Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Lisař
Platnost standardu: Od 31.10.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.9.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví v lisovně a nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka nutné pro práci v lisovně Ústní ověření
b Vysvětlit pojem integrovaný záchranný systém Ústní ověření
c Uvést činnosti při výskytu úrazu na pracovišti Ústní ověření
d Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při obsluze linek a pohybu pracovníků na pracovišti Ústní ověření
e Prokázat znalost základního třídění odpadů, odpadového hospodářství lisovny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v přípravě výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přečíst výkresy výlisků Ústní ověření nad technickým výkresem
b Přečíst výkresy sestav nástrojů Ústní ověření nad technickým výkresem
c Přečíst modely ve 3D Praktické předvedení u počítače
d Přečíst pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků Ústní ověření s vyhledáním v dílenských tabulkách a výběrech norem
e Popsat a vyplnit dokumenty o průběhu výroby Ústní ověření, praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozlišování funkcí lisovacích strojů pro sériovou a hromadnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat části a funkci postupového lisu pro výrobu ze svitků Ústní ověření u stroje v dílně nebo nad obrázkem
b Popsat části a funkci transferového lisu Ústní ověření u stroje v dílně nebo nad obrázkem
c Popsat části a funkci tandemového lisu s automatizovanou obsluhou Ústní ověření u stroje v dílně nebo nad obrázkem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozlišování materiálů pro lisování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit plechy pro jednoduché lisování Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Rozlišit hlubokotažné ocele Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Rozlišit nízko a vysokopevnostní ocele Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Určit a rozlišit neželezné slitiny (slitiny Al; Cu) pro lisování Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologiích lisování plechů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii vystřihování Ústní ověření
b Popsat technologii ohýbání Ústní ověření
c Popsat technologii tažení Ústní ověření
d Popsat technologii postupové tváření Ústní ověření
e Popsat technologii tažení pružným nástrojem Ústní ověření
f Popsat technologii hydromechanické tažení Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + b) + c) a dále alespoň jedno z kritérií d) až f)
3

Provádění kontroly výlisků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu Praktické předvedení na výlisku
b Provést rozměrovou kontrolu Praktické předvedení na výlisku
c Popsat destruktivní zkoušení Ústní ověření
d Popsat hlavní vady výlisků a jejich příčiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lisování na lisovací lince

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vložit lisovací nástroj do lisu Praktické předvedení
b Provést prvé seřízení nástroje Praktické předvedení
c Zavést materiál Praktické předvedení
d Vylisovat zkušební kusy Praktické předvedení
e Zkontrolovat zkušební kusy Praktické předvedení
f Provést korekci seřízení Praktické předvedení
g Spustit automatický provoz Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a běžná údržba zařízení lisovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat hladiny náplní linky Praktické předvedení
b Zkontrolovat chod strojů podle hluku, vibrací apod. Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést ošetření a údržbu lisů (tzv. denní) Praktické předvedení
d Zkontrolovat stav nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30762&kod_sm1=36)

U kompetencí, které dle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií (protože není nutné splnit všechna kritéria, nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí), zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči o zkoušku výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz kováren ČR

Tawesco

Massag Stamping

VŠB-TUO, FS