Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Servisní technik klimatizace osobních automobilů
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Funkce klimatizačních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní jednotky SI obsažené v normách ISO pro chlazení a klimatizaci Písemné ověření
b Vyjmenovat základní vlastnosti látek, např. vakuum, viskozita, skupenství látek a jejich změny Písemné ověření
c Popsat a ukázat na testovacím klimatizačním okruhu funkci kompresorového chladicího okruhu a jevů, které v něm probíhají Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a ukázat na testovacím klimatizačním okruhu základní součásti okruhu klimatizace osobních automobilů a popsat jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání chladiv a olejů, jejich dopad na životní prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vlastnosti chladiv používaných v klimatizačních systémech osobních automobilů Písemné ověření
b Popsat rozdělení chladiv podle platné legislativy, vyjmenovat nejčastěji používaná chladiva v autoklimatizacích Písemné ověření
c Popsat vliv nejčastěji používaných druhů chladiv v klimatizačních systémech osobních automobilů na životní prostředí Písemné ověření
d Vyjmenovat druhy olejů, které se používají v klimatizačních systémech osobních automobilů, a vysvětlit jejich funkce v chladicím okruhu Písemné ověření
e Uvést postupy při manipulaci, skladování a přepravě kontaminovaného chladiva a olejů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace poruch klimatizačních systému osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat chladicí okruh podle teploty Praktické předvedení
b Diagnostikovat chladicí okruh podle tlaků Praktické předvedení
c Diagnostikovat elektrické a elektronické prvky chladicího okruhu Praktické předvedení
d Vyhodnotit naměřené hodnoty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Detekce úniků chladiv a olejů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu těsnosti chladicího okruhu přetlakem nebo vakuem Praktické předvedení
b Provést kontrolu těsnosti chladicího kruhu pomocí elektronického detektoru úniků chladiv, bublinovou kapalinou nebo UV detekční látkou Praktické předvedení
c Vyhodnotit provedené zkoušky těsnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy klimatizačních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit kompresor klimatizačního systému osobního automobilu a opravit vedení chladiva klimatizačního systému osobního automobilu Praktické předvedení
b Provést vyčištění a desinfekci výparníku klimatizačního systému osobního automobilu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ekologické plnění chladiv a olejů a jejich znovuzískávání z klimatizačních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit kompletní náplň chladiva v klimatizačním systému osobního automobilu včetně vakuování Praktické předvedení
b Přečistit a doplnit chladivo za pomoci plnicí stanice Praktické předvedení
c Vyměnit olej klimatizačního systémů osobních automobilů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce při práci s klimatizačními systémy osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci s tlakovou láhví s chladivem Písemné ověření
b Vysvětlit typická ochranná opatření při práci na elektroinstalaci osobního automobilu Písemné ověření
c Popsat ochranná opatření při práci na klimatizačním okruhu osobního automobilu Písemné ověření
d Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka při práci (osobní ochranné pomůcky pracovníka) Písemné ověření
e Objasnit protipožární opatření při práci s klimatizačními systémy osobních automobilů s ohledem na použití nehořlavých a hořlavých chladiv Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Evidence o provedené montáži, připojení, opravě a kontrole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit záznam o kontrole těsnosti klimatizačních systémů osobních automobilů Praktické předvedení
b Vyhotovit záznam o provedené opravě/výměně součástek klimatizačního systému osobního automobilu Praktické předvedení
c Vyhotovit záznam o výměně chladiva/oleje v klimatizačním systému osobního automobilu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-klimatiz#zdravotni-zpusobilost).

 

Veškeré zkoušky znalostí a dovedností jsou prováděny na reálných klimatizačních systémech a jejich součástech, které se používají v osobních automobilech. Rovněž se používají technologické postupy určené pro tuto kategorii klimatizačních systémů.

 

Při ověřování kompetencí Funkce klimatizačních systémů osobních automobilů, Používání chladiv a olejů a jejich dopad na životní prostředí a Dodržování bezpečnosti práce při práci s klimatizačními systémy osobních automobilů se doporučuje použití testu.

Zkoušející předloží uchazeči test s více otázkami pro každé kritérium, které prověří uvedenou dovednost nebo znalosti. Po vyhodnocení testu zkoušející upřesní úroveň znalostí uchazeče ústním vysvětlením.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musejí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno různě sestavit řádově několik desítek testů.

B. Při každé zkoušce musejí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se požaduje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Ověřování kompetencí Identifikace poruch klimatizačních systémů osobních automobilů, Detekce úniků chladiv a olejů, Opravy klimatizačních systémů osobních automobilů, Ekologické plnění chladiv a olejů a jejich znovuzískávání z klimatizačních systémů osobních automobilů a Evidence o provedené montáži, připojení, opravě a kontrole je založeno na praktickém přezkoušení s příslušným materiálem, nástroji a zařízením.

 

Pořadí úkonů při praktickém přezkoušení uchazeče bude autorizovanou osobou seřazeno podle jejich technologické návaznosti do uceleného opravárenského bloku. Doporučuje se zadat komplexní úkol, na kterém budou kompetence ověřeny.

 

Při ověřování splnění kritérií bude přihlíženo především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování BOZP, PPO, ke kvalitě zhotoveného produktu.

 

Upozornění:

Pro samostatnou činnost je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti podle vyhl. č. 50/1978 Sb., v aktuálním znění.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.

FRIGOGAS, s. r. o.

Vysoké učení technické v Brně

Cool trade engineering, s. r. o.