Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický dělník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zahradnický truhlík pro výsev včetně výsevu osiva květin a zálivky Praktické předvedení
b Vysévat osivo zeleniny na záhon včetně ošetření po výsevu Praktické předvedení
c Přepíchat sadbu zeleniny a květin Praktické předvedení
d Řízkovat okrasné rostliny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ošetřování rostlin včetně hnojení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokypřit a odplevelit záhon vysázených rostlin Praktické předvedení
b Přihnojit rostliny granulovaným hnojivem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výsadba a ošetřování rostlin po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsadbu květin včetně ošetření po výsadbě a zdůvodnit technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výsadbu listnatého keře včetně ošetření po výsadbě a zdůvodnit technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Dobývání a příprava dřevin k expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dobývat dřeviny s balem a bez balu Praktické předvedení
b Připravit dřeviny k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zahradnicky-delnik).

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v období březen - červen a září - říjen.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Při používání hnojiv a jiných chemických či biologických ochranných prostředků je zapotřebí pracovat v souladu s ekologickými zásadami a BOZP.

 

U kompetence Ošetřování rostlin ručním nářadím uchazeč připraví záhon o výměře 10 m2 pomocí ručního nářadí.

 

U kompetence Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin v kritériu a) uchazeč připraví pro výsev osiva květin zahradnický truhlík o rozměrech 30 x 60 cm. Následně vyseje připravené osivo, truhlík označí jmenovkou s potřebnými údaji, ošetří výsev a truhlík umístí na vhodné stanoviště. V případě kritéria b) bude mít uchazeč k dispozici záhon připravený pro výsev o velikosti 4 m2. Na této ploše provede výsev naširoko a následně plochu ošetří. V kritériu c) přepíchá 50 ks zeleninových a 50 ks květinových semenáčků z výsevu do truhlíku. U kritéria d) uchazeč připraví minimálně 50 stonkových řízků květin a stejný počet řízků jehličnatých či listnatých okrasných keřů, včetně jejich napíchání na množárnu a následné ošetření.

 

U kompetence Ošetřování rostlin včetně hnojení v kritériích a) a b) ošetří uchazeč s pomocí ručního nářadí záhon o velikosti 10 m2, následně přihnojí rostliny granulovaným hnojivem v dávce stanovené výrobcem hnojiva.

 

U kompetence Výsadba a ošetřování rostlin po výsadbě uchazeč vysadí minimálně 50 ks květin a 10 ks listnatých keřů s balem na předem připravený záhon a zdůvodní jednotlivé činnosti. Pro výsadbu květin lze použít letničky, dvouletky nebo trvalky. Vysázené rostliny ošetří po výsadbě.

 

U kompetence Dobývání a příprava dřevin k expedici v kritériu a) předvede uchazeč vyjmutí minimálně 5 ks dřevin z volné půdy s balem nebo 20 ks dřevin prostokořenných v závislosti na vegetačním období pomocí ručního nářadí. Dřeviny s balem lze dobývat s výjimkou období mrazů a letních měsíců července a srpna kdykoli v průběhu roku, dřeviny bez balu jen v období od října do března a bezmrazých dní. V kritériu b) uchazeč připraví dřeviny k expedici u keřů s balem zpevněním balu pomocí juty a označením jmenovkou, u keřů bez balu úpravou sazenic a nasvazkováním po 10 kusech a následným označením jmenovkou.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí..

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci..

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zahradník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zahradnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti zahradnictví.

  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zahradnictví nebo v jiném zemědělském oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zahradnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti zahradnictví.

  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zemědělství nebo zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zahradnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti zahradnictví.

  4. Vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zahradnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku nebo učitele odborných předmětů v oblasti zahradnictví.

  5. Profesní kvalifikace 41-004-E Pracovník/pracovnice v produkčním zahradnictví + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zahradnictví.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Množárna, plochy pro založení záhonů a následnou výsadbu rostlin a záhony rostlin, sklad hnojiv, nářadí, prostory pro balení a expedici rostlin, balicí materiály pro expedici rostlin se zemním balem
  • Ruční nářadí - motyky, rýče, lopaty, hrábě, sázecí lopatky a kolíky, přepichovací kolík, dřevěné kolíky a motouz, koště, zahradnické nože a nůžky, jmenovky
  • Osivo květin a zeleniny pro výsev, zahradnické truhlíky, konve
  • Granulované hnojivo
  • Plocha se školkařským sortimentem okrasných dřevin určených pro dobývání

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnictví Korner

Zahradnictví Novák

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace