Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník dýhování a laminátování nábytku
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování výrobků ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací dle výrobního zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit druh a množství materiálů a polotovarů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu, seřízení a nastavení nanášecího a lisovacího zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Obsluhovat nanášecí a lisovací zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést základní údržbu používaného technického zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu pro dýhování a laminátování nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nosný a povrchový materiál Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Připravit lepidlo nebo lepicí směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Aplikovat lepidlo Praktické předvedení
d Sestavit soubory z nosného a povrchových materiálů, slisovat soubory Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu materiálů a jejich případnou opravu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést kontrolu zhotovených polotovarů a jejich případnou opravu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při dýhování a laminátování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid pracoviště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřování kritérií hodnocení bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k výrobě 10 kusů nábytkových polotovarů za použití různých druhů a tlouštěk nosných materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska /MDF/, dřevotřísková deska /DTD/, laťovka) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí. Jako povrchový (dokončovací) materiál použít dýhové sesazenky a laminát různých tloušťek.

 

Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na přípravu nosného a povrchového materiálu, kontrolu kvality a případnou opravu, kontrolu, seřízení a nastavení nanášecího a lisovacího zařízení, výběr lepidla a jeho nanesení, lisování připravených souborů, kontrolu kvality zhotovených polotovarů a jejich případnou opravu, údržbu nanášecího a lisovacího zařízení.

 

Při hodnocení úkolů je třeba zaměřit se zejména na precizní splnění všech odborných kompetencí. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení s ústním vysvětlením" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Embre, s. r. o.

Dřevařský magazín