Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace fyzikálních základů strojního chlazení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní jednotky SI obsažené v normách ISO pro chlazení a klimatizaci Písemné ověření
b Nakreslit schéma kompresorového (parního) chladicího cyklu (okruhu), vysvětlit základní funkce a fyzikální (termodynamické) procesy a používané pojmy jako například chladicí výkon, sací tlak, vypařovací teplota, přehřátí, výtlačný tlak, kondenzační teplota, podchlazení kapalného chladiva, kompresní teplo, entalpie, kritická teplota; vysvětlit pojem „teplotního skluzu“ azeotropických chladiv Písemné ověření
c Popsat s použitím parních tabulek a log p/h diagramu průběh vypařování kapalného chladiva, přehřátí, kompresi a kondenzaci stlačených par, podchlazení a expanzi kapaliny Písemné ověření
d Vysvětlit pojem chladicí faktor, topný faktor. Vysvětlit rozdíl mezi chladicím a topným faktorem. Uvést možnosti a význam jejich optimalizace Písemné ověření
e Vyjmenovat druhy tlaků a popsat jejich význam (např.: výpočtový, manometrický, při tlakové zkoušce, při zkoušce těsnosti okruhu a eventuálních úniků) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Funkce malých chladicích systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat funkce hlavních prvků v systému (kompresor včetně regulace výkonu a soustavy mazání, výparník, kondenzátor, termostatické expanzní ventily a jiné součástky) a termodynamické pochody probíhající při jednom pracovním cyklu Písemné ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vliv běžných chladiv a mazacích olejů na životní prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nepříznivý vliv některých chladiv na ozonovou vrstvu Země a na změny klimatu vlivem skleníkového efektu. Vysvětlit pojem GWP (global warming potential) a podle zadání vypočítat hodnotu ekvivalentu oxidu uhličitého Písemné ověření
b Uvést základní rozdělení chladiv, vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy chladiv (jednosložková, vícesložková, zeotropické a azeotropické směsi), s přihlédnutím k použití v chladicí a klimatizační technice (ChKT) a tepelných čerpadlech (TČ) Písemné ověření
c Vysvětlit označování chladiv (Rxxx), zásady označování chladiv a odvození jejich vlastností z označení Písemné ověření
d Určit základní rozdělení olejů; uvést základní pojmy spojené s chladivovými (nízkotuhnoucími) oleji (polarita, hygroskopičnost, viskozita, viskozitní index, bod tuhnutí, rozpustnost a mísitelnost s chladivy, chemická odolnost); vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy olejů s přihlédnutím k použití v CHKT a TČ Písemné ověření
e Uvést postupy při manipulaci, skladování a přepravě kontaminovaných chladiv a olejů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projekty určené pro instalaci chladicích zařízení (klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel) Písemné ověření
b Navrhnout řešení prostupů potrubí stěnami a popsat zásady pro pokládání do kanálů, řešení výškových rozdílů, ukládání do žlabů, upevňování – dilatace, vibrace a řešení vracení oleje „vyházeného“ kompresorem do okruhu Písemné ověření
c Vysvětlit základní normy a předpisy o bezpečnosti chladicích zařízení a manipulaci s chladivy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika běžných závad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést prvotní diagnostiku zařízení s dosud neidentifikovanou závadou bez použití servisního nářadí a pomůcek (s využitím zraku, hmatu, sluchu a čichu) Praktické předvedení
b Navrhnout a zdůvodnit další kroky technologického postupu a určit potřebné servisní nářadí pro jednoznačné diagnostikování závady po zjištění: „vysoké teploty pláště hermetického kompresoru, žádného nebo nedostatečného omrzání výparníku, syčení expanzního orgánu“ Písemné ověření
c Navrhnout a zdůvodnit další kroky technologického postupu a určit potřebné servisní nářadí pro jednoznačné diagnostikování závady po zjištění: „vysoké teploty pláště hermeticky uzavřeného kompresoru, neomrzlého výparníku, kdy expanzní orgán nevydává žádný provozní zvuk a kdy teplota teplosměnné plochy kondenzátoru se blíží teplotě blízké okolnímu prostředí“ Písemné ověření
d Navrhnout a zdůvodnit další kroky technologického postupu a určit potřebné servisní nářadí pro jednoznačné diagnostikování druhu závady po zjištění: „omrzlého sacího potrubí, včetně sacího hrdla kompresoru“ Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Detekce úniků chladiv a olejů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat potenciální místa úniků chladiva z daného zařízení Praktické předvedení
b Provést kontrolu záznamů o zařízení a zjistit relevantní informace o všech opakujících se problémech nebo problémových oblastech, kterým je zapotřebí z hlediska detekce úniků věnovat zvláštní pozornost Praktické předvedení
c Provést vizuální kontrolu daného okruhu v souladu s platnou legislativou, která stanovuje požadavky na těsnost stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel Praktické předvedení
d Provést kontrolu těsnosti okruhu jednou z přímých metod Praktické předvedení
e Provést přímou kontrolu těsnosti okruhu elektronickým detektorem Praktické předvedení
f Provést kontroly těsnosti okruhu nepřímou metodou s využitím přenosných měřicích a kontrolních zařízení (sady manometrů, teploměrů a vakuometrů) a vysvětlit naměřené hodnoty Praktické předvedení
g Vyplnit legislativou požadované dokumenty a certifikáty. Doplnit údaje o tlakové zkoušce za účelem kontroly těsnosti do záznamů o zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace nového chladicího zařízení a uvedení do provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projekty pro instalaci nových chladicích zařízení (klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel) Praktické předvedení
b Vybrat potřebné nářadí včetně pomůcek pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce k provedení montáže daného zařízení Praktické předvedení
c Vysvětlit redukci a dělení (odbočky) měděného chladivového potrubí pro průtoky ve vodorovném i svislém stoupajícím či klesajícím směru způsoby zaručujícími minimalizaci netěsností Písemné ověření
d Provést vyhrdlení vodorovného měděného potrubí do stoupající odbočky způsobem vhodným pro minimalizací netěsností Praktické předvedení
e Určit a zdůvodnit sled jednotlivých technologických kroků a postupů montáže komponent nového zařízení, včetně provádění tepelných izolací potrubí Písemné ověření
f Určit a zdůvodnit sled jednotlivých kroků a postupů před uváděním nového zařízení do provozu po montáži (vakuování a sled jednotlivých zkoušek) Písemné ověření
g Provést a popsat zkoušky těsnosti okruhu před naplněním provozní náplně chladiva (zkouška přetlakem a vakuem) Praktické předvedení
h Naplnit provozní náplň chladiva způsobem vhodným pro použité chladivo (jednosložkové - tzv. čisté, zeotropickou nebo azeotropickou směs) a provést zkoušky těsnosti okruhu zařízení před prvním uvedením do provozu Praktické předvedení
i Uvést zařízení do zkušebního provozu, nastavit a seřídit použité řídicí, regulační, kontrolní a jisticí zařízení Praktické předvedení
j Vyplnit legislativou požadované dokumenty, předat zařízení, poučit obsluhu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ekologické plnění chladiv a olejů a jejich znovuzískávání u malých chladicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napojit a odpojit s minimálními emisemi měřidla a potřebná zařízení Praktické předvedení
b Přečerpat chladivo do lahví jak ve stavu kapalném, tak plynném Praktické předvedení
c Použít přídavného recyklačního zařízení k znovuzískání chladiva a napojit a odpojit s minimálními emisemi recyklační zařízení Praktické předvedení
d Vypustit olej kontaminovaný fluorovaným skleníkovým plynem ze systému Praktické předvedení
e Určit, v jakém skupenství může být dané chladivo přečerpáváno Praktické předvedení
f Doplnit všechny informace týkající se znovuzískaného nebo doplněného chladiva do záznamů o zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce při obsluze a práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní legislativní a normativní dokumenty týkající se bezpečnosti při obsluze a práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech Písemné ověření
b Vysvětlit zdravotní rizika a poskytnutí první pomoci při úrazu používanými chemickými látkami a přípravky Písemné ověření
c Vysvětlit mechanická rizika při práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech a poskytování první pomoci při těchto úrazech Písemné ověření
d Vysvětlit rizika při práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech vyplývající z charakteru částí těchto systémů jako vyhrazených tlakových zařízení a poskytování první pomoci při těchto úrazech Písemné ověření
e Vysvětlit rizika při práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech vyplývající z charakteru částí těchto systémů jako vyhrazených elektrických zařízení a poskytování první pomoci při těchto úrazech Písemné ověření
f Vysvětlit ochranná protipožární opatření při práci na malých chladicích zařízeních Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-malych-#zdravotni-zpusobilost).

Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti dle § 6 nebo § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a certifikace podle čl. 10 Nařízení (EU) č. 517/2014, § 10 zákona č. 73/2012 Sb. a Nařízení EU č.2015/2067o činnostech v oblasti instalace, servisu, údržby, opravy, znovuzískávání a kontroly těsnosti zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu (tzv. regulovaných látek). Autorizovaná osoba je povinna v pozvánce ke zkoušce na toto uchazeče upozornit.

Ověřování kompetencí je prováděno s chladivovými systémy a jejich součástmi, které se používají u „malých„ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (s náplní okruhu do 3 kg náplně chladiva nebo 6 kg náplně chladiva pro hermetické okruhy). Rovněž jsou používány technologické postupy určené pro tuto kategorii chladivových systémů.

 

Doporučuje se zadat komplexní úkol, na kterém budou kompetence ověřeny.

Při ověřování splnění kritérií bude přihlíženo především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Školicí středisko CHKT

Drážní úřad

Sportservis ZANAP

Elektrotechnický svaz český (ESČ)

Unie výtahového průmyslu ČR

Uno Praha, s. r. o.

VÚBP, v. v. i., Praha

Svaz chladicí a klimatizační techniky