Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Brusič kovů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění kovových materiálů Ústní ověření
b Předvést a ústně vysvětlit použití osobních ochranných pracovních prostředků používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce při broušení kovových materiálů a uvést možná rizika při obsluze brousicích strojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání podle ISO-E, případně ISO-A Praktické předvedení
c Vyplnit popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek broušení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle výkresu plochu vhodnou jako technologickou základnu pro daný obrobek Praktické předvedení
b Sestavit optimální sled operací technologického postupu na součást typu „hřídel, čep, skříň“ (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení) a zvolit potřebné přípravky Praktické předvedení
c Zvolit správný typ brousicího nástroje, včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv), a zvolit pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, olej) Praktické předvedení
d Zvolit správný typ brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody a vhodné měřicí a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Praktické předvedení
b Změřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upínání brousících nástrojů, upínání obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsob upnutí polotovaru, upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji Praktické předvedení
b Zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů Praktické předvedení
c Upnout součásti na rotačních bruskách, rovinných bruskách, upnout různé druhy brousicích kotoučů (s malým a velkým upínacím otvorem, hrncovité) Praktické předvedení
d Upnout brousicí nástroje Praktické předvedení
e Podrobit brousicí kotouč zvukové zkoušce (na různých druzích brusek) Praktické předvedení
f Upnout obrobky (mezi hroty, do sklíčidla, do lunety) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyvažování brousicích kotoučů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout brousicí kotouč do stroje při dodržení zásad bezpečnosti Praktické předvedení
b Zvolit správný způsob a druh vyvažování a vyvážit brousicí kotouče Praktické předvedení a ústní ověření
c Orovnat kotouče orovnávači Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit zvolené řezné podmínky Praktické předvedení
b Brousit rotační i nerotační plochy Praktické předvedení
c Brousit obrobek (IT 6) na rovinné brusce, nakulato, bezhrotým broušením, na nástrojové brusce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ostření nástrojů na nástrojových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí podle technologických postupů pro ostření nástrojů Praktické předvedení
b Seřídit brusky a pomocná zařízení, na kterých se bude provádět broušení nástrojů s ohledem na geometrii řezného nástroje Praktické předvedení
c Zvolit příslušný brusný kotouč s ohledem na typ broušeného nástroje Praktické předvedení
d Zvolit správný způsob broušení Praktické předvedení
e Brousit různé druhy soustružnických nožů, vrtáků, válcovité a kuželovité nástroje se šroubovitými drážkami Praktické předvedení
f Ostřit výstružníky, závitníky, válcové, úhlové a čelní frézy Praktické předvedení
g Podbrousit vrtáky axiálně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba různých druhů brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem Praktické předvedení
b Provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování Praktické předvedení
c Připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů) Praktické předvedení
d Zkontrolovat a prohlédnout brousicí stroj, vést evidenci vzniklých závad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP- https://nsp.cz/jednotka-prace/brusic-kovu#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení se hodnotí dodržování BOZP, bezpečné provádění všech úkonů a kvalita zhotoveného produktu.

 

Pokud není u ověřování jednotlivých kritérii určený rozsah, tj. počet kusů opracovávaných materiálů, stanoví autorizovaná osoba konkrétní rozsah tak, aby nebyla překročena celková doba trvání vlastní zkoušky.

 

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace v normách a technických podkladech pro provádění obráběcích operací, kritérium b) c) uchazeč vyhotoví skicu jednoho zadaného strojírenského výrobku při dodržení zásad promítání, jeho okótování, předepsání vhodného polotovaru včetně doporučeného tepelného zpracování.

U odborné kompetence Volba postupu práce a technologických podmínek broušení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů, kritérium a) až d) uchazeč sestaví technologický postup práce pro broušení jedné zadané strojírenské součásti a zvolí potřebné pomůcky a brusné nástroje.

U odborné kompetence Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu, kritérium a) až c) uchazeč změří a zkontroluje rozměry, tvar, polohu a jakost povrchu u jedné zadané součásti podle zadané technické dokumentace pomocí potřebných zvolených měřidel.

U odborné kompetence Upínání brusných nástrojů, upínání obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích brusek, kritérium a) až f) uchazeč upne do stroje jeden zadaný obrobek mezi hroty, do sklíčidla nebo lunety a upne zvolený nástroj a provede zvukovou zkoušku.

U odborné kompetence Vyvažování brousících kotoučů, kritérium a) až c) uchazeč upne, vyváží a orovná jeden brusný kotouč.

U odborné kompetence Obsluha brusek, kritérium a) až c) uchazeč nastaví vhodné řezné podmínky pro broušení na stroji a provede zadané technologické operace.

U odborné kompetence Ošetřování nástrojů na nástrojových bruskách, kritérium a) až g) uchazeč připraví jednu brusku včetně pomocného zařízení, zvolí vhodný brusný kotouč a brousí a ostří zadané nástroje.

U odborné kompetence Ošetřování a údržba různých druhů brusek, kritérium a) až d) uchazeč provede ošetření jednoho zvoleného stroje včetně kontroly a prohlídky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MAGNA Seating Pilsen, s. r. o.

Motor Jikov, a. s.

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

SPŠ Strojnická a SOŠ prof. Švejnara, Plzeň