Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Sjednavatel pohřbení
Platnost standardu: Od 15.8.2012 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit, kdo zodpovídá za kvalitu poskytované služby a které druhy pohřbívání by mohly vyústit v nelegální nebo neobhajitelné činy Ústní ověření
b Uvést všechny projevy vůle obstaravatele pohřbu vyžádat si služby u provozovatele pohřební služby Ústní ověření
c Poučit obstaravatele pohřbu o jeho právech, informovat ho o nabídce dílčích úkonů nebo komplexní služby, nejvhodnějšího zboží a jejich cenách podle zadání Praktické předvedení
d Popsat, jak postupovat, jde-li o převoz lidských pozůstatků z místa úmrtí – terénu po výzvě lékaře nebo policie Ústní ověření
e Uvést, z čeho vyplývá právo předání potřebných osobních údajů obstaravatele pohřbu na obecní úřad, který vede v daném místě matriku úmrtí, právo na převzetí lidských pozůstatků ze zdravotnického zařízení nebo urny z krematoria Ústní ověření
f Vytvořit návrh smlouvy o obstarání věci (určit strany smlouvy, předmět obstarání, jeho cenu, dobu, kdy má být obstarání uskutečněno a odměnu za obstarání) a vydat o jejím uzavření písemné potvrzení Praktické předvedení
g Charakterizovat používání zboží určeného k smutečním obřadům a k pohřbení Ústní ověření
h Vytvořit pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů Ústní ověření
i Vyjmenovat základní údaje v listu o prohlídce mrtvého a v úmrtním listě a uvést osoby, které mají právní nárok na jejich držení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obstarávání věcí vyplývajících z uzavřené smlouvy o obstarání pohřbu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby obstarání věcí a služeb spojených s uzavřenou objednávkou pohřbení u třetích osob Ústní ověření
b Sestavit smuteční oznámení podle požadavku objednavatele Praktické předvedení
c Vytvořit základní pravidla účinné vnitřní kontroly kvality a úplnosti činností a produktů v průběhu poskytování služby a před jejím vyúčtováním Praktické předvedení
d Vyjmenovat doklady nutné k zajištění mezinárodního převozu lidských pozůstatků nebo ostatků Ústní ověření
e Popsat postup přípravy a kontroly zajištění objednaných služeb v místě konání pohřebního obřadu, postup odsouhlasení se zákazníkem a při řešení reklamací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozhodující kritéria při výběru provozovatele pohřební služby a předložit argumenty pro důstojné rozloučení se zemřelým Ústní ověření
b Uvést příklady vhodné úpravy zevnějšku sjednavatele pohřbení, rizika výběru určitého prostředí a jeho vybavení pro průběh sjednávání Ústní ověření
c Předvést fiktivní telefonní hovor s pozůstalým (figurant) a vytvořit návrh odpovědi prostřednictvím elektronické pošty pozůstalému na elektronickou zprávu podle zadání Praktické předvedení
d Napsat vlastní rukou dopis pozůstalému podle zadání Praktické předvedení
e Navrhnout, jakými vhodnými způsoby lze u pozůstalých podporovat práci se vzpomínkami a ventilaci emocí. (Uvést otázky, kterými lze usnadňovat vyprávění pozůstalých klientů a objasnit význam ticha v poradenství pro pozůstalé.) Ústní ověření
f Identifikovat rizika, která mohou představovat některé situace v obstaravatelském vztahu (např. sjednávat pohřeb pro své přátele nebo dělat si přátele ze svých klientů apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, ve kterých prostorách nelze sjednávat pohřbení a proč Ústní ověření
b Vyjmenovat podmínky pro povolenou reklamu v pohřebnictví Ústní ověření
c Popsat, co musí klient přinést s sebou do provozovny pohřební služby, aby mohl sjednat pohřbení Ústní ověření
d Poradit, jak uzavřít nájemní smlouvu k hrobovému místu Ústní ověření
e Vysvětlit účel parte, za jakých podmínek jej lze zveřejnit a formy kondolence Ústní ověření
f Vyjmenovat možnosti čerpání pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu na pohřební obřad Ústní ověření
g Vystavit doklad pro smuteční hosty o účasti na pohřbu Praktické předvedení
h Poradit při úmrtí mimo zdravotnické zařízení Ústní ověření
i Uvést případy, kdy nelze upustit od zdravotní pitvy Ústní ověření
j Poradit postup při úmrtí v zahraničí (i mimo členské státy EU) a při úmrtí cizince nebo člověka bez totožnosti v ČR Ústní ověření
k Nabídnout více forem financování pohřbu (pohřebné, pojištění, pohřeb na splátky, odúmrť, darování těla pro vědu, výzkum a výuku) Ústní ověření
l Vysvětlit, jak řešit situaci, nechce-li nikdo vypravit pohřeb Ústní ověření
m Uvést, kdo odpovídá za přiměřené náklady spojené s pohřbem (i v případě odúmrti) Ústní ověření
n Popsat způsoby pohřbů a pohřbívání u lidí z jiných kultur (spjatých s územím ČR) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příjem platby za služby zabezpečované pohřební službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pokladní a účetní operace Ústní ověření
b Vyjmenovat údaje a data nutná pro fakturaci pohřebních služeb Ústní ověření
c Vysvětlit základní postupy účetnictví v odběratelsko- dodavatelských vztazích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Klade důraz nejen na znalosti a dovednosti uchazeče, ale i na jeho osobnostní předpoklady, především na jeho autentičnost, empatii, aktivní naslouchání, důvěru a vědomost respektovat sníženou schopnost pozůstalých vnímat detaily v nabízených službách. V žádném případě nesmí uchazeč zneužít jejich mimořádné situace ke svému neoprávněnému či nepřiměřenému finančnímu ani jinému prospěchu.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Václav Graf

Sdružení pohřebnictví

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci