Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obráběč kovů
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení a vysvětlení
b Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat) Praktické předvedení
c Popsat popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit optimální sled operací technologického postupu na rotační součást typu „hřídel, čep, příruba“ Praktické předvedení
b Zvolit správný typ nástroje z hlediska příslušné operace s vhodným řezným materiálem včetně geometrie Praktické předvedení
c Zvolit (vypočítat) otáčky a posuvy podle normativu Praktické předvedení
d Zvolit postup výroby kužele na stroji včetně výpočtu Praktické předvedení
e Navrhnout (vypočítat) výrobu závitu pomocí tabulek Praktické předvedení
f Zvolit pomůcky a chladicí kapaliny (řezné kapaliny, olej) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody a vhodné měřicí a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Praktické předvedení
b Změřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji Praktické předvedení
b Zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů, ustavit a správně upnout Praktické předvedení
c Upnout nerotační polotovary v lícní desce nebo úhelníku Praktické předvedení
d Upnout polotovar pomocí dílenského přípravku Praktické předvedení
e Provést podepření lunetou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha soustruhů a vyvrtávaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit otáčky a posuvy podle normativu Praktické předvedení
b Nastavit výrobu kužele na stroji Praktické předvedení
c Nastavit výrobu závitu pomocí tabulek Praktické předvedení
d Zhotovit obrobek s vnějšími a vnitřními válcovými plochami s přesností IT 7, včetně kuželu a závitu a vnějšího a vnitřního zápichu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem Praktické předvedení
b Provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle výkresu plochu vhodnou pro technologickou základnu (TZ) pro daný obrobek Praktické předvedení
b Stanovit způsob upnutí polotovaru Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části nástroje, plochu čela, hřbetu Písemné a ústní ověření
b Zvolit geometrii nástroje v závislosti na druhu obráběného materiálu, způsobu práce, požadavků na jakost povrchu Praktické předvedení
c Zvolit materiál brousícího kotouče pro ruční broušení nástrojů z RO a SK Praktické předvedení
d Vybrousit utvářeč třísky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2063&kod_sm1=37).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA AUTO