Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Kovář
Platnost standardu: Od 30.10.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.9.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy výkovků a výkresy jednodušších strojních součástí a sestavení Ústní ověření nad výkresovou dokumentací
b Číst pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků Ústní ověření s vyhledáním v dílenských tabulkách a výběrech z norem
c Vyplňovat dokumenty o průběhu výroby Praktické předvedení, ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek ručního kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit pro danou strojní součást náčrt postupu kování Praktické předvedení
b Stanovit z pracovních podkladů, z materiálových tabulek apod. kovací teploty zpracovávaných materiálů a z rozměrů polotovarů potřebnou dobu jejich ohřevu Ústní a písemné ověření
c Stanovit postup výroby volně kovaného výkovku, určit potřebné stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky Ústní a písemné ověření
d Stanovit způsob kontroly přesnosti výkovku (měřidla, šablona apod.) Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat běžné kovářské nástroje, nářadí a pomůcky a provést samostatně (popř. ve dvojici) pěchování, prodlužování a osazování při ručním kování Praktické předvedení
b Ručně naostřit sekáč nebo podobný nástroj včetně zakalení a popuštění vnitřním teplem Praktické předvedení
c Ručně ohnout (popř. ve dvojici) tlusté plechy, tyčový a profilový materiál do předepsaného tvaru za tepla Praktické předvedení
d Vykovat obráběcí nůž z rychlořezné oceli Praktické předvedení
e Vykovat kladivo nebo jiný ruční nástroj Praktické předvedení
f Vykovat jeřábový hák Praktické předvedení
g Spojit řetěz Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium a) a další 3 z kritérií b) – g).
3

Obsluha kovářských pecí nebo výhní a bucharů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést do provozu kovací výheň Praktické předvedení
b Uvést do provozu a seřídit plynem vytápěnou pec Praktické předvedení
c Uvést do provozu pneumatický nebo pružinový buchar Praktické předvedení
d Vyměnit pracovní nástroje a seřídit pneumatický a pružinový buchar Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba kovářských pecí nebo výhní nebo bucharů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést denní ošetření výhně Praktické předvedení
b Provést denní ošetření peci, která je vytápěna plynem Praktické předvedení
c Provést denní ošetření bucharu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční kování neželezných kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat neželezné kovy a slitiny, které se zpracovávají ručním kováním Ústní ověření
b Určit teploty ohřevu neželezných kovů a slitin Ústní ověření
c Uvést do provozu odporovou ohřívací pec Praktické předvedení
d Popsat tepelné zpracování neželezných kovů a slitin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tepelné zpracování ručně kovaných výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit vsázku do výhně nebo do plynové komorové pece Praktické předvedení
b Provést kalení s popouštěním vnitřním teplem Praktické předvedení
c Provést kalení s následným popouštěním v peci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kovárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP), nutné pro práci kováře Ústní ověření
b Vysvětlit, co je to integrovaný záchranný systém Ústní a písemné ověření
c Vysvětlit poskytování první pomoci v prostorech kovárny Ústní a písemné ověření
d Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při pohybu pracovníků na pracovišti kovárny Ústní a písemné ověření
e Vyjmenovat zásady bezpečnosti při obsluze odporové elektrické pece Ústní a písemné ověření
f Vyjmenovat zásady bezpečnosti při obsluze plynem vytápěné pece Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100980&kod_sm1=37).

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií (protože není nutné splnit všechna kritéria, nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí) zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči o zkoušku výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz kováren ČR

Ostroj Opava, a. s.

SPŠ Frýdek – Místek

Forcut, s. r. o. Ostrava