Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf
Platnost standardu: Od 9.12.2010 do 17.5.2024
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 17.5.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v druzích fotografických přístrojů a videokamer

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný postup pro zhotovení reportáže v exteriéru, interiéru a podle požadavku zákazníka Ústní ověření
b Vysvětlit důvod a vhodnost volby a funkci zvolené techniky Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba vhodného objektivu a dalšího příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost vlastností objektivů a příslušenství pro různé reportážní fotografie s ohledem na vlastnosti různých optických soustav Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit vhodnost volby a vysvětlit funkci vybraného zařízení pro zadaný úkol Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba vhodného osvětlení při fotografování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost různých druhů osvětlovacích těles Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíly mezi přirozeným a umělým světlem Ústní ověření
c Vysvětlit problematiku teploty chromatičnosti Ústní ověření
d Prokázat základní znalost a dovednost exponometrie Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vlastní reportážní snímky ve formě neupraveného digitálního záznamu včetně přístroje, kterým byly zhotoveny Praktické předvedení
b Prokázat znalost a dovednost tvorby kompozice snímku a volby stanoviště záběru s ohledem na správné zobrazení fotografovaného děje nebo procesu Ústní ověření a praktické předvedení
c Provést úpravy digitálního obrazu pomocí vhodného softwarového prostředí na počítači, přenášení záznamů na vhodný nosič Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v povinné dokumentaci, znát možnosti archivace obrazových materiálů na klasických nosičích a digitálních médiích Ústní ověření
b Orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Komunikace při styku s klienty a zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplatňovat zásady verbální a neverbální komunikace při styku s klienty a zákazníky Ústní ověření
b Vyřídit reklamační řízení Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při zadávání se mimo jiné doporučuje např.:

- zjistit předchozí aktivity, související s povoláním fotograf

- ověřit, jakým způsobem manipuluje s negativy, případně s jinými záznamovými médii (CD, paměťová karta, přenosné flashdisky atd.)

- ověřit, jak manipuluje s nebezpečným chemickým nebo běžným odpadem

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do klasifikačního záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou a současně musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání fotograf a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografie (fotografické snímání, zhotovování fotografie) nebo ve funkci učitele praktického vyučování , z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Vyšší odborné vzdělání v oblasti fotografie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografie nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obor fotografie, nebo zaměřené na technický obor, např. optika, fyzikální chemie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestným prohlášením).

– Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Digitální, zrcadlový fotografický přístroj s příslušenstvím, přiměřeně velké záznamové médium, sada výměnných objektivů, vhodný fotografický blesk, videokamera a přiměřený oděv ke zvolené akci. (Uchazeč použije vlastní fotografické a snímací zařízení, které bude při reportážích běžně používat).

Autorizovaná osoba zajistí vhodný PC včetně kvalitního monitoru pro praktické předvedení

reportážních snímků.

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 40 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných činností rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard byl připraven Sektorovou radou služeb, v níž byly zastoupeny:

Společenstvo drobného podnikání

Střední podnikatelský stav

Česká asociace úklidu a čištění

Česká komora služeb ochrany osob a majetku

Unie kosmetiček

Asociace technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM, o. s.

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Svaz účetních

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze