Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník pro gumárenskou výrobu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci pro gumárenskou obuvnickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému gumárenskému obuvnickému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého gumárenského vzorku obuvi, pojmenovat jednotlivé dílce, součásti a komponenty Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní gumárenský obuvnický výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat v souboru technických norem pro obuvnický průmysl technické normy vztahující se k předložené dokumentaci obuvnického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality gumárenských obuvnických materiálů, polotovarů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu předložených gumárenských obuvnických materiálů, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich další použití s ohledem na kvalitu výsledného gumárenského obuvnického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu předložených gumárenských obuvnických polotovarů, v případě zjištěných nedostatků rozhodnout o jejich dalším použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotového gumárenského obuvnického výrobku, definovat případné nedostatky a navrhnout způsob jejich opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu pryžové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a určit technologické podmínky pro zhotovení stanoveného vzoru pryžové obuvi s pomocí výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout na základě technické dokumentace a předloženého dílenského vzorku pryžové obuvi sestavu strojního vybavení a zařízení pro zhotovení stanoveného vzoru pryžové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit z předložených kaučukových a pryžových vzorků vhodný materiál pro zhotovení stanoveného vzoru pryžové obuvi, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu pryžové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj a zařízení pro vykonání stanovené pracovní operace při výrobě pryžové obuvi, nastavit potřebné parametry, provést kontrolu funkčnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní údržbu, čištění a mazání stanoveného gumárenského obuvnického stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava gumárenských směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat suroviny pro přípravu konkrétní gumárenské směsi Ústní ověření
b Sestavit na základě technické dokumentace technologický postup míchání konkrétní gumárenské směsi, vysvětlit a popsat jednotlivé pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha linek pro výrobu pryžové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a účel výrobní linky pro výrobu celopryžové lepené zavalované obuvi Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat pracovní operace vykonávané na lince pro výrobu celopryžové, zavalované obuvi při jejich reálném provádění ve výrobním provozu Ústní ověření
c Určit parametry (teplota, tlak, čas) pro stanovený technologický proces výroby pryžové obuvi (modelová situace) Praktické předvedení
d Popsat a předvést stanovenou pracovní operaci při výrobě celopryžové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických a gumárenských strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup při výrobě pryžové obuvi na zadaném technologickém zařízení pro výrobu gumárenského obuvnického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat parametry a seřízení lisu pro lisování pryžové a gumotextilní obuvi podle výrobní dokumentace Ústní ověření
c Předvést vytipovanou pracovní operaci při výrobě gumárenského obuvnického výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lisování pryžové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup při lisování pryžové obuvi na plimsolkovém lisu Ústní ověření
b Vykonat pracovní operaci nalisování spodkových gumárenských obuvnických dílců a součástí na svršek obuvi, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit zadané hodnoty (teplota, tlak, čas) při lisování pryžové obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vulkanizace pryžových komponentů a obuvi ve vulkanizačním kotli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a složení vulkanizačního kotle v gumárenské obuvnické výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit princip a technologii vulkanizace pryžových komponentů a obuvi Ústní ověření
c Stanovit nastavení hodnot pro vulkanizační proces při výrobě pryžových komponentů obuvi s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a dokončování pryžové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace pro úpravu a dokončování pryžové obuvi daného výrobního způsobu Ústní ověření
b Provést určenou pracovní operaci při výrobě pryžové obuvi v dokončovacím úseku, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-gumarenskou-v#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku gumárenské obuvnické výroby.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu gumárenské obuvnické výroby. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení operací a výrobků a ke správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Aby se zamezilo finančním ztrátám, je žádoucí, aby uchazeč v odborných kompetencích Obsluha linek pro výrobu pryžové obuvi, Obsluha obuvnických a gumárenských strojů, Lisování pryžové obuvi a Vulkanizace pryžových komponentů a obuvi ve vulkanizačním kotli při ověřování kritérií hodnocení vykonával prakticky ty operace, které nezpůsobí finanční ztráty, nebo vykoná některé pracovní úkony pod dohledem řádné obsluhy nebo zkoušejícího, případně provede danou pracovní operaci v součinnosti s pracovníkem obsluhující stroj jako simulaci.

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborných kompetencí Orientace v normách a v technické dokumentaci pro gumárenskou obuvnickou výrobu, pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu pryžové obuvi pro kritérium hodnocení b), gumárenský obuvnický vzorek v počtu jeden půlpár, typ vzorku bude záviset na zaměření konkrétní gumárenské obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborných kompetencí Posuzování kvality gumárenských obuvnických materiálů, polotovarů a obuvi pro kritérium hodnocení a) gumárenské obuvnické materiály v počtu minimálně 5 kusů – maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení b) gumárenské obuvnické polotovary v počtu minimálně 5 kusů – maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení c) hotový gumárenský obuvnický výrobek v počtu minimálně 1 pár – maximálně 3 páry; Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu pryžové obuvi pro kritérium hodnocení c) gumárenský obuvnický materiál v počtu minimálně 5 kusů – maximálně 7 kusů; druh gumárenských vzorků a obuvi bude záviset na zaměření konkrétní gumárenské obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu pryžové obuvi pro kritéria hodnocení a), b) jeden gumárenský obuvnický stroj. Typ stroje bude záviset na zaměření konkrétní gumárenské obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Příprava gumárenských směsí pro kritéria hodnocení a), b) typ gumárenské směsi podle zaměření konkrétní gumárenské obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha linek pro výrobu pryžové obuvi, pro kritérium hodnocení c) technologii gumárenské obuvnické výroby podle zaměření konkrétní gumárenské výroby v místě konání zkoušky a připraví jednu modelovou situaci.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha obuvnických a gumárenských strojů pro kritérium hodnocení a) technologické zařízení pro výrobu pryžové obuvi, pro kritérium hodnocení c) určí 1 pracovní operaci používanou při výrobě gumárenského obuvnického výrobku. Volba a zadání bude záviset na zaměření konkrétní gumárenské výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Úprava a dokončování pryžové obuvi pro kritérium hodnocení a) vyjmenovat minimálně 5 pracovních operací pro úpravu a dokončování pryžové obuvi, pro kritérium hodnocení b) zadá vykonat 1 konkrétní pracovní operaci v dokončovacím úseku ve výrobě pryžové obuvi, typ gumárenského obuvnického výrobku bude záviset na zaměření konkrétní gumárenské obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Obsluha linek pro výrobu pryžové obuvi, krit d); Obsluha obuvnických a gumárenských strojů pro kritérium hodnocení c); Lisování pryžové obuvi pro kritérium hodnocení b); Úprava a dokončování pryžové obuvi pro kritérium hodnocení b), vykonat pracovní činnosti minimálně na 1 páru gumárenských obuvnických výrobků – maximálně na 3 párech gumárenských obuvnických výrobků, typ výrobků bude záviset na zaměření konkrétní gumárenské obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín