Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách pro kožedělnou výrobu a předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený vzorek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání norem a technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené materiály, definovat jejich vlastnosti a uvést použití pro konkrétní úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout surovinu a materiály, komponenty a polotovary pro výrobu daného kožedělného výrobku, popsat jejich vlastnosti a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit na základě technologické dokumentace vhodné materiály pro výrobní proces a vypočítat jejich spotřebu pro daný objem výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zjistit odpovídající druh materiálu pro zadaný kožedělný výrobek z předložených vzorků materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit postup práce přípravných operací pro kompletaci kožedělného výrobku z různých druhů materiálů, tj. z přírodních usní, textilu, poromerů a koženek Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit vhodný technologický postup pro šití vrchové sestavy svršku obuvi pomocí technické dokumentace a strojního zařízení (šicí stroj plochý jednojehlový) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zvolený postup jednotlivých prací, kompletace, barvení, kosení a vyztužování zadaného kožedělného výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality polotovarů, základních a pomocných materiálů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zjistit odpovídající druh usně pro zadaný výrobek z předložených vzorků usní, základních a pomocných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit vady předložených usňových, základních a pomocných materiálů ve vztahu k možnosti eliminace těchto vad z hlediska využití těchto materiálů při výrobě konkrétního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout konstrukční řešení výrobku z poškozeného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit vzorový plán výroby pro zadaný počet zaměstnanců kožedělné výroby a požadovaného počtu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést údaje potřebné pro zpracování podkladů pro stanovení normativů práce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření spotřeby práce v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat vzorové stanovení měření spotřeby práce pro určený úsek kožedělné výroby, vyjmenovat potřebné zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat racionalizační opatření na základě stanovené spotřeby práce pro určený úsek kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výpočty norem a normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat pomocí časových studií a sborníku norem spotřebu práce pro šití vrchové a podšívkové sestavy na plochém jednojehlovém šicím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout podle zadaných studií zlepšení časové úspory pro jednotlivé zadané pracovní operace kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba sborníků norem a normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Inovovat sborníky norem a jejich normativů na základě spotřeby práce a výpočtu norem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat na PC grafickou podobu šablony inovovaných sborníků norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-planovac#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku obuvnické výroby.

Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k celkové kvalitě provedení.

Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí pro řešení úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví u odborné kompetence Měření spotřeby práce v kožedělné výrobě, pro kritérium hodnocení a), b) modelovou situaci v návaznosti na ověřovanou kompetenci.

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu pro kritérium hodnocení a); Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné výroby, kritérium hodnocení a); Posuzování kvality polotovarů, základních a pomocných materiálů v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení a), b) počet vzorků (v minimálním počtu 2 – maximálně 5 kusů vzorků); podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Uchazeč má k dispozici PC a bude s jeho pomocí zpracovávat úkoly ověřující tyto odborné kompetence: Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení b); Tvorba sborníků norem a normativů v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení b).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Columna centrum, s. r. o.