Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Průmyslový modelář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek pro výrobu a zpracování keramiky Ústní ověření
b Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti tak, aby odpovídal požadavkům uvedeným v technických a výtvarných podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování modelů, modelových forem, rozmnožovacích zařízení a provozních forem keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout technologický a pracovní postup výroby sádrového modelu, modelové (hlavní) formy, rozmnožovacího zařízení a provozních forem Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výpočet smrštění keramické hmoty finálního výrobku po výpalu vůči sádrovému modelu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat možnosti aplikace umělých hmot (epoxidů, polyuretanů, silikonů popř. dalších materiálů) při modelářské činnosti pro výrobu forem pro tlakové lití, forem pro přísavky, plastových modelů Ústní ověření
e Provést separaci umělých hmot, které jsou v dané výrobě aplikovány Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování modelů a modelových forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní vlastnosti a druhy sádry, keramických hmot a dalších materiálů Ústní ověření
b Vyrobit sádrový model podle technického výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyrobit modelovou (hlavní) formu pro určitý model tak, aby odpovídala technické dokumentaci pro zvolenou technologii a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit postup při vytváření modelu pomocí 3D tiskárny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování rozmnožovacích zařízení a provozních forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit rozmnožovací zařízení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrobit provozní formu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodžování bezpečnosti práce a používání OOPP při skladování a manipulaci s materiály, modely a formami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených modelů a forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu rozměrů, přesnosti dosedacích ploch a lícování spár forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrobit zkušební vzorek či polotovar, přeměřit rozměry vzorku před výpalem a po výpalu, posoudit vady na zkušebním vzorku/polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést korekce modelu a modelové (hlavní) formy na základě porovnání rozměrů výrobku s výkresovou dokumentací podle výsledků v bodě b) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování, manipulace, vedení evidence modelů a forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vhodné ošetření, označení, evidenci, údržbu a uskladnění modelů, modelových forem a rozmnožovacích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/keramik-modelar#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Autorizovaná osoba určí druh výrobku, jeho model a formu, uvede jejich parametry, ke kterým se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

 

V odborných kompetencích Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených modelů a forem pro keramické výrobky, kritérium a), b), c) a Skladování, manipulace, vedení evidence modelů a forem, kritérium a), při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek /model a formu/.

V případě použití hotového výrobku /modelu a formy/ se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů.

 

Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad.

Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je také estetická stránka výrobku a manuální zručnost uchazeče.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

G. Benedikt s. r. o. Karlovy Vary

SUPŠ, Karlovy Vary

Silikátový svaz ČR