Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Stavitel podzemní hrobky
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Administrativní a organizační zajištění podzemní hrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné hrobové místo pro stavbu hrobky (z hlediska bezpečnosti, použití stavební techniky, velikosti apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, přístup k sousedním hrobovým místům) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést administrativně právní vyhodnocení smluvních vztahů ke stavbě hrobky Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit okolí stavby proti znečištění a poškození, místo pro vykopanou zeminu, stavební materiál Praktické předvedení
e Vyjmenovat základní pravidla bezpečnosti práce na staveništi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v projektové přípravě a dokumentaci ke stavbě podzemní hrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (tvar hrobky a způsob odvětrávání, typ terénu, složení půdy, velikost prostoru hrobky a výkopu pro požadovaný počet rakví) při respektování zvláštních požadavků provozovatele pohřebiště stanovených v řádu pohřebiště Praktické předvedení
b Navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky, včetně požadavků pro osazení nadzemní části hrobky kamenickou firmou (základové pasy, beton, výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického výpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit jednoduchý rozpočet stavby (ceny stavebních materiálů a stavebních prací, přesunu hmot) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování podzemní hrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výkopové práce (použití vhodných nástrojů, ochranných pomůcek apod.) Praktické předvedení
b Provést uložení přebytečné zeminy (zajištění oddělení případných lidských ostatků, naložení, odvoz a uložení zeminy na skládku, dodržování hygienických předpisů a opatření) Praktické předvedení
c Zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro zvolený materiál stavby Praktické předvedení
d Zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pro patra, zalít betonem a zhotovit odvodnění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení a předání podzemní hrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního zakrytí stropnicemi a následná izolace proti povrchové vodě) Praktické předvedení
b Dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve podle zákona o pohřebnictví s možností opakovaného otevření hrobky bez nutnosti demontáže nadzemní části stavby Praktické předvedení
c Obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén Praktické předvedení
d Vypracovat žádost o souhlas provozovatele pohřebiště stavbu užívat a protokol o předání dokončené stavby hrobky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč si ke zkoušce přinese pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Při praktickém předvedení zvládnutí kritérií hodnocení je nedílnou součástí hodnocení kvality provedení prací.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

 

U kompetence Orientace v projektové přípravě a dokumentaci ke stavbě podzemní hrobky, kritérium b) autorizovaná osoba připraví statický výpočet, na jehož základě uchazeč splní dané kritérium.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pegas CZ s. r. o., Praha

Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha

Tobit, z. s., Jihlava