Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Informatické obory
Povolání: Správce operačních systémů a sítí
Platnost standardu: Od 31.3.2011 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Analýza a návrh hardware a software pro použití v malé organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat písemné zadání klienta a rozhovorem upřesnit detaily (zjistit současný stav z technického, finančního, majetkově-licenčního hlediska). Cílem je stručně formulovat návrh na řešení Písemné ověření s ústní obhajobou
b Navrhnout vhodný HW a SW pro stanice a server podle formulovaných návrhů na řešení Písemné ověření s ústní obhajobou
c Navrhnout propojení počítačů, architekturu, topologii a typ sítě, připojení k Internetu Písemné ověření s ústní obhajobou
d Vypracovat návrh rozpočtu, navržené řešení prezentovat klientovi Písemné ověření s ústní obhajobou
e Ovládat terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti HW a SW Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace operačního systému a jeho konfigurace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout parametry instalace OS na serveru s ohledem na konkrétní podmínky a požadavky klienta (volba hlavních aplikací – doménový řadič, DNS, DHCP, web server, souborový server, poštovní server, tiskový server) Ústní ověření s písemnou přípravou
b Nakonfigurovat OS na serveru podle požadavků klienta (nakonfigurovat parametry sítě a konektivitu do Internetu, zavést centrální správu uživatelů, nastavit uživatelské politiky, přiřadit oprávnění uživatelům a skupinám uživatelů, znát principy autentizace, autorizace) Praktické předvedení
c Navrhnout optimalizovaný způsob instalace OS na klientských stanicích s ohledem na konkrétní podmínky dle požadavků klienta (např. dávková instalace, připravený image) Písemné ověření
d Nakonfigurovat OS na klientské stanici (přenos profilu, nastavení doménových a lokálních uživatelů a jejich práv, konfigurace uživatelského prostředí) Praktické předvedení
e Ovládat terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti OS Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konfigurace síťových připojení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Propojit stanice podle požadavků klienta (fyzické propojení, registrace do domény) Praktické předvedení
b Nastavit sdílení dat a zařízení podle požadavků klienta (síťové disky, tiskárny, skenery, síťový tiskový server) Praktické předvedení
c Popsat principy nastavení a rizika VPN Ústní ověření
d Zvolit technologii podle potřeb zákazníka (např. ADSL, Wi-Fi, optický kabel). Srovnat výhody, nevýhody, finanční náročnost a návrh prezentovat klientovi Ústní ověření
e Ovládat terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti sítí (např. rozdíly mezi pasivními a aktivními prvky, cache záznamy, principy virtuálních sítí, active directory) Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace periférií a jejich konfigurace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit a nakonfigurovat lokální i síťová výstupní zařízení podle požadavků klienta (např. monitory, projektory, tiskárny, plottery) Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Připojit a nakonfigurovat lokální i síťová vstupní zařízení podle požadavků klienta (např. scannery, fotoaparáty, kamery) Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Monitorování provozu operačních systémů, jejich diagnostika a optimalizace výkonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat stav a vytíženost hardwarových systémových prostředků pomocí nástrojů operačního systému (např. sledování teploty procesoru, spotřeby paměti, vytížení procesoru, zápisu na disk, fragmentace disku) Praktické předvedení
b Kontrolovat systémové logy, identifikovat kritické události, sledovat logy z více serverů a analyzovat je Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Analyzovat chyby a nefunkčnosti operačních systémů. Vyhledat s pomocí otevřených zdrojů řešení problému na stránkách výrobců nebo odborně zaměřených portálů. Porozumět nalezenému řešení v angličtině. Implementovat nalezené řešení Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Ověřit funkčnost jednotlivých hardwarových komponent; vyřešit jednoduchý problém (např. tiskárna netiskne, PC nebootuje) Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečení dat před zneužitím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat stav a bezpečnostní rizika s ohledem na konkrétní řešení Ústní ověření
b Navrhnout řešení zabezpečení dat před zneužitím (např. šifrování disků, principy autentizace, použití PKI) Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Instalovat a nakonfigurovat antivirový a antispywarový program Praktické předvedení
d Navrhnout postup odstranění virů, červů a rootkitů Ústní ověření
e Vysvětlit princip firewall (typy – např. na stanici, síťový, stavový, aplikační, routing tables) Písemné ověření s ústní obhajobou
f Provést ukázku zásahu do konfigurace firewall (např. povolit konkrétní aplikaci, omezit na port) Praktické předvedení
g Ovládat terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti zabezpečení dat Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ochrana dat před zničením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout řešení zálohování dat (např. zvolit zálohovací médium, software, navrhnout plán záloh, znát rizika) Ústní ověření
b Zálohovat a obnovit data pomocí vhodného nástroje Praktické předvedení
c Ovládat terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti ochrany dat (plná záloha, přírůstková záloha, zálohovací média a zařízení) Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základy programování skriptů a dávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Srovnat 2–3 nástroje pro skriptování (CMD, VBScript, JScript, PowerShell, Unix Shell); výhody a nevýhody, pro co se hodí Ústní ověření
b Naprogramovat jednoduchou úlohu s pomocí zvoleného skriptovacího nástroje (např. hromadné přejmenování souborů, synchronizace adresářů) Praktické předvedení
c Využít znalost základních příkazů operačního systému v dávkách a skriptech Praktické předvedení
d Porozumět anglicky psanému manuálu, vyhledat v něm požadované informace a využít je k napsání skriptu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace a správa klientského software

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Instalovat a nakonfigurovat klientský software (běžné kancelářské aplikace; vysvětlit možné metody instalace – např. standardně, v dávce, vzdáleně) Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zaškolit uživatele pro používání klientského software (komunikovat s uživatelem přiměřeně jeho potřebám, znalostem a dovednostem) Praktické předvedení
c Navrhnout koncepci vedení dokumentace o HW i SW v souladu s platnými právními předpisy (verze, licence); navrhnout nástroj pro audit software Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška probíhá na zvolené platformě (Windows, Unix, Apple ad.). Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit informace o dostupných technologiích, na kterých bude zkouška probíhat. Pokud autorizovaná osoba nabízí zkoušku na více platformách, má uchazeč právo si platformu vybrat prostřednictvím přihlášky.

Zkouška ověřuje schopnost vykonávat činnosti v organizaci malého rozsahu (desítky stanic) a běžného zaměření (nikoli provozů specializovaných na IT).

 

Uchazeč prokáže znalosti písemným testem (rozsah cca 1h – 40 otázek).

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových úloh, zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí, popsaných kritérii hodnocení „Ovládat terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti …“ následovně:

Analýza a návrh hardware a software pro použití v malé organizaci200 otázek

Instalace operačního systému a jeho konfigurace100 otázek

Konfigurace síťových připojení100 otázek

Zabezpečení dat před zneužitím50 otázek

Ochrana dat před zničením50 otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze čtyř odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného ze 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí dle způsobilostí:

Analýza a návrh hardware a software pro použití v malé organizacialespoň 30 % otázek

Instalace operačního systému a jeho konfiguracealespoň 15 % otázek

Konfigurace síťových připojeníalespoň 15 % otázek

Zabezpečení dat před zneužitímalespoň 7 % otázek

Ochrana dat před zničenímalespoň 7 % otázek

 

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast reprezentovanou hodnoticím kritériem příslušné způsobilosti a zároveň alespoň 75% úspěšnosti v testu jako celku.

 

Dovednostní složku způsobilostí prokáže uchazeč předvedením a ústní obhajobou (rozsah cca 4–5h).

 

U hodnoticích kritérií, kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoveným způsobem ověření praktické předvedení, může autorizovaná osoba ověřit i pouze jednu z uvedených možností.

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven SR pro informační technologie a telekomunikace, v níž byly zastoupeny:

Alcatel-Lucent, a. s.

ARISTOTEL, a. s.

AutoCont CZ, a. s.

AŽD Praha, spol. s r. o.

CATR, spol. s r. o.

Cisco Systems, spol. s r. o.

České radiokomunikace, a. s.

Equica, a. s.

GOPAS, a. s.

HARICOM, spol. s r. o.

IBM IDC Central Europe

ICZ, a.s.

MICOS, spol. s r. o.

Microsoft Česká republika

OKSystem, spol. s r. o.

T-Systems Czech Republic, a. s.

U&SLUNO, a. s.

VYDIS, spol. s r. o.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

LG Electronics, s. r. o.