Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Úklidový pracovník vnitřních prostor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit, připravit a obléci pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, zasažení očí Písemné ověření
c Vysvětlit bezpečnostní list u chemie Písemné a ústní ověření
d Manipulovat ručně s břemeny a stroji a vysvětlit zásady manipulace s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést správné techniky provedení úklidových prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit specifika práce ve výšce nad 1,5 m a podmínky pro její provádění Ústní ověření
g Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Identifikace managementu hygieny v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je systém kritických bodů (HACCP) Ústní ověření
b Vysvětlit 7 principů systému kritických bodů (HACCP) Ústní ověření
c Vysvětlit, co obsahuje hygienický plán a vysvětlit jeho aplikaci v praxi Ústní ověření
d Vysvětlit, co je osobní hygiena, čeho se týká, jaké jsou její zásady, co do ní spadá Ústní ověření
e Vysvětlit, co je management hygieny v úklidu a dezinfekci, vyjmenovat, co všechno zahrnuje včetně plánu údržby, technologií, četnosti a odpadního plánu Ústní ověření
f Identifikovat a vysvětlit obsah dokumentace systému kritických bodů (HACCP) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba druhu úklidu a čištění dle hygienických plánů v systému kritických bodů v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy, zásady a způsoby čištění CIP, COP, OCIP, WIP Ústní ověření
b Určit a zdůvodnit správný druh úklidu a čištění podle četnosti úklidu, druhu zařízení a míry znečištění v potravinářských provozech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými ředicími pomůckami pro provádění úklidu v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné ověření
b Zvolit správné chemické a dezinfekční přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet správné dávkování daných prostředků podle hygienického plánu na jeden výkon Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit a zdůvodnit, které povrchy se dezinfikují a které čistí Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit zásady čištění a dezinfekce v systémech HACCP Ústní ověření
f Zdůvodnit význam pH a teploty, určit typické chemické přípravky a oblasti použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, kontrola a skladování pomůcek a strojů pro provádění úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady kontroly strojů před prací a po práci Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit režim přenosu pomůcek z prostor do jiných prostor Ústní ověření
c Popsat obsah a rozsah údržby úklidových pomůcek a strojů Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit zásady správného a bezpečného skladování a uložení strojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění dezinfekce v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy dezinfekčních účinných látek a na příkladu jejich zastoupení v chemických prostředcích určit vhodnost oblasti použití v daném potravinářském provozu podle systému kritických bodů (HACCP) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob dávkování, použití, aplikace, doby expirace a celého dezinfekčního procesu na příkladu dezinfekčního prostředku podle předložené dokumentace na určeném povrchu, resp. ploše nebo zařízení v potravinářském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat, které typy chemických prostředků je možné používat na dané materiály a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a zdůvodnit správný technologický postup podle četnosti úklidu, druhu materiálu a míry znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění úklidu a údržby „Clean rooms = čistých prostor“ v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „čisté prostory“, kde jsou a jaké jsou na ně požadavky Ústní ověření
b Vysvětlit specifika úklidových technologií a systémů v „čistých prostorech“ Ústní ověření
c Identifikovat správné úklidové pomůcky do těchto prostor Praktické předvedení a ústní ověření
d Identifikovat správné ochranné pomůcky pro úklid v „čistých prostorech“, předvést jejich správné použití a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat problémy v oblasti úklidu „čistých prostor“, popsat jejich řešení a vysvětlit, jak jim předcházet Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit použití pomůcek a oblečení v různých čistých prostorech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění úklidu sociálních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uklidit jednu toaletu, jeden pisoár a jedno umyvadlo Praktické předvedení a ústní ověření
d Uklidit jeden hygienický zásobník, jeden koš, jedno zrcadlo a ostatní zařízení (po jednom kuse) Praktické předvedení a ústní ověření
e Uklidit jednu skříňku a jednu lavičku v šatně včetně zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyčistit a ošetřit jednu kliku, jeden vypínač, jednu baterii, jeden světelný zdroj, jeden větrák, jeden parapet a jedno topení Praktické předvedení a ústní ověření
g Uklidit obklady (minimálně 2 m²) a dlažby (podkladu v kabince minimálně 2,5 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění mopování tvrdých podlahových ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) podle oblasti mopování Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést odstranění hrubých nečistot a suché stírání podlahových ploch(minimálně 5 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
d Mopovat různými mopy a popsat způsoby mopování v různých prostorách včetně systémů mopování dezinfekcí (na mokro minimálně 5 m², na vlhko minimálně 5 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčistit ručně podlahové plochy padem a kartáčem v rámci periodické údržby (kolem mopované plochy) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit, kdy se používá údržba podlahovým kotoučovým strojem a kdy podlahovým automatem, kde provádět mytí a čištění padem a kdy kartáčem Ústní ověření
d Určit správné rychlosti otáček kotoučového stroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést strojní čištění podlahovým kotoučovým strojem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách (minimálně 5 m²) včetně správného seřízení stroje Praktické předvedení
f Provést strojní mytí podlahovým automatem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách (minimálně 5 m²) včetně správného seřízení stroje Praktické předvedení
g Provést ruční dočištění padem na tvrdých podlahách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění strojního mytí vysokotlakým čističem a parním čističem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) podle oblasti Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit kde, kdy a na jakých plochách se tato údržba provádí Ústní ověření
d Provést strojní mytí včetně správného seřízení stroje (minimálně 2 m²) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) podle oblasti Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit prach z vodorovných a svislých částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m (po jednom kuse) v potravinářském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Umýt a vlhce setřít vodorovné a svislé části nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m (po jednom kuse) v potravinářském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Umýt a vydezinfikovat pracovní plochy pro potraviny (minimálně 1 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést denní údržbu nábytku (1 ks) v potravinářském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění údržby skleněných ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést čištění ohmatků skleněných ploch a oken (minimálně 1 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést čištění a údržbu skleněných ploch a oken v různých režimech úklidu (minimálně 1 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění mytí transportních vozíků, nakládacích a vykládacích zařízení v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést čištění a údržbu jednoho transportního vozíku Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést čištění a údržbu nakládacích a vykládacích zařízení v různých režimech úklidu (po jednom kuse) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest a teras

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uklidit a vyčistit podlahy chodeb v různých režimech úklidu (minimálně 3 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit zábradlí v různých režimech úklidu (minimálně 1 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčistit sokly, lišty, spodní a boční strany schodiště v různých režimech úklidu kolem uklízených schodů a podest Praktické předvedení a ústní ověření
f Uklidit a vyčistit jednu podestu a jednu terasu v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
g Uklidit a vyčistit schody a podstupnice v různých režimech úklidu
(minimálně 3 schody a minimálně 3 podstupnice)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění úklidu a údržby výtahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést úklid a údržbu vnitřních stěn, podlahy, stropu v různých režimech úklidu v jednom výtahu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit specifika úklidu a údržby výtahů pro přepravu potravinářských výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění čištění a údržby elektrozařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit chemické přípravky pro čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, kancelářských strojů, elektrorozvoden atd.) v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalost bezpečnostních a zdravotních rizik spojených s čištěním a údržbou elektrozařízení Písemné ověření
d Provést čištění elektrozařízení (jednoho vypínače, jedné zásuvky, jednoho kancelářského stroje, jedné elektrorozvodovny) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Třídění a nakládání s druhotnými odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat správné barevné kódování odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit chemické přípravky pro čištění odpadních nádob včetně dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést správnou manipulaci s tříděným odpadem v místě zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Organizace práce na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém a body kontroly po vykonané práci v různých režimech úklidu a čištění Písemné a ústní ověření
b Provést kontrolu vykonané práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob předání a převzetí ošetřených prostor nebo vykonané činnosti Ústní ověření
d Prokázat znalost podstaty systému práce ve dvojicích a v kolektivu Písemné ověření
e Prokázat znalost způsobu řešení konfliktních situací Písemné ověření
f Prokázat znalost uplatňování zásad a způsobu komunikace se zákazníkem a v pracovním týmu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP -https://nsp.cz/jednotka-prace/uklidovy-pracovnik-admini#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese kalkulačku, pracovní oděv a obuv.

 

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů, podle typů povrchů, zařizovacích předmětů, nábytku atd. Uchazeči budou zadány činnosti, které pokryjí všechna prakticky ověřovaná kritéria profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje.

 

Hodnocení bude zaměřeno na dodržení technologických postupů, na zručnost při provádění úkonů a na výslednou kvalitu práce.

Při hodnocení budou posuzovány:

 • Kvalita provedené práce a znalost navázání jednotlivých postupů

 • Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůcek

 • Technické provedení úklidu a čištění, estetický vzhled uklízených a čištěných ploch podle zadání

 

Při ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření":

 • je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě provedené práce i k časovému hledisku zvládání operací

 • se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení

 

Při ověřování kritérií způsobem "ústní ověření":

 • uchazeč ústně odpoví na zadané otázky

 

Při ověřování kritérií způsobem "písemné ověření" autorizovaná osoba připraví test.

Pravidla pro test:

 • ke každému kritériu hodnocení připraví autorizovaná osoba minimálně 3 uzavřené otázky tak, aby bylo možno vygenerovat více variant testů

 • v testu pro jednotlivého uchazeče ke každému kritériu hodnocení musí být minimálně 2 otázky (tj. celkem minimálně 12 otázek v testu)

 • uchazeč u dané otázky bude vybírat z 3 možných odpovědí, z nichž pouze 1 bude správná

 • za úspěšné splnění testu se považuje 80% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium hodnocení musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek

 

Při ověřování kritérií způsobem "písemné a ústní ověření":

 • ke každému kritériu hodnocení připraví autorizovaná osoba minimálně 1 otevřenou otázku (tj. celkem minimálně 5 otázek v zadání)

 • uchazeč otázku písemně zodpoví a ústně dovysvětlí nebo doplní odpovědi

 

 

U odborné kompetence Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými ředicími pomůckami v potravinářských provozech,

kritérium b) autorizovaná osoba připraví minimálně jedno zadání, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium.

 

U odborné kompetence Provádění dezinfekce v potravinářských provozech,

kritérium b) autorizovaná osoba určí povrch, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium.

 

U odborné kompetence Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací,

kritérium a) autorizovaná osoba připraví materiály, na základě kterých uchazeč splní dané kritérium.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace úklidu a čištění, Praha

Irena Bartoňová Pálková - IP managering, Praha

Kaego, s. r. o., Jesenice - Osnice

JASPA, s. r. o., Opava