Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Správce veřejného pohřebiště
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Definování veřejného pohřebiště, jeho zřízení a vymezení činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem veřejného pohřebiště a uvést, čím se odlišuje od pohřebiště neveřejného Ústní ověření
b Vysvětlit, kdo může zřídit a provozovat veřejné pohřebiště, a uvést základní požadavky na jeho provozování Ústní ověření
c Vysvětlit, kdy lze na veřejném pohřebišti vydat zákaz pohřbívání, případně pohřebiště zrušit a jaké podmínky je třeba dodržet Ústní ověření
d Vyjmenovat, jaké činnosti do provozování pohřebiště patří a jak je lze zajistit Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Definování pohřbívání, exhumace a nakládání se zpopelněnými ostatky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem pohřbení a vyjmenovat základní podmínky pro pohřbení do hrobu a hrobky na pohřebišti Ústní ověření
b Vysvětlit, kdo smí provádět výkopové práce pro pohřbení a vlastní pohřbení na pohřebišti a za jakých podmínek Ústní ověření
c Definovat pojem exhumace, vyjmenovat zákonné podmínky pro její povolení a místní předpisy regulující její provedení Ústní ověření
d Popsat způsoby nakládání se zpopelněnými ostatky a možnosti jejich uložení na pohřebišti a uvést oprávněné osoby, které mohou tyto úkony vykonávat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vymezení náležitostí Řádu veřejného pohřebiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní náležitosti Řádu veřejného pohřebiště, způsob vyhlášení a místo jeho zveřejnění Ústní ověření
b Vytvořit komplexní návrh Řádu veřejného pohřebiště podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem hrobové místo a popsat jeho jednotlivé druhy, včetně účelu užití Ústní ověření
b Vymezit základní náležitosti smlouvy o nájmu hrobového místa Ústní ověření
c Vytvořit komplexní návrh smlouvy o nájmu hrobového místa podle zadání Praktické předvedení
d Charakterizovat varianty přechodu nájmu hrobového místa a vlastnictví hrobového zařízení na dědice Ústní ověření
e Uvést způsob užívání hrobového místa a možné zásahy provozovatele do něj během doby trvání nájmu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Skončení nájmu hrobového místa a vyklizení od hrobového zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat důvody skončení nájmu hrobového místa a povinnosti provozovatele před skončením dosavadní doby nájmu a uvést, za jakých podmínek lze žádost nájemce o obnovu smlouvy o nájmu odmítnout Ústní ověření
b Vysvětlit povinnosti nájemce při skončení nájmu Ústní ověření
c Uvést možnosti nakládaní s hrobovým zařízením po skončení nájmu a základní podmínky pro označení věci jako opuštěné Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy pro shromažďování a zpracovávání osobních údajů pro evidenci pohřebiště Ústní ověření
b Vyjmenovat povinné údaje uvedené v evidenci k jednotlivým hrobovým místům Ústní ověření
c Uvést možné formy a rozsah vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště a zdůvodnit výhody svázané knihy Ústní ověření
d Orientovat se ve schematickém plánu pohřebiště ve vazbě na evidenci veřejného pohřebiště Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat kritéria pro výběr vhodné hřbitovní knihy a vhodného softwaru pro vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště Ústní ověření
f Uvést účelné doby archivace písemností souvisejících s provozováním veřejného pohřebiště, včetně skartačních lhůt Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Oceňování nájmu hrobových míst a služeb na veřejném pohřebišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy pro oceňování zboží a služeb Ústní ověření
b Vyjmenovat předpisy, na jejichž základě musí provozovatel pohřebiště regulovat ceny nájmu hrobových míst Ústní ověření
c Vysvětlit, kdo obecně stanoví cenu, jak se vyhlašuje a eviduje Ústní ověření
d Vysvětlit princip regulace cen, její druhy, kdo je stanoví a jak Ústní ověření
e Vyjmenovat rozsah regulace cen v pohřebnictví Ústní ověření
f Vytvořit nařízení obce o stanovení maximální ceny služeb spojených s nájmem hrobového místa Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

U kompetence Vymezení náležitosti řádu veřejného pohřebiště, kritérium b); Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu, kritérium c) autorizovaná osoba připraví jedno zadání, na jehož základě uchazeč splní daná kritéria.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pegas CZ s. r. o., Praha

Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha

Tobit, z. s., Jihlava