Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autolakýrník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami, manipulaci s karoseriemi a pobytu v prašném a hlučném prostředí a zvolit adekvátní osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat a udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat, charakterizovat a dodržovat zásady požární ochrany, způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými a hořlavými látkami v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat, charakterizovat a dodržovat zásady nakládání s odpady v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat základní předpisy týkající se BOZP v oblasti povrchových úprav vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování druhu a rozsahu poškození vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit funkce a podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému podle druhu a rozsahu poškození karoserie Ústní ověření
b Popsat princip povrchové úpravy prvotního (holého) podkladu z barevných kovů, lehkých kovů a jejich slitin (hliník atd.) a katoforézní lakování (KTL) poškozeného nebo nepoškozeného dílu Ústní ověření
c Popsat princip povrchové úpravy prvotního holého podkladu z plastů - poškozeného nebo nepoškozeného Ústní ověření
d Stanovit druh a rozsah poškození povrchu vozidla (nebo jeho dílu), popsat technologickou skladbu stávajícího nátěrového systému a postup opravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat princip povrchové úpravy prvotního (holého) podkladu z oceli (vč. případné koroze) - poškozeného nebo nepoškozeného Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Maskování vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a postupy maskování vozidel podle typu opravy a částí karoserie (madla, okenní těsnění atd.) Ústní ověření
b Zvolit a použít vhodné prostředky maskování opravované části karoserie ve vazbě na kritérium a Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava povrchu karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a správně použít způsoby a prostředky pro očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových systémů a zbytkových lepidel a samolepek z opravovaného podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a aplikovat prostředky pro eliminaci koroze opravovaného prvotního (holého) podkladu z barevných kovů, lehkých kovů a jejich slitin (hliník atd.) včetně katoforézního lakování (KTL) - poškozeného nebo nepoškozeného dílu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít vhodné materiály, nástroje a pomůcky pro zdrsňování, broušení a čištění podkladu a následných jednotlivých vrstev nátěrového systému Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit a aplikovat prostředky pro předpřípravu plastových dílů (odstranění separátorů, temperování, tak aby byla zajištěna soudržnost vrstev) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, příprava a aplikace podkladových nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používané typy podkladových nátěrových hmot (NH) Ústní ověření
b Zvolit správný základový materiál a postup jeho aplikace dle druhu a stavu opravovaného povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit správný druh tužidel a ředidel v závislosti na rozsahu opravy a teploty objektu a prostředí (krátká, normální, dlouhá) Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit a aplikovat tmely (stěrkové a stříkací) Praktické předvedení
e Připravit a aplikovat základovou nátěrovou hmotu Praktické předvedení
f Připravit a aplikovat plniče, popsat důvody tonování plničů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní obsluha zařízení lakovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu a údržbu systému pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu Ústní ověření
b Popsat princip, ovládání a údržbu kombinovaných lakovacích a sušicích kabin Ústní ověření
c Obsluhovat mobilní sušicí zařízení (IR-zářič, UV-zářič, Venturi ofukovací pistole atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat zdvihací a manipulační zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít a udržovat myčky pneumatických stříkacích pistolí Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat míchací zařízení a váhy, vyhledat recepturu a určit poměr příp. míchání (tónování) a komponentů podkladových nátěrových hmot s využitím specializovaného software Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit z technické dokumentace (technické nebo technologické listy) potřebné informace pro aplikaci nátěrových hmot (technologické a pracovní postupy oprav) Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit a popsat podmínky aplikace jednotlivých technologických (nástřikových) vrstev nátěrových hmot Ústní ověření
c Vyjmenovat druhy pneumatických stříkacích pistolí a jejich použití Ústní ověření
d Aplikovat podkladové nátěrové hmoty pneumatickou stříkací pistolí (základová barva, stříkací tmel, plnič, příp. základový plnič) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřízení, ošetření a údržba pneumatických stříkacích pistolí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip, nastavit a seřídit pneumatickou stříkací pistoli pro aplikaci určené nátěrové hmoty Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčistit pneumatickou stříkací pistoli a charakterizovat zásady její údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Oprava lakovaných povrchů broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat, rozeznat a zvolit materiály pro finální úpravu povrchů včetně jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit správný postup broušení povrchu a vhodnou hrubost brusiva (velikost zrna) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Demontáž a montáž drobných částí karosérií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat a montovat drobné části karoserie (zrcátka, lišty, kliky, znaky a nápisy, zástěrky apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dané kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/autolakyrnik#zdravotni-zpusobilost).

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • dodržování technologických postupů

  • kritéria hodnocení u odborné způsobilosti Příprava povrchu karoserie, Volba, příprava a aplikace podkladových nátěrových hmot a Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi je třeba splnit minimálně na 90% plochy určeného dílu karoserie vozidla

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AutoFit, s. r. o.

ISŠ automobilní Brno

Miroslav Košťál

Toplac, s. r. o.

Interaktion, s. r. o.

Servind, s. r. o.

SAČR