Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při ostření nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při ostření nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce na strojích při ostření nástrojů a bezpečnost při manipulaci a ukládání brusných kotoučů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně naostřit na kotoučových bruskách jednoduché jednobřité nástroje z RO a SK pro strojní obrábění kovů Praktické předvedení
b Ručně naostřit na speciálních bruskách na ostření nožů jednoduché jednobřité nástroje z RO a SK pro strojní obrábění kovů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Lapování břitů jednobřitých nástrojů ze SK

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Lapovat břit jednobřitého nástroje ze SK na univerzální nástrojové brusce Praktické předvedení
b Lapovat břit jednobřitého nástroje ze SK na speciálních strojích pro lapování nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční a strojní ostření vrtáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně naostřit šroubovité vrtáky na kovy na kotoučových bruskách Praktické předvedení
b Naostřit šroubovité vrtáky na kovy na speciálních bruskách pro ostření vrtáků Praktické předvedení
c Ručně a strojně naostřit vrtáky na obrábění nekovových materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní ostření vícebřitých nástrojů na univerzálních nástrojových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naostřit vícebřité nástroje na obrábění kovů i nekovových materiálů s břity z RO a SK na univerzální nástrojové brusce Praktické předvedení
b Lapovat břity vícebřitých nástrojů s břity ze SK na univerzální nástrojové brusce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ostření složitých či mnohobřitých nástrojů na speciálních nástrojových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naostřit různé druhy složitých a mnohobřitých nástrojů na speciálních jednoúčelových druzích nástrojových brusek Praktické předvedení
b Obsloužit poloautomatické jednoúčelové nástrojové brusky na ostření protahovacích trnů, odvalovacích fréz, kotoučových pil Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční vybrušování a ostření jednoduchých tvarových nožů a vrtáků, úprava ostří tvarových nožů žlábkováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně vybrousit a naostřit tvarové vrtáky na obrábění kovů i nekovových materiálů Praktické předvedení
b Ručně vybrousit a naostřit tvarové nože na obrábění kovů i nekovových materiálů Praktické předvedení
c Upravit ostří tvarových nožů na obrábění kovů i nekovových materiálů žlábkováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat rozměry a geometrii naostřených nástrojů úhloměry, šablonami, měřidly Praktické předvedení
b Zkontrolovat tvar naostřených tvarových nástrojů šablonami, měřidly či měřicími přístroji Praktické předvedení
c Zkontrolovat dodržení předepsané maximální házivosti naostřených nástrojů měřidly či měřicími přístroji Praktické předvedení
d Zkontrolovat dodržení předepsané jakosti povrchu funkčních částí naostřených nástrojů komparačními měřidly či měřicími přístroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a příprava příslušenství nástrojových brusek před ostřením nástrojů, příprava k jejich ostření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Z výkresu nebo tabulek vyčíst požadavky na geometrii ostřeného nástroje, jakost povrchu ostřených ploch nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit adekvátní příslušenství nástrojových brusek pro ostření různých druhů nástrojů a upnout ho na stroj Praktické předvedení
c Nastavit a seřídit nástrojovou brusku pro danou pracovní operaci Praktické předvedení
d Zvolit druh, tvar, materiál, zrnitost a další vlastnosti brousicího nástroje adekvátního pro ostření daného nástroje Praktické předvedení
e Upnout brousicí a ostřený nástroj v závislosti na jejich druhu, tvaru a rozměrech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit stroje a jejich příslušenství používané při ostření nástrojů a provést jejich údržbu Praktické předvedení
b Ošetřit a upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ostření nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou

MEDIN, a. s., Nové město na Moravě

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, pracoviště Strojírenská