Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Klempíř
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy související s klempířskou prací ve strojírenství Písemné ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při klempířských pracích Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady práce s nebezpečnými látkami ve strojírenství, nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a ve strojírenské technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst strojnické výkresy součástí a jednoduchých sestavení, zejména výkresy draků letadel a jejich částí Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít dílenské tabulky nebo jiný zdroj k získání informací o normalizovaných součástech Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s dodanou technologickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Provádět související pomocné výpočty Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozměřit plechový dílec draku letadla podle zadané technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zpracování plechů a profilů z kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit postup práce na základě dodané technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla, pomocné materiály Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit plechový dílec draku letadla podle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit polotovar k orýsování Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné nářadí, měřidla, pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést orýsování dle dodané dokumentace, včetně provedení doplňujících výpočtů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolní sestavení dílů, v případě potřeby upravit jejich tvar Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyrovnat plechové součásti po svaření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup sestavování, montáže a demontáže draku letadla a jeho dílů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést slícování daného dílu, u pohyblivých dílů seřídit jejich polohu Praktické předvedení a ústní ověření
d Spojit díly draku letadla nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů Praktické předvedení
e Provést kontrolu rozměrů, kompletnosti všech dílů, vizuální kontrolu vzhledu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba potrubí pro hydraulické a pneumatické systémy letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit, dělit a ohýbat trubky do rovinných i prostorových ohybů Praktické předvedení
b Tvarově upravit konce trubek Praktické předvedení
c Slícovat a sestavit části potrubí do celků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy poškozených částí draků letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, nástroje, přípravky, měřidla a pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat při prováděné opravě zvolený technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Realizovat opravu poškozené části draku letadla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit, promazat, seřídit klempířské stroje a provádět jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Správně uložit, udržovat, ostřit a podle potřeby upravit klempířské nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit stroj k provedení technologické operace, zkontrolovat, zda odpovídá z hlediska BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování klempířských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stroj k provedení technologické operace, upnout či namontovat potřebné příslušenství Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat při provádění technologických operací běžné i speciální klempířské stroje a zařízení užívané v letecké výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Pro kompetenci Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí s písemným způsobem ověření autorizovaná osoba připraví písemná zadání otevřených otázek, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Aircraft Industries, a. s.

SPŠ OA Uherský Brod

PEARTEC, s. r. o.