Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Hodnotitel koní
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v organizaci a právní úpravě chovu koní v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat strukturu a organizaci chovu koní v ČR a role Ministerstva zemědělství ČR, České plemenářské inspekce, Uznaných chovatelských sdružení, Ústřední evidence koní dle platné legislativy pro chov koní v ČR Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější zákony, vyhlášky a ustanovení v ČR související s chovem koní Písemné ověření
c Popsat organizaci vedení plemenných knih koní v ČR Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence koní v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit povinné záznamy pro Ústřední evidenci koní a uznaná chovatelská sdružení Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat ústřední evidenci koní ČR Písemné ověření
c Charakterizovat základní evidenci pro ústřední evidenci koní ČR a uznaná chovatelská sdružení Písemné ověření
d Popsat označování a identifikaci koní v ČR na předepsaných formulářích Praktické předvedení
e Popsat zákonné podmínky, které musí splňovat každý chovatel koní Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Klasifikace plemen koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat fylogenetický vývoj a změny související s domestikací koní Písemné ověření
b Rozdělit plemena koní podle fylogenetického původu, stupně prošlechtění, temperamentu a podle užitkového typu, charakterizovat významná plemena chovaná v ČR Písemné ověření
c Vysvětlit pojem genetický zdroj a vyjmenovat plemena koní zařazených do genetických zdrojů v ČR Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v anatomii a fyziologii koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stavbu a činnost orgánových soustav a vysvětlit jejich vliv na užitkové vlastnosti koně (konstituce a kondice, temperament, charakter) Písemné ověření
b Popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, pohybovou anatomii končetin Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat a ukázat krajiny těla koně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Popisování koní z hlediska jejich identifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zakreslit povinné údaje o koni do předepsaného protokolu o hodnocení koní předepsaného Uznaných chovatelským sdružením a schváleným MZE ČR pro dané plemeno Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést kontrolu identifikace předváděného koně dle průkazu koně (kontrola odznaků, výžehů, čipu, apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování exteriéru koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit plemeno předváděného koně a posoudit jeho exteriér (plemenný typ, tělesná stavba, pohlavní dimorfismus a výraz, rámec) Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit exteriér koně (rámec, ušlechtilost, typ, souladnost, mohutnost, pohlavní výraz, konstituce, temperament, charakter, kondice) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést posouzení jednotlivých částí těla (hlava, krk, kohoutek, hřbet, bedra, záď, ohon, hruď, lopatka, přední a zadní končetiny) Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit mechaniku pohybu koně vedeném na ruce v kroku a v klusu na tvrdém povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést lineární popis zevnějšku koně se záznamem exteriérových vad a nedostatků v mechanice pohybu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření koní a zjišťování jejich hmotnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody pro měření a vážení koní Písemné ověření
b Vyjmenovat a předvést použití měřicích pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést fixaci jednoho koně Praktické předvedení a ústní ověření
d Klasifikovat měřené tělesné rozměry (výškové, šířkové, délkové, hloubkové, úhly) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést měření koně při dodržení zásad měření, zjistit jeho hmotnost Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace poznatků z reprodukce a plemenitby koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat pohlavní a chovnou dospělost koní Písemné ověření
b Charakterizovat říji u klisen, rozpoznat říji Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit techniku připouštění Písemné ověření
d Popsat inseminaci u koní Písemné ověření
e Popsat březost klisen v závislosti na jednotlivých fázích vývoje plodu Písemné ověření
f Popsat růst a vývoj hříběte od narození do dospělosti Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve šlechtění koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv prostředí na organismus Písemné ověření
b Vysvětlit důležité pojmy v plemenitbě (druh, plemeno, chov, kmen, linie, rodina apod.) Písemné ověření
c Charakterizovat metody plemenitby a jejich využití v chovu (čistokrevná, příbuzenská, křížení) Písemné ověření
d Definovat pojmy dědičnost a dědivost Písemné ověření
e Charakterizovat dědičnost tělesných a užitkových vlastností, barev a vad a uplatňování těchto hledisek v plemenitbě Písemné ověření
f Popsat selekci u koní, její druhy a význam Písemné ověření
g Charakterizovat plemenný výběr podle plemenných standardů, pohlavního výrazu, exteriéru a barev, zdraví, výkonnosti Písemné ověření
h Vysvětlit pojmy: odhad plemenné hodnoty (BLUP Animal model), absolutní sportovní hodnota (ASH), relativní sportovní hodnota (RSH) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení výkonnosti koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zkušební řády jednotlivých plemen chovaných na území ČR Písemné ověření
b Předvést hodnocení hříběte při označování a třídění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel testace a způsoby hodnocení hříbat v testačních odchovnách Ústní ověření
d Předvést hodnocení koně při výkonnostních zkouškách pod sedlem včetně bodového hodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést hodnocení koně při výkonnostních zkouškách v zápřeži včetně bodového hodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést hodnocení koně při výkonnostních zkouškách ve skoku ve volnosti včetně bodového hodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést hodnocení koně při chovatelských soutěžích (KMK) v klasických jezdeckých disciplinách Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat způsoby a možnosti rozvoje výkonnosti v chovu koní v závislosti na daném plemeni Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava předvadiště a předvedení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a upravit předvadiště z hlediska organizace předpokládaných činností Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat požadovanou úpravu a výstroj koně při hodnocení Písemné ověření
c Popsat vhodnou výstroj předvádějícího Písemné ověření
d Popsat zásady předvedení koně na ruce v zootechnickém postoji a v pohybu, včetně souvisejících platných předpisů, koně předvést na předvadišti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a ukázat nejčastější chyby při předvádění koní Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat zásady BOZP při zacházení se zvířaty a řád ochrany koní při veřejném vystoupení a svodu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/hodnotitel-koni).

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s koňmi přidělenými autorizovanou osobou.

 

Autorizovaná osoba informuje uchazeče, že pro výkon práce hodnotitele koní je potřeba splňovat požadavky zákona č. 154/2000 Sb. - Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

 

Písemné ověření znalostí proběhne formou testu.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu 58 otázek a pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) je ověřováno dvěma otázkami - po jedné otázce s otevřenou a uzavřenou odpovědí.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Ověřování kompetencí musí probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému hodnotitelskému úkonu, který zahrnuje požadavky zkušebních řádů jednotlivých plemenných knih plemen chovaných na území ČR. K praktické části zkoušky každého uchazeče musí být připraveni dva dospělí koně a dvě hříbata ve stáří do dvou let.

 

V kompetenci Vedení evidence koní v ČR se v kritériu a) a d) rozumí vyplnění popisových listů - lineární a grafické popisy, protokoly zkoušek výkonnosti, protokoly pro testační odchovny hřebců, připouštěcí lístky, duplikáty připouštěcích lístků.

V kompetenci Popisování koní z hlediska identifikace budou v kritériu a) využity popisové listy a v kritériu b) průkaz a původ předváděného koně.

V kompetenci Měření koní a zjišťování jejich hmotnosti v kritériu e) bude uchazeč zjišťovat hmotnost dospělého koně výpočtem z naměřených údajů.

V kompetenci Aplikace poznatků z reprodukce a plemenitby koní v kritériu b) uchazeč rozpozná říji klisny podle vnějších znaků a projevů chování. Kritérium se považuje za ověřené i v případě, že uchazeč slovně popíše typické projevy říje klisen, pokud nebude klisna v říji aktuálně přítomna.

V kompetenci Hodnocení výkonnosti koní mohou být kritéria b) až g) ověřována pomocí videozáznamů. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici minimálně 5 videozáznamů s klisnami a hřebci ve všech třech hodnocených ročnících. V kritériu e) je nutné mít minimálně dva rozdílné koně na záznamu.

Je doporučeno, aby zkouška probíhala při reálných hodnoceních, zápisech nebo výkonnostních zkouškách, z důvodů připravenosti předváděných koní a personálu, který je vždy k zajištění zkoušek a hodnocení nutný.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Šlechtitelský chov koní Kubišta - ŠCHK - KUBIŠTA, s. r. o.

Svaz chovatelů českého teplokrevníka, z. s.

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav chovu a šlechtění zvířat, Oddělení chovu a šlechtění koní a agroturistika

Bioveta, a. s.