Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva
Platnost standardu: Od 27.8.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek při výrobě aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady BOZP při výrobě aglomerovaných materiálů na bázi dřeva Praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem, manipulace se surovinou na výrobu aglomerovaných materiálů a její skladování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druh dřeviny a sortiment suroviny Praktické předvedení
b Zkontrolovat dodaný druh materiálu a jeho množství podle dodacího listu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit druh manipulačního zařízení pro zvolený druh suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob a podmínky uložení suroviny Písemné a ústní ověření
e Dodržovat zásady BOZP a požární ochrany při manipulaci se surovinou a jejím skladování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava surovin pro výrobu konstrukčních a izolačních aglomerovaných materiálů v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby třísky a vlákna Písemné a ústní ověření
b Určit stroje, nástroje a měřicí pomůcky používané při výrobě třísky a vlákna Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit parametry zadané suroviny podle provozních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady BOZP a požární ochrany při výrobě třísky a vlákna a jejím skladování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení ovládacích panelů chodu sušáren mokrých třísek a vlákna v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení, včetně třídění a skladování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat parametry sušárny pro sušení třísek nebo vlákna Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat technické a technologické parametry sušáren nebo třídících zařízení nebo zařízení pro skladování suchých třísek a vlákna Písemné a ústní ověření
c Nastavit parametry ovládacích panelů chodu sušáren Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady BOZP a požární ochrany při sušení, třídění a skladování suchých třísek a vláken Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava lepicí směsi pro výrobu konstrukčních a izolačních aglomerovaných materiálů v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit technologické podmínky pro přípravu lepicí směsi Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat technické a technologické parametry zařízení na přípravu lepicích směsí Písemné a ústní ověření
c Popsat skladování komponentů lepicí směsi Písemné a ústní ověření
d Připravit lepicí směs podle předepsané receptury Praktické předvedení
e Dodržovat zásady BOZP a požární ochrany při přípravě a dopravě lepicí směsi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla údržby nástrojů dřevoobráběcích strojů používaných při výrobě přířezů z aglomerovaných materiálů a provést zadaný úkon Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat seřizování a údržbu zařízení v úseku opracování aglomerovaných desek a provést zadaný úkon Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady BOZP a požární ochrany při výrobě přířezů z aglomerovaných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha linek na lisování, formátování, chlazení, broušení a třídění aglomerovaných desek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat parametry lisu na výrobu aglomerovaných desek Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat technické a technologické parametry lisu nebo formátovacích pil nebo chladicích turniketů nebo brousicích a třídicích linek, zkontrolovat probíhající procesy a v případě potřeby upravit parametry Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a nastavit parametry linky na broušení a třídění desek Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit vzorky jednotlivých druhů aglomerovaných materiálů a provést zatřídění předložených vzorků desek dle norem Praktické předvedení s ústním ověřením
e Dodržovat zásady BOZP a požární ochrany při obsluze lisovací linky, formátovacích pil, chladicích turniketů, brousicích a třídicích linek včetně manipulace s materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a předpisech pro třídění a výrobu aglomerovaných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v platných normách a předpisech v oblasti třídění a výroby aglomerovaných materiálů Písemné a ústní ověření
b Pracovat s dodanou dokumentací výroby v oblasti třídění a skladování desek v grafické i elektronické podobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování dovedností bude probíhat přímo na provoze, přičemž zjišťování znalostí bude prováděno před, v průběhu nebo po ukončení pracovních činností. Součástí zkoušky bude i poznávání vzorků materiálů a nástrojů.

Doporučený postup při zadávání úkolů:

a) ověřit znalosti BOZP a PO na daném pracovišti, vydat předepsané ochranné pomůcky

b) předat zadání a ověřit, zda ho zkoušený pochopil

c) volba postupu práce, materiálů, nástrojů, technických prostředků dle charakteru činnosti

d) provedení úkolu

e) zhodnocení splnění úkolu s možností ústního zdůvodnění zkoušeným.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení a ústního zdůvodnění je třeba přihlížet na dodržování pravidel bezpečnosti práce a kvalitu provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ a SPŠ Volyně

Dřevozpracující družstvo Lukavec