Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Technik technolog kožedělné a obuvnické výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu obuvnických polotovarů a materiálů, vyhodnotit případné vady a navrhnout způsob jejich zpracování s ohledem na výslednou kvalitu obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu hotové obuvi, v případě zjištěných nedostatků určit způsob opravy, případně navrhnout zařazení výrobku do nižších kvalitativních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu reklamované obuvi, zjištěný stav vyhodnotit a navrhnout způsob řešení reklamace formou modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené materiály, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout suroviny a materiály pro výrobu konkrétního kožedělného výrobku, zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit na základě technologické dokumentace materiály potřebné pro zhotovení konkrétního výrobku a vypočítat jejich spotřebu pro daný objem kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé způsoby výroby obuvi, popsat jejich hlavní charakteristiké znaky a technologické podmínky výroby Ústní ověření
b Sestavit technologický postup pro výrobu konkrétní obuvi, charakterizovat kritická místa ve výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit navržený technologický postup z hlediska využitelnosti dostupných materiálů a zajištění požadované kvality obuvi Praktické předvedení
d Stanovit alternativní technologický postup a technologické podmínky pro výrobu obuvi při použití náhradních materiálů Praktické předvedení
e Popsat standardní technologický postup ekologické likvidace kožedělného odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout sestavu strojů potřebných ke zhotovení konkrétního kožedělného výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické a technologické dokumentace výrobní zařízení pro konkrétní kožedělný výrobek Praktické předvedení
c Stanovit technické a technologické parametry u určených strojů a zařízení používaných při výrobě konkrétního kožedělného výrobku Praktické předvedení
d Určit podle výkonových norem a denní kapacity dílny počet potřebných strojů pro zhotovení konkrétního kožedělného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit dodržování technické kázně v technologickém procesu obuvnické výroby, zaujmout stanovisko ke zjištěnému stavu Praktické předvedení
b Zkontrolovat dodržování technických podmínek u vytypovaného obuvnického stroje, v případě zjištění nedostatků navrhnout nápravu Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit technickou úroveň strojů a zařízení v obuvnickém provozu, zjištěný stav vyhodnotit a navrhnout případné změny Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit technickou úroveň obuvnického provozu z pohledu ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Provést kontrolu dodržování technologického postupu ve výrobním procesu kožedělné výroby formou modelové situace včetně dodržování zásad BOZP, zaujmout stanovisko ke zjištěnému stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování pracovního postupu u vytypované pracovní operace v kožedělné výrobě, výsledek kontroly vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout metody vedoucí ke zlepšení kontrolního mechanismu technologických postupů v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků při vstupu do technologického procesu Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality u hotových výrobků na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci pro konkrétní kožedělný výrobek Prakticky předvedení
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě Ústní ověření
c Předvést schopnost orientace v technické a technologické dokumentaci, popsat na jejím základě uvedené údaje pro konkrétní kožedělný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-technolo#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické výroby.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí při výrobě obuvi. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k celkové kvalitě provedení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí pro řešení úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví u odborné kompetence Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi, pro kritérium hodnocení c) modelovou situaci v návaznosti na ověřovanou kompetenci.

 

Autorizovaná osoba zajistí u odborné kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení b) modelovou situaci v reálném prostředí obuvnické výroby tak, aby uchazeč o zkoušku mohl vizuálním způsobem vyhodnotit dodržování technologického postupu včetně dodržování zásad BOZP v rozpětí 5 po sobě následujících pracovních operací technologického procesu obuvnické dílny; u kritéria hodnocení c) AOs vytypuje a připraví jednu konkrétní pracovní operaci v reálném prostředí obuvnické výroby tak, aby účastník zkoušky mohl sledováním pracovních úkonů vyhodnotit dodržování pracovního postupu.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu, kritérium hodnocení c), u kterých materiálů bude vypočítána jejich spotřeba, a to v rozsahu minimálně pro 1 - maximálně pro 3 základní obuvnické materiály.

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi pro kritéria hodnocení a), b), c); Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu pro kritéria hodnocení a), b), c); Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro výrobu obuvi pro kritéria hodnocení b), c), d); Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c); Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b); Vedení technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), c) druh obuvnického výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní obuvnické výroby, výrobního způsobu a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c); Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi pro kritéria hodnocení b), c) počet vzorků (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 vzorky obuvi); u odborných kompetencí Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi pro kritérium hodnocení a); Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu pro kritérium hodnocení a) počet vzorků polotovarů a materiálů (v minimálním počtu 7 - maximálně 10 vzorků) podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba bude u kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) požadovat vyjmenování minimálně 2 druhů kvalitativních zkoušek podle zaměření konkrétní obuvnické výroby, výrobního způsobu a místa konání zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava