příklady (např. estetičnost, hygieničnost, aktivní manipulace, prostor pro tvořivost, hračka, která s dítětem roste) Ústní ověření
c Předvést aktivitu výchovně-vzdělávací práce ve vztahu ke zvolené věkové kategorii dítěte (např. vyprávět úryvek pohádky, přednes říkanky s pohybem, pohybová aktivita, výtvarná, hudební aktivita) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby chování dětí v dětském koutku Ústní ověření
b Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nestandardních reakcí dítěte v dětském koutku (záporné emoce – negace, vztek, dětská agresivita) Ústní ověření
c Popsat strategii při vytváření příznivých podmínek při práci s dětmi v dětském koutku Ústní ověření
d Popsat možné výchovné hranice při práci se skupinou v dětském koutku a vysvětlit principy motivace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivá stadia dětského vývoje v souvislosti s výkonem práce chůvy v dětském koutku Ústní ověření
b Charakterizovat období separačního syndromu dítěte a uvést odpovídající přístup k dítěti v tomto období Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce Ústní ověření
b Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování se zaměřením na diskrétnost a loajalitu při práci chůvy Ústní ověření
c Popsat organizaci práce v dětském koutku, např. systém evidence hlídaných dětí, administrativa, plánování aktivit Ústní ověření
d Prokázat základní znalost v pracovněprávních vztazích, které chůva může uplatnit v profesi chůva pro dětské koutky a vymezit zodpovědnost při hlídání dětí v dětském koutku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101721&kod_sm1=20)

 

Uchazeč musí být bez logopedické vady.

 

Autorizovaná osoba si připraví pro ověřování kritérií ústní nebo praktickou formou soubor modelových situací.

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

 1. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 1. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Autorizovaná osoba, pokud nemá požadované vzdělání k výkonu lékařského nebo nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu, musí zajistit, aby byla při zkoušce přítomna osoba s tímto vzděláním, která není členem zkušební komise.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 • Vyšší odborné vzdělání v oblasti pedagogiky předškolního věku nebo speciální pedagogiky nebo andragogiky nebo musí splňovat požadavky dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, § 6, odstavec 1, písmena c) nebo d) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti práce s dětmi ve věku od narození do zahájení povinné školní docházky v předškolním zařízení nebo v rámci podnikatelské činnosti, kdy zajišťuje hlídání dětí v domácnosti, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 • Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pedagogiku předškolního věku nebo speciální pedagogiku nebo andragogiku nebo musí splňovat požadavky dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, § 6, odstavec 1, písmena a) nebo b) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti práce s dětmi ve věku od narození do zahájení povinné školní docházky v předškolním zařízení nebo v rámci podnikatelské činnosti, kdy zajišťuje hlídání dětí v domácnosti, nebo na pozici školního inspektora pro předškolní vzdělávání, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Nelékařský zdravotnický pracovník musí mít odbornou způsobilost pro výkon povolání všeobecné (zdravotní) sestry, porodní asistentky (ženské sestry) nebo zdravotnického záchranáře bez odborného dohledu a alespoň 5 let výkonu povolání ve zdravotnictví, z toho minimálně 1 rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • klidná místnost,
 • didaktické pomůcky (např.: hračky, stavebnice, CD přehrávač, knížky),
 • výtvarné potřeby,
 • pomůcky pro nastavení modelové situace při poskytování první pomoci (např.: zásuvka s elektrospotřebičem, mobilní telefon s příslušenstvím),
 • figurína dítěte určená k nácviku a předvedení resuscitace,
 • zdravotnický materiál nutný pro poskytnutí první pomoci.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 1,5 až 2 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agentura Domestica

Agentura BIBO

Agentura Pohoda

Agentura Harmonie

1. centrum služeb pro domácnost