Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Výrobce obuvi
Platnost standardu: Od 27.8.2010 do 9.10.2016
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci pro individuální výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s měrným listem s plantogramem (statickým), event. s otiskem nohy v pěně, event. se sádrovým negativem a pozitivem, případně i posoudit dynamický planigram. Provést slovní rozbor předložené dokumentace nebo otisků či sádrových negativů nebo pozitivů ve vztahu ke konstrukci konkrétní ortopedické obuvi Praktické provedení se slovním komentářem
b Určit druhy a zdůvodnit použití konkrétních nástrojů, strojů nebo zařízení na výrobu svršků případně jiných částí ortopedické obuvi podle předložených podkladů Slovně stanovit
Je třeba splnit obě uvedená kritéria.
3

Orientace v lékařské dokumentaci pro účely zhotovení ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomii a fyziologii nohy s použitím odborné terminologie a názorně ukázat na anatomickém obrázku nebo modelu Slovní komentář
b Uvést deformace a vady nohou na ukázkách Slovní komentář
c Rozeznat a popsat korekční prvky používané při výrobě ortopedické obuvi, případně ortopedických vložek a slovně posoudit jejich význam ve vztahu k onemocnění nohy, vybrat z předložených vzorků pro zadané typy onemocnění nohou Praktické provedení se slovním komentářem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, popsat zvolený postup práce u kompletování, barvení, kosení, vyztužování Písemně nebo se slovním komentářem
b Určit druh předloženého usňového materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části ortopedické obuvi Praktické provedení
c Předvést práci se speciálními obuvnickými ručními nástroji, nářadím a zařízením na konkrétním materiálu nebo polotovaru Praktické provedení
d Vymezit podmínky pro jednoduché montážní operace, tj. spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců sšitím, lepením, svařováním, slovně popsat technologický postup u jednotlivých montážních prací s ohledem na BOZP Slovní komentář
Je třeba splnit tři z uvedených kritérií.
3

Klasifikace zhotovování kopyt a sádrových pozitivů pro výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní míry na noze pro výrobu kopyta, tj. délka nohy, obvod prstních kloubů, obvod paty, obvod nártu atd. Slovní komentář
b Popsat získání otisku a obrysu chodidla a způsob, jak podle něho zkonstruovat stélku kopyta a napínací stélku Slovní komentář
c Na předloženém odlitku popsat vady nohou a navrhnout úpravu kopyta Slovní popis pracovního postupu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování a výběr materiálů pro výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní ortopedické obuvi a k účelovosti ortopedické obuvi (vycházková zimní, letní nebo celoroční, domácí obuv apod.) Slovní komentář
b Vyhodnotit vady předložených usňových materiálů z hlediska využití těchto materiálů při výrobě svršků konkrétního druhu ortopedické obuvi, navrhnout řešení konstrukce svršku výrobku z poškozeného materiálu Slovní komentář
c Uvést základní materiály používané při výrobě spodkových součástí ortopedické obuvi a způsoby jejich zpracování, uvést zásady BOZP při zpracování těchto materiálů Slovně popsat
Je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b) nebo c).
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit šicí stroj k vykonávání pracovní operace šití a připojit ho na síť, předvést fyzickou kontrolu technického stavu šicího stroje, ověřit jeho funkčnost Praktické provedení
b Provést základní údržbu u vybraného obuvnického stroje nebo zařízení, čištění a mazání mimo zásahů do elektroinstalace a mechanických částí Praktické provedení a slovní komentář
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést šití dílců podle technologického postupu na jednojehlových, dvoujehlových, ramenových a sloupových šicích strojích, nejméně na dvou různých typech šicích strojů Praktické provedení se slovním komentářem
b Upravit tloušťku součástí po vyseknutí pomocí štípacího stroje. Druh součástí a nastavená hodnota odpovídají výrobnímu předpisu. Praktické provedení
c Provést ruční vykrojení svrškových dílců nebo vyseknutí pomocí vysekávacího stroje a sekacích nožů Praktické provedení
Je třeba splnit kritérium c) a dále jedno z kritérií a) nebo b).
3

Zhotovování svrškových a spodkových dílců ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologii zhotovení svršku, zaznamenat do výrobního záznamu v souladu s lékařským předpisem a měrným listem, podle konkrétního vzorku obuvi Praktické provedení
b Zjistit plošný obsah dílců výpočtem podle dokumentace pro konkrétní druh ortopedické obuvi Písemně
c Sestavit dílce a součásti svršku a spodku podle návazností u jednotlivých součásti obuvi uvedených v návrhu Písemné zpracování návrhu nebo slovní popsání
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování korekčních a vyrovnávacích vložek do ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit korekční nebo vyrovnávací vložku podle předloženého plantogramu a podle údajů v lékařském předpisu, zdůvodnit konkrétní výrobní postup Praktické provedení se slovním komentářem
b Uvést materiály a jejich použití při výrobě korekčních nebo vyrovnávacích ortopedických vložek Slovně vyjmenovat
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovení svršku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykreslit a vykrojit součásti svršků na usních podle výkresové nebo výrobní dokumentace Praktické provedení
b Okosit vrchové a podšívkové dílce pro konkrétní druh ortopedické obuvi podle předpisu Praktické provedení se slovním komentářem
c Provést techniku spojování vrchových a podšívkových dílců šitím Praktické provedení
Je třeba splnit dvě z uvedených kritérií.
3

Spojování svršků se spodkovými dílci a součástmi ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou technologii pro spojení vrchových, podšívkových a ztužovacích součástí a vyztužení svršku podle lékařského předpisu a zadané dokumentace Slovní komentář
b Spojit vytvarovaný a na kopyto napnutý svršek s dílci spodku obuvi a provést konečnou úpravu obuvi Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2456&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku obuvnické výroby. Kritéria hodnocení jsou komplexnějšího charakteru, zkoušející se může zaměřit na určitý stěžejní úkon, který je nosný pro ověřovanou kompetenci.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Expertním týmem kožedělného průmyslu, v němž byly zastoupeny:

Česká obuvnická a kožedělná asociace

Baťa, a. s.

Krol, Olga Králíková

Snaha v. d. Jihlava

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR