Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Rytec kovů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést pravidla bezpečnosti práce, protipožární předpisy a hygienické požadavky související s rytím kovů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při ryteckých pracích, zejména ochrany očí Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady práce s nebezpečnými látkami ve strojírenství, nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro provádění ryteckých prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy výrobků a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technologické postupy výrobků a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat informace k vybraným výrobkům a jejich součástem o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění z norem, strojnických tabulek Praktické předvedení a ústní ověření
d Získat z technické dokumentace potřebné informace k rytí výrobků a jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit, zda návrh lze aplikovat na použitý materiál, s využitím různých technik při rytí polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
f Orientovat se ve výtvarných návrzích a předlohách sloužících jako podklad pro provádění ryteckých prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit samostatně vhodné začlenění ryteckých operací do sledu technologických operací výrobků či součástí s ohledem na další povrchovou úpravu Praktické předvedení
b Zvolit samostatně postup práce v technologické operaci při rytí výrobků či jejich součástí Praktické předvedení
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění rytecké operace Praktické předvedení
d Zvolit technologické podmínky provedení rytecké operace s ohledem na dobovou výrobu ryté součásti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů strojních součástí či nástrojů Praktické předvedení
b Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch strojních součástí či nástrojů Praktické předvedení
c Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole jakosti povrchu strojních součástí či nástrojů Praktické předvedení
d Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch strojních součástí či nástrojů měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení
e Změřit vybrané délkové rozměry strojních součástí či nástrojů pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení
f Zvolit měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch strojních součástí či nástrojů Praktické předvedení
g Změřit a zkontrolovat jakost povrchu strojních součástí či nástrojů komparačními měřidly Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přenášení výtvarných předloh pro ruční rytí na předměty z různých materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést výtvarnou předlohu na rytou plochou součást s úpravou rozměrů předlohy Praktické předvedení
b Přenést opakovaně výtvarnou předlohu moletováním na tiskací či razicí válec Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat různé druhy nástrojů, nářadí a pomůcek pro ruční obrábění a zpracování kovů, plastů a dalších druhů materiálů Praktické předvedení
b Dosáhnout předepsaných rozměrů a tvaru jednoduchých strojních součástí či nástrojů ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
c Racionálně používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční korektury štočků pérovek a autotypií pro polygrafický průmysl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně korigovat a upravit štoček pérovky Praktické předvedení
b Ručně korigovat, retušovat a doplnit štoček autotypie Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční rytí písmen, číslic, značek, not, ornamentů, dezénů, předloh pro pantografické frézky do kovů a nekovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně vyrýt zadaným typem a velikostí písma šablonu pro strojní rytí Praktické předvedení
b Ručně vyrýt výtvarný ornament jako šablonu pro strojní rytí Praktické předvedení
c Ručně vyrýt razidlo běžné velikosti a jednoduchého tvaru pro ražení značky složené z geometrického obrazce a písmen či číslic Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování šablon pro strojní rytí písmen, číslic, značek, ornamentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit podle zadání z hotových dílčích šablon nápisy jako předlohu pro rytí nápisů, značek, ornamentů Praktické předvedení
b Samostatně sestavit esteticky působící předlohu pro rytí nápisů, značek, ornamentů Praktické předvedení
c Sestavit z dílčích šablon předlohu pro rytí stupnice s dodržením zadaných rozměrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upínání nástrojů a obrobků a ustavování jejich polohy pro strojní rytí na pantografických frézkách, nebo CNC strojích s použitím různého upínacího nářadí, pomůcek a přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout rycí frézu do upínací kleštiny frézky Praktické předvedení
b Upnout šablonu se vzorem na stůl pantografické frézky Praktické předvedení
c Upnout obrobek k rytí na pracovní stůl pantografické či CNC frézky do standardního upínadla, upínacího přípravku, dělicího přístroje Praktické předvedení
d Seřídit vzájemnou polohu šablony se vzorem a obrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní rytí písmen, číslic, značek, stupnic, ornamentů, tvaru razidel, raznic, kovových razítek, pečetidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit pantografickou či CNC frézku pro rytí podle předlohy nebo dodaného programu, provést jeho potřebnou korekci. U pantografické frézky nastavit požadovaný poměr mezi rozměrem předlohy a obrobku Praktické předvedení
b Obsluhovat pantografickou frézku při strojním rytí nápisů, značek, stupnic a ornamentů podle šablon Praktické předvedení
c Obsluhovat CNC frézku při strojním rytí nápisů, značek, stupnic a ornamentů podle dodaného programu s využitím 3D programu Praktické předvedení
d Upravit výrobek po rytí, zkontrolovat správnost provedení operace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vlastní navrhování písem, ornamentů a prvků pro zdobení šperků, zbraní, nožů, dýk a pasířských výrobků rytím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle požadovaného textu vypracovat vlastní návrh s použitím vhodného typu písma Praktické předvedení
b Vypracovat vlastní návrh ozdobných ornamentů či výtvarných motivů Praktické předvedení
c Pro zadaný výrobek navrhnout vhodnou výzdobu jeho jednotlivých částí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit pantografické a CNC frézky, rytecké stroje a provést jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Ošetřit, naostřit a upravit nástroje, nářadí, šablony a pomůcky používané při ručním a strojním rytí Praktické předvedení
c Ošetřit, uskladnit hotové výrobky a navrhnout údržbu hotových výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rytec-kovu#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zbrojovka, a. s., Uherský Brod

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Jaroslav Haluza – OSVČ