Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel zvířat , Producent krmného hmyzu
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení, posouzení mikroklimatu, vedení provozního deníku v chovech krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit teplotu a vlhkost na pracovišti, navrhnout denní světelný a tepelný režim, posoudit vhodnost chovného zařízení pro jednotlivé druhy hmyzu Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit jednoduché provozní jednotky pro chov hmyzu, předvést manipulaci s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
c Osadit chovné nádoby hmyzem včetně substrátu, založit krmivo a instalovat napáječky Praktické předvedení
d Vést provozní deník: zapsat teplotu, vlhkost, provozní a mimořádné události, případně počty uhynulých kusů zvířat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní obsluha přístrojů a technického zázemí chovů krmného hmyzu, dodržování bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat technická zařízení zaručující potřebné mikroklima – klimatizaci, zvlhčovače, ventilaci, topná tělesa, infralampy, UV lampy, ionizační zařízení, rozvody vody a ovládat časové spínače Praktické předvedení
b Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví včetně používání pracovních pomůcek, respektovat základní povinnosti při údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Biologická charakteristika jednotlivých druhů krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stavbu a životní funkce potemníků (tzv. moučných červů), cvrčků, sarančat, švábů, zavíječů voskových Písemné a ústní ověření
b Popsat odlišnosti v chovu jednotlivých druhů a uvést rizika jejich chovu s ohledem na biologickou charakteristiku jednotlivých druhů a popsat rozdíly mezi přeměnou dokonalou a nedokonalou Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozpoznání vývojových stádií jednotlivých druhů krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a charakterizovat zadané larvy chovaných druhů krmného hmyzu se zřetelem na specifické požadavky odběratelů Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a charakterizovat zadané kukly a larvy chovaných druhů krmného hmyzu se zřetelem na specifické požadavky odběratelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a charakterizovat dospělé jedince chovaných druhů krmného hmyzu se zřetelem na specifické požadavky odběratelů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyskladnění a příprava krmného hmyzu a jeho stádií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat požadovaná stádia hmyzu a uložit je do transportních nádob, včetně ochrany proti zapaření či podchlazení Praktické předvedení a ústní ověření
b Poučit odběratele o podmínkách transportu a o zabezpečení proti úniku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat opatření prováděná po úniku hmyzu zejména dospělých cvrčků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence nákaz v chovech krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat čistotu a popsat prevenci nebezpečných nákaz a chorob Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat identifikaci a příznaky nejčastěji se vyskytujících chorob – plísňová onemocnění, bakteriální choroby, virové nákazy, nákazy způsobené prvoky, parazitičtí červi a roztoči Písemné ověření
c Popsat způsoby asanace a desinfekce postižených chovů – chemická a fyzikální včetně ionizace, vybrat vhodný přípravek a přístroje pro desinfekci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést v souladu s platnými předpisy likvidaci odpadů biologického charakteru – uhynulí jedinci z chovu, zbytky krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat předložené druhy krmiv, vitaminových a minerálních doplňků Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit krmné směsi z jednotlivých komponentů pro jednotlivé druhy a vývojová stádia hmyzu Praktické předvedení
c Posoudit nezávadnost předložených krmiv, rozpoznat krmiva nevhodná a závadná Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je pro vykonání zkoušky vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/producent-krmneho-hmyzu)

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutné posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na zručnost manipulace s různými druhy hmyzu (minimalizace úniku hmyzu při přemísťování z chovných nádob) a jejich vývojovými stádii podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu vyskladnění krmného hmyzu a následnému transportu.

 

Předpokládá se rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky, zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace