Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro výrobu sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů pro výrobu sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a seřízení technologického zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést základní údržbu technologického zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit způsoby rozměrové a tvarové úpravy dýhových listů Ústní ověření
b Zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací dle výrobního zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vybrat dýhu podle druhu a rozměrů a zvolit množství dýhových listů dle výrobního zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Upravit dýhové listy na potřebné rozměry a tvar Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit dýhové listy podle výrobního zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Spojit připravené listy pomocí spojovacího materiálu a spojovacího zařízení Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu materiálů a jejich případnou opravu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést kontrolu zhotovených polotovarů a jejich případnou opravu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při výrobě sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid pracoviště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Při ověřování splnění kritérií hodnocení je třeba zohlednit, že se jedná o počáteční operace v technologickém postupu výroby nábytku. Uchazeč v průběhu zkoušky zhotoví 3 kusy sesazenek různé velikosti z různých dřevin, s různou strukturou a skladbou.

 

Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na práci s dýhami a jejich kontrolou, volbu postupu práce, práci s dodanou dokumentací, obsluhu strojů a nástrojů potřebných ke splnění daného úkolu (rozměrová a tvarová úprava, spojování dýhových listů).

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení s ústním vysvětlením" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Hlavní důraz je třeba klást na kvalitu výsledných produktů.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Embre, s. r. o.

Dřevařský magazín