Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf
Platnost standardu: od 9.12.2010 do 14.5.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 14.05.2021.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování negativů, diapozitivů a fotografií z černobílého i barevného negativního i inverzního filmu na automatických a poloautomatických linkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný postup pro konkrétní činnost Ústní ověření
b Vysvětlit volbu a funkci vybraného zařízení a realizovat zadaný úkol Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost práce s digitální technikou Praktické předvedení
b Vysvětlit volbu a funkci vybraného zařízení pro zadaný úkol Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava vyvolávacích, ustalovacích a ostatních chemických lázní pro zpracování všech druhů fotografického materiálu ve fotolaboratoři

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný roztok dle zadaného úkolu Ústní ověření
b Prokázat znalost funkce roztoků pro zadaný proces Ústní ověření
c Připravit roztok pro zadaný proces Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování ekologických požadavků pro používání chemických látek a likvidaci veškerých odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost při používání chemických látek včetně jejich označování a balení Ústní ověření
b Prokázat znalost při nakládání s nebezpečnými odpady Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace se světlocitlivým fotografickým materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob manipulace s nevyvolaným fotografickým materiálem Praktické předvedení
b Připravit a založit negativní materiál do vyvolávacího zařízení Praktické předvedení
c Připravit a založit inverzní film do vyvolávacího zařízení Praktické předvedení
d Připravit a založit fotografické papíry do vyvolávacího zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základní barevné korekce barevných obrazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést korekci barevných fotografií hustotně i barevně na minilabu Praktické předvedení
b Provést barevné i jasové korekce fotografických obrazů na monitoru počítače Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skládání barev - aditivní i subtraktivní způsob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní principy barevné reprodukce, barevný kruh Ústní ověření
b Vysvětlit princip aditivního skládání barev Ústní ověření
c Vysvětlit princip subtraktivního skládání barev Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Způsob senzitometrické kontroly vyvolávacích strojů a kopírovacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést měření optické hustoty černobílých materiálů Praktické předvedení
b Provést měření optické hustoty barevných materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při zadávání se doporučuje např.:

- zjistit předchozí aktivity, související s povoláním fotograf

- ověřit, zda je zkoušený schopen obsluhovat zařízení zcela samostatně

- ověřit, jakým způsobem manipuluje s negativy, případně s jinými zákaznickými médii

- ověřit, jakým způsobem manipuluje s hotovými zakázkami

- zjistit, zda umí doplňovat potřebné chemikálie

- zjistit, zda umí odbírat odpadní roztoky

- ověřit, jak manipuluje s chemikáliemi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné

- sledovat, jak zkoušený zachází s ostatním, běžným odpadem.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Pro zápis hodnocení jednotlivých úkolů lze používat různé značky, ale výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou a současně musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání fotograf a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografie (fotografické snímání, zhotovování fotografie) nebo ve funkci učitele praktického vyučování , z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Vyšší odborné vzdělání v oblasti fotografie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografie nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obor fotografie, nebo zaměřené na technický obor, např. optika, fyzikální chemie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestným prohlášením).

– Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mít k dispozici

vhodné zpracovatelské zařízení (provozovna s vybavením a technickým zázemím s možností použití PC), příslušný zpracovatelský materiál, sadu zpracovatelské chemie. Testovací pomůcky pro materiál, dle potřeby i testy pro zpracovatelskou chemii.

U tiskáren příslušný zpracovatelský materiál včetně testovacích sad a pomůcek

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných činností rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard byl připraven Sektorovou radou služeb, v níž byly zastoupeny:

Společenstvo drobného podnikání

Střední podnikatelský stav

Česká asociace úklidu a čištění

Česká komora služeb ochrany osob a majetku

Unie kosmetiček

Asociace technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM, o. s.

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Svaz účetních

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze