Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Instalatér , Mechanik plynových zařízení
Platnost standardu: Od 27.8.2010 do 18.1.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci plynových rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy plynových rozvodů a zařízení Slovně podle technických výkresů
b Zakreslit vedení rozvodů plynu a umístění spotřebičů Zakreslení do zadaného půdorysu
c Provést výpis materiálu z výkresové dokumentace Písemně podle zadaného výkresu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů, druhy trubek a tvarovek pro montáž rozvodů plynu a jejich materiály Slovně nebo písemně
b Vyjmenovat druhy armatur Slovně nebo písemně
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy spotřebičů na plynná paliva Slovně nebo písemně
Je třeba splnit kritérium.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup montáže plynových rozvodů Slovně podle technického výkresu
b Navrhnout postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace Slovně podle zadání
c Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže Slovně podle technického výkresu
d Vysvětlit BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek rozvodů plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit systém na zkoušku těsnosti Prakticky podle zadání
b Vyjmenovat zkušební podmínky Slovně nebo písemně
c Provést zkoušku pevnosti a těsnosti Prakticky podle zadání
d Popsat přípravu rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize Slovně nebo písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace míst úniku plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu Slovně nebo písemně
b Provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje Prakticky podle zadání
c Provést detekci plynu pomocí pěnivého roztoku Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření rozměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití Slovně nebo písemně
b Změřit a zapsat změřené délky, vnitřní a venkovní průměry Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ručního zpracování materiálů Slovně nebo písemně
b Ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání Prakticky podle zadání
c Popsat způsoby strojního obrábění materiálů Slovně nebo písemně
d Strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění není třeba zvláštních oprávnění Slovně nebo písemně
b Provést spoje podle zadání Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pájení natvrdo Prakticky podle zadání nebo předloží platný průkaz
b Provést svařování plamenem Prakticky podle zadání nebo předloží platný průkaz
c Provést kovové lisované spoje Prakticky podle zadání nebo předloží platné osvědčení
Je třeba splnit všechna kritéria nebo předložit platné průkazy nebo osvědčení.
3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek Slovně nebo písemně
b Provést prostupy a drážky pro potrubí v konstrukci Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavování a montáž plynových rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů Prakticky podle zadání
b Provést montáž potrubního rozvodu Prakticky podle zadání
c Připevnit potrubí ke konstrukci Prakticky podle zadání
d Připojit plynový spotřebič Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Slovně s odůvodněním
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Slovně s odůvodněním
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Slovně s odůvodněním
e Popsat způsoby nakládání s odpady při plynařských pracích Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41 a http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101094&kod_sm1=41).

Doporučuje se, aby uchazeč měl u zkoušky vlastní pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Vstupní požadavky – minimální úroveň vzdělání je dána dokladem o základním vzdělání.

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných norem a pravidel. Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu). V souvislosti se zadaným úkolem se doporučuje zabezpečit materiál, projektovou dokumentaci, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze