Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autolakýrník
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami, manipulaci s karoseriemi a pobytu v prašném a hlučném prostředí a zvolit adekvátní ochranné pomůcky Písemné a ústní ověření
b Používat a udržovat osobní ochranné pracovní pomůcky v průběhu zkoušky Praktické předvedení
c Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady požární ochrany, způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými a hořlavými látkami v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady nakládání s odpady v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
e Znát základní předpisy týkající se BOZP v oblasti povrchových úprav vozidel Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování druhu a rozsahu poškození vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit funkce a podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému podle druhu a rozsahu poškození karosérie Písemné a ústní ověření
b Popsat princip povrchové úpravy prvotního (holého) podkladu z barevných kovů, lehkých kovů a jejich slitin (hliník atd.) a katoforézní lakování (KTL) poškozeného nebo nepoškozeného dílu Písemné a ústní ověření
c Popsat princip povrchové úpravy prvotního holého podkladu z plastů -poškozeného nebo nepoškozeného Písemné a ústní ověření
d Stanovit druh a rozsah poškození povrchu vozidla (nebo jeho dílu), popsat technologickou skladbu stávajícího nátěrového systému a postup opravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat princip povrchové úpravy prvotního (holého) podkladu z oceli (vč. případné koroze) - poškozeného nebo nepoškozeného Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Maskování vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a postupy maskování vozidel podle typu opravy a částí karosérie (madla, okenní těsnění atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a použít vhodné prostředky maskování opravované části karoserie ve vazbě na kritérium uvedené v bodě a Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava povrchu karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a správně použít způsoby a prostředky pro očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových systémů a zbytkových lepidel a samolepek z opravovaného podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a aplikovat prostředky pro eliminaci koroze opravovaného prvotního (holého) podkladu z barevných kovů, lehkých kovů a jejich slitin (hliník atd.) včetně katoforézníko lakování (KTL) - poškozeného nebo nepoškozeného dílu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít vhodné materiály, nástroje a pomůcky pro zdrsňování, broušení a čištění podkladu a následných jednotlivých vrstev nátěrového systému Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit a aplikovat prostředky pro předpřípravu plastových dílů (odstranění separátorů, temperování, tak aby byla zajištěna soudržnost vrstev) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, příprava a aplikace podkladových nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používané typy podkladových nátěrových hmot (NH) Písemné a ústní ověření
b Zvolit správný druh tužidel a ředidel v závislosti na rozsahu opravy a teploty objektu a prostředí (krátká, normální, dlouhá) Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit a aplikovat tmely (stěrkové a stříkací) Praktické předvedení
d Připravit a aplikovat základovou nátěrovou hmotu Praktické předvedení
e Připravit a aplikovat plniče, popsat důvody tonování plničů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní obsluha zařízení lakovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu a údržbu systému pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu Písemné a ústní ověření
b Popsat princip, ovládání a údržbu kombinovaných lakovacích a sušicích kabin Praktické předvedení a ústní ověření
c Obsluhovat mobilní sušicí zařízení (IR-zářič, UV-zářič, Venturi ofukovací pistole, atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat zdvihací a manipulační zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít a udržovat myčky pneumatických stříkacích pistolí Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat míchací zařízení a váhy, vyhledat recepturu a určit poměr příp. míchání (tónování) a komponentů podkladových nátěrových hmot s využitím specializovaného software Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit z technické dokumentace (technické nebo technologické listy) potřebné informace pro aplikaci nátěrových hmot (technologické a pracovní postupy oprav) Písemné a ústní ověření
b Stanovit a popsat podmínky aplikace jednotlivých technologických (nástřikových) vrstev nátěrových hmot Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat druhy pneumatických stříkacích pistolí a jejich použití Písemné a ústní ověření
d Aplikovat podkladové nátěrové hmoty pneumatickou stříkací pistolí (základová barva, stříkací tmel, plnič, příp. základový plnič) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřízení, ošetření a údržba pneumatických stříkacích pistolí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip, nastavit a seřídit pneumatickou stříkací pistoli pro aplikaci určené nátěrové hmoty Praktické předvedení a ústní ověření
b Čistit pneumatickou stříkací pistoli a charakterizovat zásady její údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Oprava lakovaných povrchů broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat, rozeznat a zvolit materiály pro finální úpravu povrchů včetně jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit správný postup broušení, leštění povrchu a vhodnou hrubost brusiva (velikost zrna) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Demontáž a montáž drobných částí karosérií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat a montovat drobné části karoserie (zrcátka, lišty, kliky, znaky a nápisy, zástěrky apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102889).

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

- nakládání s nebezpečnými odpady

- kvalitu odvedené práce

- dodržování technologických postupů

 

Vstupní požadavky na uchazeče – dle znění zákona

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AutoFit, s. r. o.

ISŠ automobilní Brno

Miroslav Košťál

Toplac, s. r. o.

Interaktion, s. r. o.

Servind, s. r. o.