Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy při nožířských pracích Ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při nožířských pracích Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady práce s nebezpečnými látkami ve strojírenství, nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy nožířských výrobků a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technologické postupy výroby nožířských výrobků a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat z norem, strojnických tabulek informace k vybraným součástem nožířských výrobků o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit samostatně pořadí technologických operací při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nožířských výrobků či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit samostatně postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nožířských výrobků či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nožířských výrobků či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit technologické podmínky určené operace při výrobě nožířských výrobků či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění funkčních zkoušek nožířských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob zkoušky nožířských výrobků či jejich součástí a jejích podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zkoušku nožířských výrobků či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky zkoušky nožířských výrobků či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout případnou úpravu nožířských výrobků či jejich součástí podle výsledků provedené zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obrábět a ručně zpracovávat kovové materiály, dřevěné materiály a plasty Praktické předvedení
b Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru ručním obráběním a zpracováním za pomoci nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek Praktické předvedení
c Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů, dřeva a plastů Praktické předvedení
d Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů, dřeva a plastů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně brousit a leštit části nožířských výrobků či jejich součástí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
b Ručně brousit a obtahovat ostří nožířských výrobků Praktické předvedení
c Ručně brousit a leštit části nožířských výrobků či jejich součástí s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Samostatně stanovit žádoucí výši teploty pro daný materiál a technologickou operaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat proces a následně provést ohřátí součásti na žíhací, kalicí či popouštěcí teplotu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat proces a následně provést ochlazení součásti po ohřevu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat proces a následně zkontrolovat výsledek tepelného zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování vícedílných zavíracích nožů, montáž střenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit zpracované jednotlivé části vícedílného zavíracího nože před montáží do celku Praktické předvedení
b Slícovat jednotlivé části vícedílného zavíracího nože Praktické předvedení
c Ustavit jednotlivé části vícedílného zavíracího nože do žádoucí polohy Praktické předvedení
d Zajistit polohu částí vícedílného zavíracího nože svrtáním, snýtováním Praktické předvedení
e Sestavit jednotlivé části vícedílného zavíracího nože Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání částí různých druhů nůžek, jejich sestavování a justáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části nůžek Praktické předvedení
b Ustavit části nůžek do žádoucí polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu částí nůžek svrtáním, sešroubováním, snýtováním Praktické předvedení
d Sestavit jednotlivé části nůžek Praktické předvedení
e Nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí nůžek a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit části nožířských výrobků k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel Praktické předvedení
b Odměřit a smísit vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a potřebném množství Praktické předvedení
c Aplikovat při výrobě a opravách nožířských výrobků a jejich součásti tmely, licí pryskyřici, lepidla nanášením a odléváním Praktické předvedení
d Vystavit nožířské výrobky či jejich součásti s aplikovanými tmely, licími pryskyřicemi a lepidly působení předepsané teploty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy nožířských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat nožířské výrobky Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení či poškození, rozhodnout o způsobu renovace či opravě nožířských výrobků či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené části nožířských výrobků Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit nožířské výrobky Praktické předvedení
e Ošetřit nožířské výrobky po nabroušení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ostření nožířských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit druh, tvar, zrnitost, tvrdost a další vlastnosti brusného nástroje pro ostření, úpravu a obtahování ostří běžných nožířských výrobků Praktické předvedení
b Ručně naostřit běžné nožířské výrobky a obtáhnout jejich ostří Praktické předvedení
c Naostřit náročné a speciální nožířské výrobky (speciální druhy nůžek a řemeslnických nožů, břitvy, strojky na stříhání vlasů) a obtáhnout jejich ostří Praktické předvedení
d Seřídit a justovat chod speciálních druhů nůžek Praktické předvedení
e Provést zkoušku jakosti naostření nožířských výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit obráběcí stroje používané při výrobě a opravách nožířských výrobků či jejich součástí a provést jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Uložit, udržovat, ostřit a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách nožířských výrobků Praktické předvedení
c Uložit, udržovat, konzervovat a skladovat hotové nožířské výrobky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámený s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/nastrojar#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace v normách a technických podkladech pro zhotovení, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek, kritérium a), b), c) uchazeč vyčte rozměry jednoho zadaného nožířského výrobku a jeho technologický postup výroby z poskytnuté technické dokumentace.

U odborné kompetence Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací, kritérium a) až d) uchazeč sestaví technologický postup práce pro výrobu jednoho zadaného nožířského výrobku včetně nástrojů, nářadí a všech pomocných materiálů a určí technologické podmínky výroby.

U odborné kompetence Provádění funkčních zkoušek nožířských výrobků, kritérium a) až c) uchazeč zvolí jeden druh zkoušky nožířského výrobku, zkoušku provede a vyhodnotí její výsledek.

U odborné kompetence Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, střiháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním, kritérium a) až e) uchazeč podle předem stanoveného postupu práce ručně vyrobí jednu zadanou kovovou součást za pomoci nářadí a nástrojů.

U odborné kompetence Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním, kritérium a) až c) uchazeč ručně obrousí, vyleští a obtáhne ostří u jednoho zadaného nožířského výrobku.

U odborné kompetence Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků, kritérium b) až d) uchazeč provede ohřátí a ochlazení jedné zvolené součásti nástroje a výsledek zkontroluje.

U odborné kompetence Sestavení vícedílných zavíracích nožů, montáž střenek, kritérium a) až e) uchazeč upraví části zadaného jednoho zavíracího nože, slícuje je, ustaví je, zajistí jejich polohu a sestaví zavírací nůž.

U odborné kompetence Slícování částí různých nůžek, jejich sestavení a justáž, kritérium a) až e) uchazeč slícuje, ustaví, zajistí polohu a sestaví jednotlivé části zadaného typu nůžek včetně nastavení jejich vzájemné polohy.

U odborné kompetence Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, kritérium a) až d) uchazeč připraví části jednoho nožířského výrobku a smísí vícesložkovou hmotu, kterou aplikuje na připravené části a nožířský výrobek vystaví.

U odborné kompetence Opravy nožířských výrobků, kritérium a) až e) uchazeč demontuje jeden zadaný nožířský výrobek, posoudí jej a opraví jej včetně ošetření a nabroušení.

U odborné kompetence Ošetření nožířských výrobků, kritérium a) až e) uchazeč zvolí vhodný brusný nástroj pro naostření běžného nožířského výrobku a pro naostření speciálního nožířského výrobku a povede jejich naostření včetně jejich seřízení a zkoušky jakosti naostření.

U odborné kompetence Ošetření a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek, kritérium a) až c) uchazeč ošetří a provede běžnou údržbu jednoho zvoleného obráběcího stroje včetně potřebných nástrojů a nářadí a uskladní hotový nožířský výrobek.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SPŠ OA Uherský Brod

Vítkovice, a. s.

Slovácké strojírny, a. s.

ZVVZ, a. s.