Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obráběč kovů
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění kovových materiálů Písemné a ústní ověření
b Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy) Praktické předvedení
b Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat) Praktické předvedení
c Vyplnit popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek obrábění na vrtačkách a vyvrtávačkách, volba nástrojů, pomůcek a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit optimální sled operací technologického postupu na nerotační součást typu „skříň“ (vrtání, vyvrtávání) Praktické předvedení
b Zvolit správný typ nástroje z hlediska příslušné operace s vhodným řezným materiálem Praktické předvedení
c Zvolit (vypočítat) správné řezné podmínky, potřebné přípravky a práci jednoduššího charakteru znormovat Praktické předvedení
d Zvolit pomůcky a pomocné hmoty (chladicí emulze, olej) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody a vhodné měřicí a kontrolní prostředky dle výkresu obrobku Praktické předvedení
b Změřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, výškoměru, mezních kalibrů, číselníkových úchylkoměrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na vrtačkách a vyvrtávačkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout nástroje do vřetena pomocí redukčních vložek, kloubových hlav při řezání závitu, vystružování Praktické předvedení
b Upnout obrobky do prismatických svěráků, dělicího přístroje, dílenských přípravků při vrtání přesných roztečí Praktické předvedení
c Upnout obrobky pomocí upínek, ustavení k dorazu, kontrola souososti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha vrtaček a vyvrtávaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit zvolené řezné podmínky Praktické předvedení
b Vrtat průchozí a neprůchozí otvory bez předvrtání, s předvrtáním s přesností ± 0,2 mm Praktické předvedení
c Vystružit válcové a kuželové otvory s přesností až IT7 Praktické předvedení
d Řezat vnitřní závity závitníky Praktické předvedení
e Obsluhovat stroje s digitálním odměřováním polohy, nastavit výchozí body Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba vrtaček a vyvrtávaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem Praktické předvedení
b Provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování Praktické předvedení
c Připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola olejoznaků, mazací plán, kontrola klínových řemenů) Praktické předvedení
d Provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba nástrojů a jejich údržba

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit velikost úhlu špičky vrtáku v závislosti na vlastnostech vrtaného materiálu Praktické předvedení
b Předvést způsoby úpravy příčného ostří vrtáku Praktické předvedení
c Předvést způsob ostření vrtáků a kontroly naostření vrtáku (délky ostří, symetrie ostří, tvar hřbetní plochy) Praktické předvedení
d Zvolit vrtáky a vrtací tyče s výměnnými břitovými destičkami a použít je v závislosti na vlastnostech vrtaného materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102903).

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Pokud není u ověřování jednotlivých kritérii stanoven rozsah práce, stanoví autorizovaná osoba konkrétní rozsah tak, aby nebyla překročena celková doba trvání vlastní zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara

STRKAN, s. r. o.