Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Chirurgický nástrojař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické předvedení
b Číst technologické postupy výroby nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení
c Získat informace k vybraným součástem nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit samostatně postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
b Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění funkčních zkoušek nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství a jejich částí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob zkoušky nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí a jejích podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zkoušku nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky zkoušky nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
d Navrhnout případnou úpravu nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí podle výsledků provedené zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
b Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
c Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole jakosti povrchu nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
d Změřit vybrané délkové rozměry nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení
e Zvolit měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
f Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení
g Změřit a zkontrolovat jakost povrchu nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí komparačními měřidly Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím profilprojektorů, mikroskopů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřicí metodu a vhodné měřicí přístroje pro měření délek, měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy, jakost povrchu ploch nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
b Změřit a zkontrolovat délkové rozměry, geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení
c Změřit a zkontrolovat jakost povrchu nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obrobit a zpracovat ručně kovové materiály a plasty Praktické předvedení
b Zvolit nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení a ústní ověření
c Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru nástrojů a pomůcek či jejich částí pro humánní a veterinární lékařství ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
d Využít ruční mechanizované nářadí ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční broušení a leštění povrchů jemných nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Brousit a leštit povrchy nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
b Ručně brousit a leštit části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
c Ručně brousit a obtahovat ostří nástrojů pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
d Ručně brousit a leštit části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Slícovávání částí vícedílných nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství, jejich sestavování, montáž a justáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství a vyzkoušet funkčnost slícování Praktické předvedení
b Ustavit části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství do žádoucí (předepsané) polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu částí nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
d Sestavit jednotlivé části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
e Nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a smísit vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a potřebném množství Praktické předvedení
b Připravit části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel zdrsněním povrchu, odmaštěním, fixací polohy Praktické předvedení
c Aplikovat při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí tmely, licí pryskyřice a lepidla nanášením a odléváním Praktické předvedení
d Vystavit nástroje a pomůcky pro humánní a veterinární lékařství či jejich součásti s aplikovanými tmely, licími pryskyřicemi a lepidly působení předepsané teploty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Samostatně stanovit žádoucí výši teploty pro daný materiál a technologickou operaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Ohřát součást na žíhací, kalicí či popouštěcí teplotu Praktické předvedení
c Ochladit součást po ohřevu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Opravování nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat nástroje a pomůcky pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení či poškození, rozhodnout o způsobu renovace či opravy nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit nástroje a pomůcky pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ošetřování a údržba obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit obráběcí stroje používané při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí a provést jejich běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit či vyměnit chladící kapalinu, opravit drobné závady) Praktické předvedení
b Uložit, udržovat, ostřit a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout bez poškození obrobek na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách Praktické předvedení
b Upnout nástroje běžně používané při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách, seřídit stroj Praktické předvedení
d Zvolit vhodný technologický postup obrábění, obrobit technologickými operacemi na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách nástroje a pomůcky pro humánní a veterinární lékařství a jejich části Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha různých druhů konvenčních frézek, hoblovek a obrážeček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout bez poškození obrobek na frézkách, hoblovkách a obrážečkách Praktické předvedení
b Upnout nástroje běžně používané při technologických operacích vykonávaných na frézkách, hoblovkách a obrážečkách Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na frézkách, hoblovkách a obrážečkách, seřídit stroj Praktické předvedení
d Obrobit na frézkách, hoblovkách a obrážečkách nástroje a pomůcky pro humánní a veterinární lékařství a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/chirurgicky-nastrojar#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Žďas, a. s. Žďár nad Sázavou

MEDIN, a. s. Nové Město na Moravě

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, pracoviště Strojírenská