Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: Od 24.11.2011 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy při výrobě, sestavení, opravě a renovaci přípravku, měřidla a výrobní pomůcky Písemné ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při výrobě, sestavení, opravě a renovaci přípravku, měřidla a výrobní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel, výrobních pomůcek a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické převedení
b Číst technologické postupy výroby nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel, výrobních pomůcek a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické převedení nad technologickým postupem
c Získat informace k vybraným součástem přípravků, měřidel a pomůcek z norem, strojnických tabulek Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit samostatně pořadí technologických operací při výrobě, sestavení, opravě a renovaci přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
b Zvolit samostatně postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, sestavení, opravě a renovaci přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, sestavení, opravě a renovaci přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
d Zvolit technologické podmínky určené operace při výrobě přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob zkoušky přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí a jejích podmínek Praktické převedení
b Provést zkoušku přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
c Analyzovat a vyhodnotit výsledky zkoušky přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
d Navrhnout případnou úpravu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí podle výsledků provedené zkoušky Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
b Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
c Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole jakosti povrchu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
d Změřit vybrané délkové rozměry přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
e Zvolit samostatně měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
f Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
g Změřit a zkontrolovat jakost povrchu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí komparačními měřidly Praktické předvedení + metricky
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu přípravků a měřidel s využitím profilprojektorů a mikroskopů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřicí metodu a měřicí přístroje pro měření délek, měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení
b Změřit a zkontrolovat délkové rozměry, geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení + metricky
c Změřit a zkontrolovat jakost povrchu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení + metricky
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést potřebné pomocné výpočty z údajů, uvedených na výkresech nebo v jiné dokumentaci přípravků, měřidel a pomůcek a jejich součástí Písemné ověření
b Provést výpočet rozměru základních měrek pro nastavení sinusového pravítka ke kontrole zadané kuželovitosti či úkosu Písemné ověření
c Vypočítat pro zadaný délkový rozměr a uložení dané značkou ISO mezní rozměry a stanovit druh uložení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat přípravek, měřidlo, výrobní pomůcku či jejich součásti, zjistit jejich opotřebení či závady a určit jejich možnou příčinu Praktické předvedení
b Rozhodnout o způsobu opravy či renovace poškozeného či opotřebeného přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
c Navrhnout úpravu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s cílem zamezit či snížit možnost jejich opotřebení či závad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
b Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Obrábět a zpracovávat ručně kovové materiály a plasty Praktické převedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat dvojrozměrnou součást s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
b Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
c Orýsovat součást s použitím rýsovačského polohovacího přístroje, hrotového přístroje, univerzálního dělicího přístroje Praktické předvedení
d Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické předvedení + metricky
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně brousit a leštit funkční části přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
b Ručně brousit a leštit funkční části přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
c Ručně lapovat rovinné plochy přípravku, měřidla, výrobní pomůcky s dosažením předepsaného rozměru a jakosti povrchu Praktické předvedení
d Ručně lapovat vnější válcové a kuželové plochy přípravku, měřidla, výrobní pomůcky s použitím lapovacích nástrojů a s dosažením předepsaného geometrického tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit žádoucí výši teploty pro daný materiál a technologickou operaci Praktické předvedení
b Ohřát součást na žíhací, kalicí či popouštěcí teplotu Praktické předvedení
c Ochladit součást po ohřevu Praktické předvedení
d Zkontrolovat výsledek tepelného zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části přípravku, měřidla, výrobní pomůcky Praktické předvedení
b Ustavit části přípravku, měřidla, výrobní pomůcky do žádoucí (předepsané) polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky nástrojů svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
d Sestavit jednotlivé části přípravku měřidla, výrobní pomůcky Praktické předvedení
e Nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí přípravku, měřidla, výrobní pomůcky a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a smísit vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a potřebném množství Praktické předvedení
b Připravit části přípravku, měřidla, výrobní pomůcky k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel Praktické předvedení
c Aplikovat při výrobě a opravách přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí tmely, licí pryskyřice, lepidla nanášením a odléváním Praktické předvedení
d Vystavit přípravek, měřidlo, výrobní pomůcku či jejich součásti s aplikovanými tmely, licími pryskyřicemi a lepidly působení předepsané teploty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat přípravky, měřidla výrobní pomůcky či jejich součásti Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení či poškození, rozhodnout o způsobu renovace či opravy přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené přípravky, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součásti Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit přípravek, měřidlo, výrobní pomůcku či jejich součásti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit obráběcí stroje používané při výrobě a opravách přípravků, měřidel, výrobních pomůcek či jejich součástí a provést jejich běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit či vyměnit chladicí kapalinu, opravit drobné závady) Praktické předvedení
b Správně uložit, udržovat, ostřit a upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách přípravků, měřidel, výrobních pomůcek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout bez poškození obrobek na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách Praktické předvedení
b Upnout nástroje používané při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách, seřídit stroj Praktické předvedení
d Obrobit technologickými operacemi na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách nástroje, nářadí, přípravky, měřidla, pomůcky a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha frézek, hoblovek a obrážeček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout bez poškození obrobek na frézkách, hoblovkách a obrážečkách Praktické předvedení
b Upnout nástroje používané při technologických operacích vykonávaných na frézkách, hoblovkách a obrážečkách Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na frézkách, hoblovkách a obrážečkách, seřídit stroj Praktické předvedení
d Obrobit technologickými operacemi na frézkách, hoblovkách a obrážečkách nástroje, nářadí, přípravky, měřidla, pomůcky a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2193&kod_sm1=37).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.