Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Vysekávač
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému kožedělnému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého kožedělného vzorku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní kožedělný výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení ve vysekávací dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vysekávací stroj k vysekávání dílců pro kožedělnou výrobu, provést fyzickou kontrolu stavu stroje a vysekávacích nožů, ověřit jejich funkčnost Praktické předvedení
b Seřídit vysekávací stroj pro vysekávání stanoveného usňového materiálu Praktické předvedení
c Provést čištění, mazání a základní údržbu vysekávacího stroje s ohledem na dodržování předpisů BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, popsat jejich povrchovou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu předložené usně z hlediska bodového ohodnocení a jejího využití pro vysekání dílců pro obuvnickou a kožedělnou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit vady na předložené usni, stanovit způsob eliminace těchto vad z hlediska další využitelnosti materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vysekávání dílců z usní vysekávacím strojem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat typy vysekávacích nožů, vysvětlit účel jejich použití Ústní ověření
b Předvést umístění vysekávacích nožů na useň s ohledem na její tažnost a kvalitativní rozložení, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Vychystat usně k vysekávání dílců podle výrobního předpisu pro daný obuvnický a kožedělný výrobek Praktické předvedení
d Vysekat vrchové usňové dílce pro obuvnický a kožedělný výrobek s přihlédnutím k maximální výtěžnosti materiálu a s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
e Vysekat podšívkové dílce pro obuvnický a kožedělný výrobek podle technologických zásad pro zpracování usní s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
f Ručně vykrojit usňové dílce podle šablon pro příslušný obuvnický a kožedělný výrobek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha vysekávacích strojů pro vysekávání textilních a syntetických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdíly mezi technologiemi vysekávání dílců z usní v jedné vrstvě a z textilních a syntetických materiálů ve více vrstvách Ústní ověření
b Popsat pracovní postup přípravy textilních a syntetických materiálů pro vysekávání dílců ve vrstvách Ústní ověření
c Popsat pracovní postup vysekávání dílců z textilních a syntetických materiálů ve vrstvách Ústní ověření
d Popsat nové metody oddělování dílců ve vrstvách (kmitající nožík, laserový paprsek, programově řízené vykrajování dílců pro obuvnickou a kožedělnou výrobu) Ústní ověření
e Vysekat vrchové dílce ze syntetického materiálu pro obuvnický a kožedělný výrobek s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně (štípání, číslování, ražení, kompletace) Ústní ověření
b Předvést pracovní operaci číslování podšívkových dílců obuvnického a kožedělného výrobku podle výrobního předpisu, popsat systémy velikostního číslování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit provádění pracovní operace štípání usňových dílců pro obuvnický a kožedělný výrobek, popsat pracovní postup Ústní ověření
d Vysvětlit účel pracovní operace ražení usňových dílců, popsat pracovní postup Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality dílců ve vysekávací dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kompletaci usňových dílců ve vysekávací dílně Praktické předvedení
b Provést mezioperační a konečnou kontrolu kvality vysekaných dílců, vadné dílce vytřídit Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/vysekavac#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti ve vysekávací dílně obuvnické a kožedělné výroby.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí vysekávací dílny. Při ověřování kritérií hodnocení založených na způsobu praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení, k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií hodnocení a k správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívaní teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči u odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c) kožedělný vzorek v počtu jeden půlpár obuvi nebo 1 kus kožedělného výrobku, typ vzorku bude záviset na konkrétním zaměření kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí uchazeči u odborné kompetence Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení ve vysekávací dílně pro kritérium hodnocení b) druh usňového materiálu, podle jehož tloušťky bude vysekávací stroj seřizován.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborné kompetence Posuzování kvality usní pro kritérium hodnocení a) vzorky usní v počtu (minimálně 5 vzorků - maximálně 8 vzorků), pro kritérium hodnocení b) vzorek usně v počtu 1 kus, pro kritérium hodnocení c) vzorky usní v počtu (minimálně 1 kus - maximálně 3 kusy). Druh usní bude záviset na zaměření kožedělné výroby (výroba obuvi, rukavičkářská výroba, brašnářská a sedlářská výroba) v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Vysekávání obuvnických dílců z usní vysekávacím strojem pro kritéria hodnocení d), e) vysekat vrchové a podšívkové dílce pro obuvnickou nebo kožedělnou výrobu (v počtu minimálně 5 párů obuvi nebo 5 kusů kožedělných výrobků - maximálně 15 párů obuvi nebo 15 kusů kožedělných výrobků), pro kritérium hodnocení f) zadá vykrojit dílce pro 1 pár obuvi nebo 1 kus kožedělného výrobku. Typ a vzor obuvi nebo kožedělného výrobku bude záviset na zeměření obuvnické nebo kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Obsluha vysekávacích strojů pro vysekávání textilních a syntetických materiálů pro kritérium hodnocení e) vysekat vrchové dílce ze syntetického materiálu pro obuvnický nebo kožedělný výrobek v počtu (minimálně 5 párů obuvi nebo 5 kusů kožedělných výrobků - maximálně 15 párů obuvi nebo 15 kusů kožedělných výrobků). Typ a vzor obuvi nebo kožedělného výrobku bude záviset na zaměření obuvnické nebo kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně pro kritérium hodnocení b) očíslovat podšívkové usňové dílce v počtu (minimálně 5 párů obuvi nebo 5 kusů kožedělných výrobků - maximálně 15 párů obuvi nebo 15 kusů kožedělných výrobků). Typ a vzor obuvi nebo kožedělných výrobků bude záviset na zaměření obuvnické nebo kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality dílců ve vysekávací dílně pro kritéria hodnocení a), b) provést kompletaci a mezioperační a konečnou kontrolu kvality vysekaných dílců pro obuvnickou nebo kožedělnou výrobu v počtu (minimálně 5 párů obuvi nebo 5 kusů kožedělných výrobků - maximálně 15 párů obuvi nebo 15 kusů kožedělných výrobků). Typ a vzor obuvi nebo kožedělných výrobků bude záviset na zaměření obuvnické nebo kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava