Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Úklidový pracovník v potravinářských provozech
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikace managementu hygieny v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je systém kritických bodů (HACCP) Ústní ověření
b Vysvětlit 7 principů systému kritických bodů (HACCP) Ústní ověření
c Vysvětlit, co obsahuje hygienický plán, a vysvětlit jeho aplikaci v praxi Ústní ověření
d Vysvětlit, co je osobní hygiena, čeho se týká, jaké jsou její zásady, co do ní spadá Ústní ověření
e Vysvětlit, co je management hygieny v úklidu a dezinfekci, vyjmenovat, co všechno zahrnuje včetně plánu údržby, technologií, četnosti a odpadního plánu Ústní ověření
f Identifikovat a vysvětlit obsah dokumentace systému kritických bodů (HACCP) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba druhu úklidu a čištění dle hygienických plánů v systému kritických bodů v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyložit pojmy, zásady a způsoby čištění CIP, COP, OCIP, WIP Ústní ověření
b Určit a zdůvodnit správný druh úklidu a čištění podle četnosti úklidu, druhu zařízení a míry znečištění Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady správné údržby a bezpečného uložení pomůcek Písemné a ústní ověření
c Zvolit správné chemické a dezinfekční přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet správné dávkování daných prostředků podle hygienického plánu na jeden výkon Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit a zdůvodnit, které povrchy se dezinfikují a které čistí Ústní ověření
f Vysvětlit zásady čištění a dezinfekce v systémech HACCP Ústní ověření
g Zdůvodnit význam pH a teploty, určit typické chemické přípravky a oblasti použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné stroje s ohledem na určený druh úklidu, stavební materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit, připravit a obléct pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady kontroly strojů před prací a po práci Písemné a ústní ověření
d Identifikovat a vysvětlit barevné kódování úklidových pomůcek (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit režim přenosu pomůcek z prostor do jiných prostor Ústní ověření
f Popsat obsah a rozsah údržby úklidových pomůcek a strojů Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit zásady správného a bezpečného skladování a uložení strojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
h Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění dezinfekce v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy dezinfekčních účinných látek a na příkladu jejich zastoupení v chemických prostředcích určit vhodnost oblasti použití v daném potravinářském provozu podle systému kritických bodů (HACCP) Písemné a ústní ověření
b Popsat způsob dávkování, použití, aplikace, doby expirace a celého dezinfekčního procesu na příkladu dezinfekčního prostředku podle předložené dokumentace na určeném povrchu, resp. ploše nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Ústní ověření
b Zdůvodnit, které typy chemických prostředků je možné používat na dané materiály a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu Ústní ověření
c Určit správný technologický postup podle četnosti úklidu, druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
d Zdůvodnit zvolený technologický postup podle četnosti úklidu, druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
e Vysvětlit obsah prací podle daného příkladového harmonogramu v denním, periodickém a generálním úklidu Písemné a ústní ověření
f Popsat organizaci prací v rámci jednotlivých technologií, míry znečištění a četnosti prací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění úklidu a údržby „Clean rooms = čistých prostor“ v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „čisté prostory“, kde jsou a jaké jsou na ně požadavky Ústní ověření
b Vysvětlit specifika úklidových technologií a systémů v „čistých prostorech“ Ústní ověření
c Identifikovat správné úklidové pomůcky do těchto prostor Praktické předvedení a ústní ověření
d Identifikovat správné ochranné pomůcky pro úklid v „čistých prostorech“, předvést jejich správné navlečení a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat problémy v oblasti úklidu „čistých prostor“, popsat jejich řešení a vysvětlit, jak jim předcházet Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění úklidu sociálních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit toalety, bidety a pisoáry Praktické předvedení a ústní ověření
b Uklidit umyvadla a sprchové kouty Praktické předvedení a ústní ověření
c Uklidit hygienické zásobníky, koše, zrcadla a ostatní zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Uklidit skříňky a lavičky v šatně včetně zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčistit a ošetřit kliky, vypínače, baterie, světelné zdroje, větráky, parapety a topení Praktické předvedení a ústní ověření
f Uklidit obklady a dlažby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění mopování tvrdých podlahových ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést suché stírání podlahových ploch Praktické předvedení a ústní ověření
b Mopovat různými mopy a popsat způsoby mopování v různých prostorách Praktické předvedení a ústní ověření
c Ručně čistit podlahové plochy padem a kartáčem v rámci periodické údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit, kdy se používá údržba podlahovým kotoučovým strojem a kdy podlahovým automatem, kde provádět mytí, čištění a leštění padem a kdy kartáčem Ústní ověření
b Určit správné rychlosti otáček kotoučového stroje Ústní ověření
c Provést strojní čištění podlahovým kotoučovým strojem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
d Provést strojní mytí podlahovým automatem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
e Provést ruční dočištění padem na tvrdých podlahách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění strojního mytí vysokotlakým čističem a parním čističem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit kde, kdy a na jakých plochách se tato údržba provádí Ústní ověření
b Provést strojní mytí vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit prach z vodorovných a svislých částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Umýt a vlhce setřít vodorovné a svislé částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Umýt a zdezinfikovat pracovní plochy pro potraviny Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést denní údržbu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění údržby skleněných ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést čištění ohmatků skleněných ploch a oken vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést čištění a údržbu skleněných ploch a oken v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění mytí transportních vozíků, nakládacích a vykládacích zařízení v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést čištění a údržbu transportních vozíků vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést čištění a údržbu nakládacích a vykládacích zařízení v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest a teras

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit a vyčistit podlahy chodeb v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčistit zábradlí v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit sokly, lišty, spodní a boční strany schodiště v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Uklidit a vyčistit podesty a terasy v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
e Uklidit a vyčistit schody a podstupnice v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění úklidu a údržby výtahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid a údržbu vnitřních stěn, podlah stropů v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit specifika úklidu a údržby výtahů pro přepravu potravinářských výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění čištění a údržby elektrozařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit chemické přípravky pro čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalost bezpečnostních a zdravotních rizik spojených s čištěním a údržbou elektrozařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Třídění a nakládání s druhotnými odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat správné barevné kódování odpadů Písemné a ústní ověření
b Zvolit chemické přípravky pro čištění odpadních nádob vč. dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést správnou manipulaci s tříděným odpadem v místě zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, zasažení očí, vysvětlit, k čemu je bezpečnostní list u chemie Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost všeobecných předlékařských opatření, technik umělého dýchání a nepřímé masáže srdce Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit postup při řešení pracovního úrazu a záznamy k pracovnímu úrazu Ústní ověření
d Ručně manipulovat s břemeny a stroji a vysvětlit zásady manipulace s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést správné techniky provedení úklidových prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit specifika práce ve výšce nad 1,5 m a podmínky pro její provádění Ústní ověření
g Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Organizace práce na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém a body kontroly po vykonané práci v různých režimech úklidu a čištění Písemné a ústní ověření
b Provést kontrolu vykonané práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob předání a převzetí ošetřených prostor nebo vykonané činnosti Ústní ověření
d Vysvětlit podstatu systému práce ve dvojicích a v kolektivu Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby řešení konfliktních situací Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit uplatňování zásad a způsobu komunikace se zákazníkem a v pracovním týmu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy a informuje uchazeče o vhodném pracovním oděvu a obuvi.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101063&kod_sm1=20)

 

Hodnocení bude zaměřeno na dodržení technologických postupů, na zručnost při provádění úkonů a na výslednou kvalitu práce.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů, podle typů povrchů, zařizovacích předmětů, nábytku atd. Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem této profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba.

Při posuzování kvality se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

  • Kvalita provedené práce a znalost navázání jednotlivých postupů
  • Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůcek
  • Technické provedení úklidu a čištění, estetický vzhled uklízených a čištěných ploch podle zadání.

Při ověřování odborných způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě provedené práce i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace úklidu a čištění

Domestika, s. r. o.

Střední podnikatelský stav

OHK Klatovy, Petr Havrda Consulting

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR

ČSAD Hodonín, a. s.

CLARIMA, s. r. o.

JASPA, s. r. o.