Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Rytec skla
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu Ústní ověření
c Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu rytí skla Praktické předvedení
d Posoudit předložené výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout, zda referenční vzorek kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování Praktické předvedení
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daných technickým výkresem Praktické předvedení
f Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace a broušení hran, vysvětlit pojem prvotní rafinace Ústní ověření
g Určit a zjistit odpovídající druh polotovaru (suroviny), posoudit druh surovin nebo velikost a tvar polotovaru podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při rytí skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP v rytecké dílně a používání ochranných pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit skleněný polotovar k opracování, nástroje a pomůcky, technologický výkres nebo referenční vzorek podle výrobního předpisu, provést kontrolu funkčnosti připravených nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit kotouč a brusnou směs pro rytí volným brusivem Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit druhy rytin podle vzoru a provedení na konkrétním výrobku (rytina mělká, mělká s hrubšími zářezy, lineární, lineární s matovými plochami) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality vytvářeného výrobku při rytí skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru Praktické předvedení
b Opravit chyby a malé nedostatky na předloženém rozpracovaném výrobku rytím, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rytí výrobků ze skla s využitím rycích nástrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ryteckou dílnu Ústní ověření
b Předvést rytí minimálně 2 kusů skleněných polotovarů podle předloženého výkresu včetně předkreslení Praktické předvedení
c Zvolit vhodný kotouč k práci, provést nasazování, vyrovnávání, soustruhování a uhlazování kotoučů, případně nýtování kotoučů k rytí podle technické dokumentace pro konkrétní výrobek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba pomůcek pro rytí skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení a pomůcky pro rytí a provést seřízení pracovních nástrojů u konkrétní pracovní operace Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/rytec-skla#zdravotni-zpusobilost).

Předmětem zkoušky je průmyslová rytina.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku sklářské výroby.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MOSER, a. s.

VOŠS a SŠ, Nový Bor

Crystalex CZ