Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklář lisovaného skla
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických i výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování lisovaného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout podle výkresu o technologickém postupu tvarování skla Praktické předvedení
d Posoudit výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout, zda referenční vzorek kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování skla, určit vady výrobku Praktické předvedení
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným technickým výkresem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě lisovaného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP v hutním provozu a v dílně, uvést zásady manipulace s plynovými spotřebiči (přihřívací hořáky, kyslíkové hořáky), popsat vybavení pracovníka pro práci a zdůvodnit nutnost ochrany očí Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů včetně kvality povrchu lisovacích nástrojů a dosažení jejich předepsané provozní teploty pro lisování, uvést princip funkce tlakových zařízení (pneumatické, hydraulické) a teplotních čidel používaných při lisování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit postup práce a technologické podmínky při výrobě lisovaného skla podle výrobního předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě lisovaného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady provést návrh na její odstranění Praktické předvedení
b Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit chyby na předloženém rozpracovaném výrobku, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad, odstranit závady na formě lisu, aby se chyba neopakovala Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční mačkání skleněných výrobků u lisovaného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést nabírání, lisování a dotvarování sklářských výrobků z různých druhů skloviny podle zadání, vyrobit sérii 5–10 kusů Praktické předvedení
b Předvést ruční mačkání na více mačkadlech a mačkání náročných tvarů podle zadání, vyrobit sérii 5–10 kusů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha lisovacích strojů na výrobu skleněných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a obsluhovat poloautomatické lisovací stroje a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a obsluhovat automatické lisovací stroje a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřizování, ošetřování, údržba zařízení a pomůcek na výrobu lisovaného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro zpracování skla a provést seřízení pracovních nástrojů a zařízení pro výrobu lisovaného skla a popsat údržbu a ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a provést údržbu a ošetření zařízení a pomůcek na výrobu lisovaného skla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/sklar-lisovaneho-skla#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kriterií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku sklářské výroby.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Ruční mačkání skleněných výrobků u lisovaného skla, kritérium a), b) počet kusů výrobků (v minimálním počtu 5 – maximálně 10 kusů) podle zaměření konkrétní sklářské výroby a místa konání zkoušky.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor