Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Instalatér
Platnost standardu: Od 27.8.2010 do 18.1.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy rozvodů vytápění a zařízení Praktické předvedení s výkladem
b Provést výpis materiálu z výkresové dokumentace Písemně podle zadaného výkresu
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v materiálech pro potrubí a tvarovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů pro rozvody vytápění (trubek a tvarovek) Slovně nebo písemně
Je třeba splnit kritérium.
3

Orientace v armaturách a zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy armatur a zařízení, jejich vlastností a použití Slovně nebo písemně
Je třeba splnit kritérium.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup montáže rozvodu vytápění Praktické předvedení s výkladem
b Navrhnout správný postup montáže zařízení a kompletace Praktické předvedení s výkladem
c Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže Praktické předvedení s výkladem
d Vysvětlit BOZP pro montáže otopných soustav a zařízení Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření rozměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit délkové rozměry Prakticky podle zadání
b Změřit vnitřní a venkovní průměry potrubí a armatur Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat délku potrubí podle výkresové dokumentace Písemně podle technického výkresu
b Vypočítat délkové změny potrubí Písemně podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění zkoušek otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu soustav na zkoušku těsnosti Slovně podle zadání
b Popsat přípravu soustav na topnou zkoušku Slovně podle zadání
c Provést zkoušku těsnosti Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat různé druhy ručního zpracování materiálu Slovně nebo písemně
b Ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání Prakticky podle zadání
c Popsat způsoby strojního obrábění materiálů Slovně nebo písemně
d Strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí Slovně nebo písemně
b Provést rozebíratelné spoje podle zadání Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí Slovně nebo písemně
b Provést nerozebíratelné spoje podle zadání Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pájení naměkko a natvrdo Prakticky podle zadání nebo předloží platný průkaz
b Provést polyfúzní svařování Prakticky podle zadání nebo předloží platný průkaz
c Provést svařování plamenem Prakticky podle zadání nebo předloží platný průkaz
d Provést kovové lisované spoje Prakticky podle zadání nebo předloží platné osvědčení
Je třeba splnit všechna kritéria nebo předložit platné průkazy nebo osvědčení.
3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a upravit prostupy v konstrukci Prakticky podle zadání
b Provést a upravit drážky pro rozvod potrubí v konstrukci Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž potrubí otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž potrubí Prakticky podle zadání
b Provést montáž potrubí Prakticky podle zadání
c Připevnit potrubí ke konstrukci Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace zařízení otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Osadit zařízení a armatury otopných soustav Prakticky podle zadání
Je třeba splnit kritérium.
3

Údržba a opravy zařízení otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výměnu vadné části potrubí Prakticky podle zadání
b Provést výměnu poškozené části zařízení nebo armatury Prakticky podle zadání
c Provést výměnu poškozeného zařízení nebo armatury Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy, vlastnosti a způsoby montáže tepelných izolací potrubí Slovně nebo písemně
b Provést tepelnou izolaci potrubí Prakticky podle zadání
c Provést tepelnou izolaci armatur a tvarovek Prakticky podle zadání
3

Nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Slovně s odůvodněním
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Slovně s odůvodněním
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Slovně s odůvodněním
e Popsat způsoby nakládání s odpady při instalatérských pracích Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41).

Doporučuje se, aby uchazeč měl u zkoušky vlastní pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Vstupní požadavky – minimální úroveň vzdělání je dána dokladem o základním vzdělání.

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných norem a pravidel. Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu). V souvislosti se zadaným úkolem se doporučuje zabezpečit materiál, projektovou dokumentaci, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze