Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Finanční specialista
Platnost standardu: Od 15.8.2012 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v pracovněprávních předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vztahy mezi zákoníkem práce, kolektivní smlouvou vyššího stupně, podnikovou kolektivní smlouvou a mzdovým předpisem Písemné ověření
b Charakterizovat ustanovení zákoníku práce v kapitolách týkajících se odměňování, pracovní doby a doby odpočinku včetně prováděcích nařízení vlády Písemné ověření
c Popsat strukturu mzdového předpisu nebo mzdové části kolektivní smlouvy, požadovanou formu a nejčastější zaměření obsahu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace zásad odměňování na konkrétní podmínky organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat strukturu mzdového předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Spočítat jednotlivé složky mzdy/platu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit vztahy mezi nárokovými složkami mzdy/platu a motivačními složkami mzdy/platu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování interních mzdových (platových) předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat hlavní zásady postupu při interní kontrole uplatňování mzdového/platového předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup kontroly dodržování mzdových předpisů a předpisů o rozvrhu a evidenci pracovní doby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Posuzování pracovněprávních problémů na základě mzdových (platových) zásad a předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní smlouvu na danou pozici a zdůvodnit použitou formu odměňování Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést benchmarking pracovních pozic s různou formou odměňování a vysvětlit výhody a nevýhody použitých forem odměňování Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a zdůvodnit způsob odměňování pro určitou skupinu zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění mzdových (platových) rozborů a kalkulací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel a cíl mzdových rozborů a kalkulací, jejich rozdělení podle formy mzdy a skupin zaměstnanců Písemné ověření nebo ústní ověření
b Vypočítat celkový vývoj průměrného výdělku dané profesní skupiny zaměstnanců Praktické předvedení
c Vypočítat fluktuaci a nemocnost zaměstnanců Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocování mzdových (platových) podmínek a prémiových ukazatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejčastější druhy variabilních složek mezd, jejich základní rozdělení a způsob používání Ústní ověření
b Navrhnout způsob variabilních bonusů (prémiování) pro cílovou skupinu zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit konkrétní prémiový ukazatel na daném pracovišti a spočítat příslušnou měsíční prémii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zařazování zaměstnanců do povolání, pozic, mzdových (platových) skupin, tarifních stupňů (platových tříd)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy systémů pro hodnocení složitosti odpovědnosti, namáhavosti a dalších hledisek u pracovních pozic Ústní ověření
b Vyjmenovat zásady zařazování zaměstnanců do pracovních pozic Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Využívání mzdového softwaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady výstupů ze mzdového softwaru Ústní ověření
b Charakterizovat způsob ověření správného nastavení mzdového softwaru Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vystavování individuálních smluv o odměňování a mzdových (platových) dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obsah smlouvy o mzdě pro člena managementu Ústní ověření
b Charakterizovat obsah mzdového/platového výměru Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

V průběhu zkoušky bude autorizovaná osoba sledovat komunikativní dovednosti uchazeče a správné používání odborné terminologie a výsledek sledování promítne do výsledného hodnocení.

Pro ověřování praktických kritérií u kompetencí Aplikace zásad odměňování na konkrétní podmínky organizace, Posuzování pracovněprávních problémů na základě mzdových (platových) zásad a předpisů, Provádění mzdových (platových) rozborů a kalkulací a Vyhodnocování mzdových (platových) podmínek a prémiových ukazatelů bude autorizovaná osoba používat soubor minimálně 15 modelových situací (praktických příkladů). Autorizovaná osoba má možnost klást doplňující otázky.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A.Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B.Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Autorizovaná osoba nesmí pro ověřování kompetencí použít test.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

TREXIMA, spol. s r. o.

ŠKODA AUTO, a. s.

Pražská energetika, a. s.

Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s. r. o.

PROMINECON GROUP, a. s.