Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Brašnář
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému kožedělnému výrobku (brašna) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, pojmenovat jednotlivé dílce a komponenty Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní kožedělný výrobek (brašna) zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat v souboru technických norem pro kožedělný průmysl technické normy vztahující se k předložené dokumentaci kožedělného výrobku (brašny) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, pomocných materiálů a hotových výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, koženek, textilu a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou (brašnářskou) výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu konkrétních dílců a výsledného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotových kožedělných výrobků (brašny), v případě zjištění nedostatků navrhnout způsob opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup a technologické podmínky pro výrobu předloženého vzorku brašnářského výrobku s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit z předložených materiálů odpovídající druh usně a vhodný podšívkový materiál pro zhotovení stanoveného vzoru brašnářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést předběžný výpočet spotřeby materiálů pro výrobu zadaného výrobku s použitím výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit kritická místa určených strojů z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba šablon pro výrobu brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady pro konstrukci a modelování základního vzoru brašnářského výrobku Ústní ověření
b Popsat pomocí vybrané základní techniky technologický postup zhotovení modelářských a krájecích šablon pro konkrétní brašnářský výrobek Ústní ověření
c Vytvořit šablony jednotlivých dílců pro zadaný brašnářský výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba dílců brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vhodně umístit šablonu na materiál, provést přesné obkreslení šablony včetně pomocných značek na materiál, vykrojit dílce podle krájecí šablony či podle zakreslení u konkrétního výrobku s použitím výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit podšívkový materiál pro konkrétní výrobek, popsat kvalitu a přednosti podšívkového materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obsluhu zařízení pro vysekávání dílců s ohledem na BOZP Ústní ověření
d Provést vyseknutí, případně ruční vykrojení dílců s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést štípání a kosení usňových dílců včetně seřízení strojů s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojové šití usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prošít, sešít, našít a lemovat díly na šicích strojích u předložených vzorků různými technikami s ohledem na BOZP Praktické předvedení
b Připevnit podle výrobní dokumentace kování a ozdoby u konkrétního brašnářského výrobku tak, aby byly splněny požadavky estetiky i pevnost provedení s ohledem na BOZP Praktické předvedení
c Provést konečnou úpravu hotového výrobku podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sesazování, spojování a šití dílců a součástí brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup pro zadaný výrobek (brašnu) Ústní ověření
b Roztřídit a zkontrolovat kvalitu dílců, označit díly konkrétního výrobku, provést rozbor kvality Praktické předvedení a ústní ověření
c Oštípat, okosit, slepit a založit díly výrobku u předložených vzorků, zdůvodnit použitý druh lepidla a techniku zakládání dílů s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Prošít, sešít, našít a lemovat díly na šicích strojích u předložených vzorků různými technikami s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a zdobení dílců a hotových brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připevnit podle výrobní dokumentace kování a ozdoby u konkrétního výrobku (brašny) tak, aby byly splněny požadavky estetiky i pevnost provedení Praktické předvedení
b Provést konečnou úpravu hotového výrobku (brašny) podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/brasnar#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování odborných kompetencí, kde je způsob ověření praktické předvedení, bude probíhat v reálném procesu brašnářské výroby. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem praktického předvedení se přihlíží především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení pracovních operací a výrobku, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií hodnocení. Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby. Autorizovaná osoba určí druh brašnářského výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly, a to podle zaměření konkrétní brašnářské výroby a aktuálního výrobního programu firmy.

 

U odborných kompetencí Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů, kritéria hodnocení a), b); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu brašnářských výrobků, kritérium hodnocení b); Výroba dílců brašnářských výrobků, kritéria hodnocení b) a c), autorizovaná osoba zadá pro ověření kritéria hodnocení počet vzorků v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu, a to podle zaměření konkrétní brašnářské výroby a aktuálního výrobního programu firmy.

 

U odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě u kritéria hodnocení c) stanoví autorizovaná osoba, u kterého stroje bude uchazeč popisovat kritická místa z hlediska BOZP (sloupový šicí stroj jednojehlový, nebo šicí stroj rovný, nebo ramenový šicí stroj, nebo kosící stroj).

 

U odborné kompetence Tvorba šablon pro výrobu brašnářských výrobků, kritérium hodnocení c), zadá autorizovaná osoba konkrétní brašnářský výrobek, pro který bude šablona tvořena.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Strojové šití usňových výrobků, kritérium hodnocení a), druh stroje (šicí stroj rovný, nebo ramenový šicí stroj, nebo sloupový šicí stroj), na kterém bude uchazeč předvádět šití konkrétního brašnářského výrobku.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Orto plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s .r. o., Zlín