Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Chůva dětí
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v zásadách prevence úrazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady prevence úrazů v dětském koutku Ústní ověření
b Vysvětlit na konkrétním příkladu prevenci úrazů v dětském koutku (pád a dušení dítěte) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle tři různé nenadálé situace ohrožující zdraví a život dítěte, určit druh, rozsah poranění či poškození, navrhnout způsoby řešení a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést rozhovor při volání na záchranný systém, vysvětlit a zdůvodnit postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést na resuscitačním modelu miminka a dítěte (juniora) správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit ukázku individuálních a kolektivních aktivit tvořivých nebo pohybových nebo didaktických a vysvětlit jejich principy v souvislosti s hlídáním dětí v dětském koutku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit principy výběru vhodné hračky podle věku dítěte a uvést příklady Ústní ověření
c Předvést aktivitu výchovně-vzdělávací práce ve vztahu ke zvolené věkové kategorii dítěte Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v postupech řešení různých situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby chování dětí v dětském koutku Ústní ověření
b Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nestandardních reakcí dítěte v dětském koutku Ústní ověření
c Popsat strategii při vytváření příznivých podmínek při práci s dětmi v dětském koutku Ústní ověření
d Popsat možné výchovné hranice při práci se skupinou v dětském koutku a vysvětlit principy motivace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vývojových etapách dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat vývojové etapy dítěte Ústní ověření
b Charakterizovat období separačního syndromu dítěte a uvést odpovídající postup k dítěti v tomto období Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce Ústní ověření
b Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování se zaměřením na diskrétnost a loajalitu při práci chůvy Ústní ověření
c Popsat organizaci práce v dětském koutku, např. systém evidence hlídaných dětí, administrativa, plánování aktivit Ústní ověření
d Orientovat se v pracovněprávních vztazích, které chůva může uplatnit v profesi chůva pro dětské koutky, a vymezit zodpovědnost při hlídání dětí v dětském koutku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Uchazeč/uchazečka musí být bez logopedické vady.

 

Bližší pokyny k realizaci a zkoušce vybraných odborných kompetencí a kritérií hodnocení:

 

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Kritéria a), b), c) budou ověřena formou praktického řešení modelových situací, slovní popis a doplnění budou využity jen tam, kde není praktické předvedení možné. Uchazeč/uchazečka bude postupně řešit bez přípravy tři modelové situace (ze souboru minimálně 10 různých) s cílem zachránit dítěti život. Zadání bude co nejkonkrétnější, kde je to možné, autorizovaná osoba situaci nebude popisovat, ale předvede, nasimuluje. Jedná se např. o bezvědomí, epileptický záchvat, úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení, požití drobných předmětů, tonutí, zlomeniny a krvácení, otravy, poleptání, bodnutí hmyzem a alergické reakce, poranění domácím zvířetem, přehřátí. K předvedení řešení situace bude uchazeč/uchazečka využívat resuscitační model miminka nebo resuscitační model dítěte (juniora) a další zdravotnický materiál.

 

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítětě

Kritérium a) autorizovaná osoba si připraví soubor minimálně 10 různých modelových situací, které budou zahrnovat různé věkové kategorie dítěte a různé počty dětí. Uchazeč/uchazečka si s využitím daných pomůcek (přírodniny, výtvarné potřeby, kostky, loutky, maňásek, knížky a loporela) předvede ukázku tvořivé nebo pohybové individuální a kolektivní aktivity (uchazeč/uchazečka si vylosuje jedno zadání, kde bude uveden počet dětí, věk dětí ). V každém zadání bude jedna tvořivá část a jedna pohybová část). Pomůcky si uchazeč/uchazečka vybere na místě.

Kritérium b) uchazeč/uchazečka předvede jednu řízenou aktivitu výchovně vzdělávací práci s dětmi v dětském koutku, podle svého uvážení. Vysvětlí výchovné cíle ve vztahu ke zvolené věkové kategorii dítěte a časovou dotací.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

  • Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

  • Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče/uchazečky:

Každý uchazeč/uchazečka musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agentura Domestica

Agentura BIBO

Agentura Pohoda

Agentura Harmonie

1. centrum služeb pro domácnost