Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obráběč kovů
Platnost standardu: Od 22.11.2011 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění Písemné ověření
b Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení
c Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy) Praktické předvedení s vyhledáním ve strojnických tabulkách, normách
b Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (Zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat) Praktické předvedení
c Vyhledat údaje uvedené v popisovaném poli v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného, či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek broušení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit optimální sled operací technologického postupu na součást typu „hřídel, čep, skříň“ (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení) Praktické předvedení
b Zvolit správný typ brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv) Praktické předvedení
c Zvolit správný typ brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení) Praktické předvedení
d Zvolit správné řezné podmínky a potřebné přípravky Praktické předvedení
e Zvolit pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, olej) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Praktické předvedení
b Změřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upínání brousicích nástrojů, upínání obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích brusek, honovaček a ševingovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji Praktické předvedení
b Zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů Praktické předvedení
c Upnout součásti na rotačních bruskách, rovinných bruskách, upnout různé druhy brousicích kotoučů (s malým a velkým upínacím otvorem, hrncovité) Praktické předvedení
d Upnout brousicí nástroje (brousicí kotouč podrobit zvukové zkoušce na všech typech brusek) Praktické předvedení
e Upnout obrobky mezi hroty, do sklíčidla, lunety Praktické předvedení
f Upnout honovací a lapovací nástroj Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyvažování brousicích kotoučů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyvážit brousicí kotouče a zvolit správný způsob a druh vyvažování Praktické předvedení
b Upnout brousicí kotouč do stroje při dodržení zásad bezpečnosti Praktické předvedení
c Vyvážit brousicí kotouč na lištách vyvažovacího stojánku Praktické předvedení
d Vyvážit kotouč staticky Praktické předvedení
e Orovnat kotouče orovnávači (diamantový, orovnávací kolečka, zamačkávací orovnávací kotouč) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit zvolené řezné podmínky Praktické předvedení
b Brousit rotační i nerotační plochy Praktické předvedení
c Brousit obrobek (IT 6) na rovinné brusce, nakulato, bezhrotým broušením, na nástrojové brusce Praktické předvedení
d Honovat a lapovat obrobky při dokončovacích operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ostření nástrojů na nástrojových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí podle technologických postupů pro ostření nástrojů Praktické předvedení
b Seřídit brusky a pomocné zařízení, na kterých se bude provádět broušení nástrojů s ohledem na geometrii řezného nástroje Praktické předvedení
c Zvolit příslušný brusný kotouč s ohledem na typ broušeného nástroje Praktické předvedení
d Zvolit správný způsob broušení Praktické předvedení
e Brousit různé druhy soustružnických nožů, vrtáků, válcovité a kuželovité nástroje se šroubovitými drážkami Praktické předvedení
f Ostřit výstružníky, závitníky, válcové, úhlové a čelní frézy Praktické předvedení
g Podbrousit vrtáky axiálně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba různých druhů brusek, honovaček a ševingovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem Praktické předvedení
b Provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování Praktické předvedení
c Připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů) Praktické předvedení
d Provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit dle výkresu plochu vhodnou jako technologickou základnu pro daný obrobek Praktické předvedení
b Stanovit způsob upnutí polotovaru Praktické předvedení
c Stanovit postup výroby součásti Praktické předvedení
d Stanovit vhodné měřidlo a způsob kontroly Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2062&kod_sm1=37).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení se hodnotí provádění všech úkonů a kvalita zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.