Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel zvířat
Platnost standardu: Od 23.6.2011 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení, posouzení mikroklimatu, vedení provozního deníku v chovech krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit jednoduché provozní jednotky pro chov hmyzu, předvést manipulaci s nimi Praktické předvedení s výkladem
b Změřit teplotu a vlhkost na pracovišti, navrhnout denní světelný a tepelný režim, posouzení vhodnosti chovného zařízení pro jednotlivé druhy hmyzu Praktické předvedení s výkladem
c Osadit chovné nádoby hmyzem včetně substrátu, založit krmivo a instalovat napáječky Praktické předvedení s výkladem
d Založit provozní deník pracoviště – zapsat teplotu, vlhkost, mimořádné události Písemné ověření s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní obsluha přístrojů a technického zázemí chovů krmného hmyzu, dodržování bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat technická zařízení zaručující potřebné mikroklima – klimatizaci, zvlhčovače, ventilaci, přímotopná tělesa, infralampy, UV lampy, ionizační zařízení, ovládat časové spínače osvětlení a topení, rozvody vody Praktické předvedení s výkladem
b Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví, respektovat základní povinnosti při údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Biologická charakteristika jednotlivých druhů krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stavbu a životní funkce tzv. moučných červů, cvrčků, sarančat, švábů, zavíječů voskových, případně dalších druhů Ústní nebo písemné ověření
b Popsat odlišnosti v chovu jednotlivých druhů a uvést rizika jejich chovu s ohledem na biologickou charakteristiku jednotlivých druhů Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozpoznání vývojových stádií jednotlivých druhů krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a charakterizovat zadané larvy chovaných druhů krmného hmyzu se zřetelem na specifické požadavky odběratelů Praktické předvedení s výkladem
b Určit a charakterizovat zadané kukly chovaných druhů krmného hmyzu se zřetelem na specifické požadavky odběratelů Praktické předvedení s výkladem
c Určit a charakterizovat dospělé jedince chovaných druhů krmného hmyzu se zřetelem na specifické požadavky odběratelů Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyskladnění a příprava krmného hmyzu a jeho stádií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat požadovaná stádia hmyzu a uložit je do transportních nádob Praktické předvedení s výkladem
b Poučit odběratele o podmínkách transportu a o zabezpečení proti úniku Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prevence nákaz v chovech krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat čistotu a popsat prevenci nebezpečných nákaz Praktické předvedení s výkladem
b Popsat identifikaci a příznaky nejčastěji se vyskytujících chorob – plísňová onemocnění, bakteriální choroby, virové nákazy, nákazy způsobené prvoky, parazitičtí červi a roztoči Ústní nebo písemné ověření
c Popsat způsoby asanace a desinfekce postižených chovů – chemická a fyzikální včetně ionizace, vybrat vhodný přípravek a přístroje pro sterilizaci Ústní ověření a praktické předvedení
d Vysvětlit a předvést v souladu s platnými předpisy likvidaci odpadů biologického charakteru – uhynulí jedinci z chovu, zbytky krmiv Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat předložené druhy krmiv Praktické předvedení s výkladem
b Připravit krmné směsi z komponent pro jednotlivé druhy a stádia Praktické předvedení s výkladem
c Posoudit nezávadnost předložených krmiv, rozpoznat krmiva nevhodná a závadná Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále předem stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutno posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na zručnost manipulace s různými druhy hmyzu (minimalizace úniku hmyzu při přemísťování z chovných nádob) a jejich vývojovými stádii podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu vyskladnění krmného hmyzu a následnému transportu.

Předpokládá se rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky, zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou zemědělství, v níž byly zastoupeny:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Agrární komora České republiky

Rybářské sdružení České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)

Společnost mladých agrárníků České republiky

Svaz vinařů České republiky

Český svaz včelařů, o. s.

Ministerstvo zemědělství

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze