Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Obsluha pálicích pecí
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výrobních podkladech pro výpal keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technických a výrobních podkladech pro výpal keramiky Ústní ověření
b Posoudit, zda zvolený pracovní postup pro výpal keramiky odpovídá výrobní dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat rozdíly ve výpalu porcelánu a jiných druhů keramických výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při sušení a výpalu keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit jednotlivé fáze výpalu, proces slinování a zpevňování keramického střepu u keramiky a porcelánu Ústní ověření
b Popsat vliv sušení, vypalovací teploty, pálicí křivky, chlazení a prostředí v peci při výpalu na konečnou podobu keramického výrobku Ústní ověření
c Zvolit postup práce a technologických podmínek při sušení a výpalu zadaných keramických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení při výpalu keramických výrobků a manipulace s výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ložení výrobků do pece nebo pecních vozů, zvolit vhodné pálicí pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést během výpalu měření teploty a následně měření vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat režim výpalu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní typy vypalovacích pecí podle konstrukce a podle topného media Ústní ověření
e Popsat různé způsoby měření teploty v peci Ústní ověření
f Vyložit výrobky po výpalu Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést základní údržbu pecních vozů a pálicích pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků po výpalu a evidence výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu výrobku po výpalu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat základní vady výrobku podle zadání, navrhnout způsob odstranění opravitelných vad Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výstupní evidenci výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při obsluze pálicích pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady BOZP při obsluze pálicích pecí Ústní ověření
b Popsat a zdůvodnit použití osobních ochranných pracovních prostředků při obsluze pálicích pecí Ústní ověření
c Předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků při obsluze pálicích pecí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-palicich-peci#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

U odborné kompetence Orientace v normách a v technických a výrobních podkladech pro výpal keramiky, kritérium b) autorizovaná osoba určí druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

V odborné kompetenci Posuzování kvality keramických výrobků po výpalu a evidence výrobků, kritérium a), při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar.

V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek. Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je také manuální zručnost uchazeče a kvalita provedení.

Pracovní oblečení a obuv odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

G. Benedikt s. r. o. Karlovy Vary

SUPŠ, Karlovy Vary

Silikátový svaz ČR