Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technickou dokumentaci v listinné nebo elektronické formě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat konstrukční a technickou dokumentaci v listinné nebo elektronické formě na zhotovení polotovarů, výrobku ze dřeva dle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy výroby, zpracovat tabulku evidence výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit způsob manipulace s materiálem, polotovary a výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit pomůcky k manipulaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit způsob značení přířezů, polotovarů a výrobků podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Označit přířezy, polotovary a výrobky v souladu s výrobní technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu strojů a zařízení a jejich seřízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
d Ošetřit a správně ukládat nástroje a nářadí používané při opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva Ústní ověření
b Zvolit strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit stroje a zařízení a jejich bezpečnostní prvky podle výrobní technické dokumentace a v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat základní dřevoobráběcí stroje a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
e Udržovat stroje a zařízení v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů Ústní ověření
b Zvolit a použít nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Obrobit a opracovat dřevěné, kovové a plastové materiály, kvalitně a řemeslně provést spoje pro estetický vzhled výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při obsluze strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při obsluze strojů Ústní ověření
c Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
d Uklidit pracoviště a roztřídit odpad vzniklý při výrobě na jednotlivých strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-pro-zpraco#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování kritérií hodnocení povede ke zhotovení dílců, včetně provedení konstrukčních spojů, pro minimálně dva výrobky s využitím běžně používaných technologických postupů a bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby.

 

Při zadávání úkolů je vhodné zaměřit se na práci s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací, volbu postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného nábytkářského výrobku, manipulaci s materiálem, strojní obrábění dřevěných a plastových materiálů (hrubé řezání s odpovídající nadmírou, přesné formátování při dodržení standardně dovolených tolerancí, srovnávání ploch, přesné tloušťkování při dodržení standardně dovolených tolerancí, tvarové frézování, zhotovování konstrukčních spojů řezáním, frézováním, vrtáním a dlabáním při dodržení standardně dovolených tolerancí, broušení masivních a dýhovaných dílců), obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů.

 

Při ověřování kritérií hodnocení založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Autorizovaná osoba připraví výrobu polotovarů, dílců pro nábytkářskou výrobu tak, aby uchazeč prokázal zvládnutí obsluhy minimálně těchto osmi truhlářských strojů:

 1. formátovací kotoučová pila s průměrem kotouče minimálně 300 mm
 2. stojanová pásová pila
 3. srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm
 4. tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm
 5. spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm
 6. vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm
 7. stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm
 8. pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm

 

Pro ověřování odborných kompetencí:

 1. Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků: autorizovaná osoba posoudí, jak se uchazeč pomocí čtení výkresů orientuje v technické dokumentac a jak využívá PC při zpracování textů a tabulek pro evidenci výroby.
 2. Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků: autorizovaná osoba posoudí, jak uchazeč zvládá výběr kvalitního materiálu, strojů a pomůcek při výrobě polotovarů dle zadání.
 3. Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů: autorizovaná osoba posuzuje, jak uchazeč zdůvodní volbu a použití strojů, nástrojů, pomůcek, jejich údržbu, ošetření a uložení při dodržování BOZP.
 4. Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení: autorizovaná osoba posoudí, jak uchazeč zvládl obsluhu minimálně osmi druhů truhlářských strojů.
 5. Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů: uchazeč popíše základní druhy obráběcích nástrojů s ohledem na jejich důležité parametry. Autorizovaná osoba sleduje a posuzuje uchazeče při volbě a použití strojů a nástrojů, pracovních postupů opracování materiálů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

KERNER, s. r. o., Chomutov

SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava

LINETA, a. s., Praha