Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník výroby dřevařských polotovarů
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování výrobků na bázi dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst jednoduchý výkres výrobku podle konkrétního zadání Praktické předvedení
b Vypracovat a zdůvodnit výpis materiálu pro zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva na základě konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výběr a manipulace s materiály, polotovary a dřevním odpadem při výrobě dřevařských polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zdůvodnit druh použitého dřevařského materiálu nebo polotovaru s ohledem na jejich vlastnosti a konkrétní zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a zdůvodnit druh dřevního odpadu s ohledem na jejich vlastnosti a konkrétní zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést třídění a likvidaci dřevního odpadu vzniklého při výrobě s ohledem na BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení při zpracování dřeva a výrobě dřevařských výrobků dle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zdůvodnit použití vybraných strojů a zařízení podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit provozní podmínky zvolených strojů a zařízení podle provozní dokumentace Praktické předvedení
c Vyrobit sortiment dřevařských výrobků podle konkrétního zadání v předepsaném množství a předepsané kvalitě Praktické předvedení
d Uvést do provozu briketovací nebo peletovací zařízení podle provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést běžnou údržbu a čištění stroje a zařízení při zpracování dřeva, výrobě dřevařských výrobků, dřevěných pelet nebo dřevěných briket Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování dřevařských výrobků a polotovarů dle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zdůvodnit způsob skladování, uskladnit dřevěné výrobky a polotovary vyrobené podle konkrétního zadání v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet zásady BOZP a PO při skladování a manipulaci s dřevěnými výrobky a polotovary Praktické předvedení
c Provést obsluhu a údržbu manipulační techniky použité podle konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby expedice a dopravy dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
b Předvést a zdůvodnit způsob balení vyrobených výrobků nebo polotovarů podle jejich charakteru a množství v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést obsluhu a údržbu balicí techniky použité podle konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-drevozpracujici-#zdravotni-zpusobilost).

 

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti), při kterých se klade důraz zejména na respektování předloženého zadání úkolů, použití vhodných druhů dřevařských materiálů a na kvalitu provedené práce:

 • provede obsluhu, seřízení, základní údržbu a nastavení minimálně dvou dřevařských strojů na zpracování pilařských jehličnatých i listnatých výřezů (kulatiny) nebo prizem:
  • katr – pro zpracování kulatiny různého průměru na výrobu řeziva, prizem
  • kmenová pásová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
  • zkracovací pila – ke zkracování kulatin, dřevařských výrobků na požadovanou délku
  • rámová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
  • omítací pila – k dělení dřevěných polotovarů na požadované řezivo podélným řezáním
  • kapovací pila – k příčnému řezání desek na nastavený rozměr
  • rozmítací pila – šířkové řezání, rozmítání – výroba prken, fošen apod.
 • provede obsluhu, seřízení, základní údržbu a nastavení zařízení na výrobu dřevěných pelet nebo briket - podle konkrétního zadání vyrobí minimálně 10 kg dřevěných briket nebo peletek,
 • vyrobí minimálně tři druhy řeziva různého tvaru a rozměrů průřezu, omítané, neomítané, kapované, nekapované - včetně obsluhy a seřízení příslušných strojů a zařízení - od každého druhu řeziva vyrobí zhruba 0,25 m² a autorizovaná osoba určí konkrétní zadání pro jednotlivé druhy řeziva:
  • prkna, fošny, krajiny
 • hranoly, hranolky
 • latě, lišty
 • trámy, povaly
 • palubky apod. dřevařské výrobky.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Uchazeč musí mít vlastní ochranný oděv, obuv a OPP podle konkrétního zadání (ochranu zraku, brýle nebo štít, pracovní rukavice).

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti truhlářské nebo dřevařské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské nebo dřevařské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské nebo dřevařské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast dřevovýroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti dřevovýroby.
 5. Profesní kvalifikace 33-025-E Dělník/dělnice výroby dřevařských polotovarů + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici pracoviště vybavené potřebnými dřevařskými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění dřevařských prací, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

 • měřidla - metr skládací, metr svinovací, pásmo, tyčové měřidlo, úhelník s příložníkem, úhelník stavitelný (120 mm)
 • rýsovací pomůcky - tesařská tužka, olovnice, ocelový tesařský úhelník, nastavovací a pevné pokosníky, bodce
 • nářadí a pomůcky - sada plochých a křížových šroubováků, sada plochých a nástrčných klíčů, truhlářská ztužidla, tesařské ruční pily, tesařské sekery, ruční hoblíky, rašple, rašple plochá, kladivo, přípravky pro nastavení a seřízení strojů, štípací a kombinované kleště, svěrák, dřevěné nebo kovové kozy, elektrický prodlužovací kabel délky 24 m/230 V, mazací přípravky (přístroje, lisy), smetáček
 • stroje a zařízení:
  • dřevařské stroje – minimálně dva (katr, kmenová pásová pila, zkracovací pila, rámová pila, omítací pila, kapovací pila, rozmítací pila)
  • zařízení na zpracování dřevního odpadu, minimálně jedno (zařízení na výrobu dřevěných, pilinových briket, zařízení na výrobu dřevěných peletek)
 • materiál - dřevařské materiály (kulatina) a polotovary (prizma) pro zhotovování dřevařských výrobků, dřevní odpad nebo piliny podle konkrétního zadání

Provozní dokumentace k použitým strojům a zařízením.

Plán preventivní údržby a periodických oprav konkrétních strojů a zařízení.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA s. r. o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA, a. s.

Radek Nový - RN střechy